Report činností pracovních skupin – říjen

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

V říjnu a začátkem listopadu probíhaly úvodní workshopy celé vzdělávací oblasti se členy širších konzultačních skupin. Cílem bylo prodiskutovat základní témata a sesbírat podněty pro tvorbu dokumentu Koncepce revize vzdělávací oblasti a oborů.

 • 11. 10. 2022 – VO Člověk a zdraví
 • 12. 10. 2022 – VO Umění a kultura
 • 13. 10. 2022 – VO Člověk a společnost
 • 18. 10. 2022 – VO Člověk a příroda
 • 20. 10. 2022 – VO Jazyk a jazyková komunikace
 • 25. 10. 2022 – VO Člověk a svět práce
 • 4. 11. 2022 – VO Informatika
 • 8. 11. 2022 – VO Matematika a její aplikace
Koordinační skupiny

pro 1. stupeň

 • 12. 10. 2022 - setkání s širší skupinou, kterou tvoří lidé v pracovních skupinách pro vzdělávací oblasti se zaměřením na 1. stupeň;
 • 24. 10. 2022 - setkání užší skupiny, úpravy dokumentu Pojetí primárního vzdělávání vzhledem k revizi RVP ZV, zadání pro tvorbu koncepce revize VO Člověk a jeho svět

pro 2. stupeň

 • Návrh hledisek a postupu pro posuzování koncepcí revize VO

PS Společné vzdělávání

 • 7. 10. 2022 - setkání se širší skupinou, kterou tvoří lidé v pracovních skupinách pro vzdělávací oblasti se zaměřením na Společné vzdělávání - nastavení spolupráce, sjednocení postupu při tvorbě koncepcí vzdělávacích oblastí, potřeby Společného vzdělávání k oblastem a oborům, ujasnění stanoviska Společného vzdělávání vzhledem k revizi RVP ZV
 • 20. 10. 2022 - sdílení mezi členy koordinační skupiny a zástupci v oborech. Zadání úkolu vytvoření Koncepce Společného vzdělávání.
Koncepční pracovní skupiny (Koncepční skupina, PS Klíčové kompetence a gramotnosti, PS Průřezová témata)

Koncepční skupina se v říjnu zaměřila na vizi finálního dokumentu RVP ZV a funkční charakteristiky, diskutovala nad základními východisky a nad otázkou: Jaký má být RVP ZV?

PS Klíčové kompetence a gramotnosti vypracovala základní charakteristiky jednotlivých klíčových kompetencí jako syntézu názorů členů pracovní skupiny. Tento dokument předala ostatním skupinám jako podkladový materiál, jako základní východisko.

PS Průřezová témata vytvořila jako základní východisko pro ostatní skupiny preambuli k průřezovým tématům.