Velké revize RVP 
základního vzdělávání

Vše o tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů.
Otevřeně, jasně, na jednom místě.

Veřejná konzultace rámcových vzdělávacích programů

Strategický plán rozvoje českého školství

Do 31. května 2024 probíhala Veřejná konzultace týkající se předškolního a základního vzdělávání. Během ní bylo možné seznámit se s návrhem revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit nám připomínky, názory a podněty. 

Nejnovější zprávy


Důležitá sdělení


Odpovědi na dotazy

Garanti jednotlivých vzdělávacích oblastí zodpověděli dotazy zasílané přes formulář na stránkách webu Velké revize RVP ZV v průběhu března 2023.

Zadání pro NPI ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR projednalo, schválilo a předalo Národnímu pedagogickému institutu dokument Zadání pro NPI ČR, který navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Hlavní směry revize RVP ZV.  

Znění Hlavních směrů revize RVP ZV

Národní pedagogický institut ČR spolu s MŠMT zveřejnil dokument Hlavní směry revize RVP ZV po jazykové a grafické úpravě.

Proč je třeba revidovat RVP ZV?


V posledních dvaceti letech od vzniku RVP ZV se mnoho změnilo, ale rámcové vzdělávací programy prošly pouze dílčími revizemi. Nová revize vychází z vládní strategie 2030+.

Co revize přinese učitelům?

Nové RVP přinesou především provzdušnění a zpřehlednění učiva, zároveň také jednoznačněji formulované cíle a vymezení požadovaného obsahu. Spolu s tím bude také poskytována podpora v podobě snadno využitelných a ověřených metodických materiálů jak pro plánování výuky, tak pro práci v hodinách a ověřování výsledků vzdělávání. Učitelky a učitelé tak budou moci lépe využívat prostor, který jim RVP dává, a přizpůsobovat výuku potřebám dětí, školy i sebe.

Co revize přinese žákům? 

Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků na konci základního vzdělávání nebudou tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by mělo umožnit více individualizovat učení. Věříme, že se spolu s chystanými změnami ve vzdělávání změní i atmosféra ve školách a že mezi učiteli, žáky a rodiči bude panovat větší pohoda. Věříme, že se tyto cíle vzájemně podporují. Poučili jsme se a víme, že 1. září 2024 nelze očekávat zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+. 

Máte dotaz či podnět k probíhajícím revizím?

Máte dotaz nebo nám chcete zaslat vaši zpětnou vazbu k probíhající revizím RVP ZV? Využijte, prosím, tento kontaktní formulář.

  • oblast dotazu
  • Hlavní směry
  • Proces tvorby velkých revizí
  • Pracovní skupiny
  • Vzdělávací obory/oblasti
  • PR (vztahy s veřejností)
  • Jiné

Ozveme se vám běžně do 5 pracovních dnů.