Report činností pracovních skupin – červenec

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti (a obory) pracovaly během července na tvorbě očekávaných výstupů a související („těsné“) metodické podpory – verze 2 se zaměřením na formulace. 

Pro slaďování se mezi skupinami byly ustaveny pravidelné čtvrteční konzultační porady, na kterých mají garanti a zástupci pracovních skupin možnost konzultovat konkrétní texty očekávaných výstupů a metodické podpory. Tato setkání se jeví jako velmi užitečná a pomáhají ke sdílenému porozumění ve vztahu k formulacím očekávaných výstupů a obsahu jednotlivých částí metodické podpory. 

Koordinační skupiny

Společné vzdělávání, koordinační skupina 1. stupně ZŠ, koordinační skupina 2. stupně ZŠ

Koordinační skupina pro téma společného vzdělávání uskutečnila 3. 7. 2023 v prostorách NPI ČR prezenční setkání, dále její členové pracovali individuálně. Cílem setkání a navazující individuální práce členů byla příprava na poskytnutí zpětné vazby vzdělávacím oborům/oblastem při formulaci očekávaných výstupů z RVP ZV – jedná se o připomínky k obsahu metodiky pro formulaci očekávaných výstupů (předáno koncepční skupině), studium koncepcí klíčových kompetencí a průřezových témat.

Koordinační skupina 1. stupně neměla zadanou práci a nescházela se. Členům širší koordinační skupiny 1. stupně byla nabídnuta možnost online konzultací ke tvorbě očekávaných výstupů pro 2. verzi s garantkou koordinační skupiny.

Koordinační skupina 2. stupně neměla zadanou práci a nescházela se.

Koncepční skupiny

Koncepční pracovní skupiny nyní pracují na textech obecných kapitol RVP a související metodické podpory (Zásady pro tvorbu ŠVP, Společné vzdělávání, Kultura školy, Hodnocení žáků atd.).

Z hlediska celkové koncepce a struktury RVP ZV nyní čekáme na vyjádření konzultační skupiny, resp. na rozhodnutí řídící skupiny MŠMT ohledně koncepčních otázek a dalšího postupu. Rozhodnutí bude ovlivňovat zejména pracovní skupinu Klíčové kompetence a základní gramotnosti a pracovní skupinu Průřezová témata, které čekají na zpětnou vazbu ke svým koncepcím, aby mohly vzdělávací obsah dále rozpracovat. Pracovní skupina Klíčové kompetence a základní gramotnosti se nyní zaměřuje na koncepci vývojových kontinuí jednotlivých klíčových kompetencí.