Report činností pracovních skupin – únor

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Jednotlivé vzdělávací oblasti obdržely ke 3. únoru oponentní vyjádření ke 2. návrhu koncepce revize VO. Připomínky oponentů byly zapracovány a do 20. února vznikly 3. verze návrhu koncepce revize, které byly předány ke korekturám. Zveřejnění finální podoby koncepcí všech vzdělávacích oblastí na webu projektu revize RVP ZV je plánováno na první polovinu března 2023.

Koordinační skupiny

Tematická oblast Společné vzdělávání

Tematická oblast vytvořila k 20. únoru 3. verzi návrhu koncepce revize, do které byly zapracovány připomínky z oponentních vyjádření. Po korektuře bude tato finální podoba koncepce revize zveřejněna na webových stránkách projektu revize RVP ZV – plánováno na první polovinu března 2023.

1. stupeň

Koordinační skupina pro 1. stupeň pracovala na vypořádání připomínek oponentů ke konceptu revize vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Zpracovala jeho 3. verzi. Diskutovala nad problematikou plynulého přechodu mezi předškolním a základním vzděláváním a mezi 1. a 2. stupněm základního vzdělávání. Seznámila se se Zadáním pro NPI.

2. stupeň

Skupina měla za úkol posoudit Koncepce VO podle předem určených bodů (kritérií). Výsledkem byl celkový pohled napříč vzdělávacími oblastmi, který posloužil především pro další práci koncepčních skupin. Vydáním Zadání pro NPI, ve kterém byla upřesněna kapitola Učební plán RVP ZV, byl zrušen dílčí úkol, který v původním procesu měla skupina na starosti.

Koncepční skupiny

Koncepční pracovní skupina pracuje na celkové koncepci RVP ZV, ve které bude zapracováno Zadání pro NPI ČR (zveřejněno 1. 2. 2023) a budou vytvořeny podklady a východiska pro pracovní skupiny pro další etapu revize. Celková koncepce bude dokončena během března a bude obsahovat také koncepce klíčových kompetencí a průřezových témat. K vymezení kategorií RVP (klíčové kompetence, průřezová témata, vzdělávací oblasti a obory, gramotnosti) byl vytvořen průřezový tým napříč všemi koncepčními a koordinačními skupinami.

PS Klíčové kompetence a gramotnosti připravila druhý pracovní návrh koncepce klíčových kompetencí, který popisuje proces, jímž pracovní skupina postupuje a k čemu směřuje. Skupina se dostala na konec analytické fáze, na jejímž základě vytváří třetí návrh koncepce, jenž je určen k připomínkování ostatními skupinami (v březnu). Koncepce vymezí kategorie klíčové kompetence a gramotnosti v českém národním kurikulu, počet klíčových kompetencí, jejich význam a obsah, vztahy mezi nimi navzájem a vztahy k průřezovým tématům a vzdělávacím oblastem. Koncepce klíčových kompetencí a gramotností bude součástí celkové koncepce RVP ZV. 

PS Průřezová témata zapracovala oponentní vyjádření ke druhé verzi koncepce průřezových témat a vytvořila verzi ke zveřejnění, která bude zakomponována do celkové koncepce RVP ZV. Koncepce obsahuje cíle, charakteristiku a tematické okruhy jednotlivých průřezových témat ve 3 liniích podle Hlavních směrů revize RVP ZV – PT1 Péče o wellbeing, PT2 Společnost pro všechny, PT3 Udržitelné prostředí. 

Akce

7. 2. 2023 online – Otevřeně o revizi