Nejčastější dotazy

Proč vůbec probíhá revize RVP ZV?

Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP ZV se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti a nová nebezpečí. Přesto RVP ZV zatím procházel jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční. Máme řadu informací o tom, jak se (ne)změnila výuka ve školách po předchozí reformě, a o výsledcích našich žáků. Bezprostředním impulzem k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je S2030+, přijatá vládou v roce 2020. 

Co revize přinese žákům?

Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků konci základního vzdělání by rovněž neměly být tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by také mělo umožnit více individualizovat učení. A konečně, chceme, aby byla ve školách větší celková pohoda.

Věříme, že tyto cíle se vzájemně podporují. Ale poučili jsme se a víme, že nelze očekávat 1. září 2024 zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+. 

Jak bude revize probíhat?

Revize bude probíhat ve dvou fázích.

Cílem Expertního panelu je vytvořit Hlavní směry revize (hodnotový rámec) RVP ZV. Partnerem Expertního panelu je Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR), který má v panelu svého zástupce. NPI ČR panelu poskytuje informace a materiály týkající se revize kurikula, na kterých pracovali odborníci v předchozích letech. Tyto materiály mohou být při tvorbě Hlavních směrů revize RVP ZV zohledněny.

NPI ČR na základě Hlavních směrů revize RVP ZV vytváří ve spolupráci s oborovými didaktiky a dalšími odborníky Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, jehož soulad s Hlavními směry revize RVP ZV Expertní panel superviduje.

Dílčí výstupy jednotlivých fází (jak tvorby Hlavních směrů, tak tvorby samotného RVP ZV) bude mít veřejnost možnost připomínkovat, bude tedy součástí celého procesu.

Mám možnost se zapojit?

Zapojení dalších aktérů do procesu revize je pro nás důležité. Veřejnost bude mít možnost připomínkovat dílčí materiály v průběhu revize, a to přímo prostřednictvím webových stránek. 

Jak byli vybíráni členové expertního panelu?

Členové byli vybíráni MŠMT tak, aby byli zastoupeni odborníci na kurikulum i praktikové. Zastoupeni jsou jednak jednotlivci – dlouholetí ředitelé úspěšných škol, inovativní učitelé, akademici se specializací na vzdělávání, resp. kurikulum; jednak asociace či instituce (podle abecedního pořadí): Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace ředitelů gymnázií České republiky, Asociace ředitelů základních škol, Česká školní inspekce, Národní pedagogický institut České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, Učitelská platforma. Konkrétní složení najdete v sekci Kdo na tom pracuje.

Z jakých zdrojů se bude při revizi vycházet?

Při revizi vycházíme převážně ze Strategie 2030+. Aby byly jednotlivé kroky podložené, budeme využívat další zdroje, jejichž seznam se může postupně rozšiřovat.

Jaký vztah bude mít „malá revize“ k „velké revizi“?

Nový RVP ZV nebude vázán změnami učiva vzdělávacích oblastí, které přinesla „malá revize“, s výjimkou podoby vzdělávací oblasti Informatika, která je nově zpracována a u níž nepředpokládáme velké změny.

Co se bude v RVP ZV měnit?

Strategie 2030+ ukazuje kritická místa a změny, které jsou v dosavadním RVP ZV potřeba. Tyto změny se týkají např. úpravy kompetencí a gramotností, při zachování kompetenčního pojetí kurikula; zaměření na hlubší porozumění menšího objemu učiva, výběr jádrového a rozšiřujícího učiva nebo zavedení dalších uzlových bodů. Co se o jednotlivých částech ve Strategii 2030+ píše, se můžete dočíst zde.

Budou školy muset vytvářet nové ŠVP?

Odvrácenou tváří toho, že školy dostaly svobodu při výběru učiva, byla značná administrativní zátěž spojená s tvorbou a kontrolou školních vzdělávacích programů. Nyní bude mít každá škola volbu, zda si vytvoří své vlastní ŠVP (nebo přepracuje), nebo si pro některé či všechny předměty převezme části ŠVP z modelového vzdělávacího programu.

Kdy začnou školy podle revidovaného RVP ZV pracovat?

Podle stávajícího harmonogramu by první školy mohly začít vzdělávat podle upraveného RVP ZV ve školním roce 2024/2025. Povinný náběh je plánován od školního roku 2025/2026 minimálně v 1. a 6. ročníku (školy se však mohou rozhodnout o zahájení například na celém prvním stupni + v 6. ročníku). Vše bude záviset na tom, kdy se podaří vytvořit RVP ZV a připravit podporu pro školy.

V čem spočívá současná revize RVP ZV, když už byla v roce 2021 jedna revize schválena a ZŠ podle ní musí začít učit novou informatiku od září 2023 na 1. stupni a od září 2024 na 2. stupni?

V roce 2021 byly vydány rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání revidované pouze v digitální oblasti (viz https://revize.edu.cz/co-se-meni a https://revize-ict-g.rvp.cz/co-se-meni-v-rvp-g). Revize RVP v digitální oblasti již byla nezbytná kvůli rychlému rozvoji technologií a jejich vstupu do pracovního (studijního), soukromého i společenského života prakticky každého z nás. V rámci podpory škol při implementaci ICT revize se zástupci škol hovoříme o tom, že ji mohou chápat jako první krok k revizím celého kurikula, jehož příprava může být pro některé školy náročnější. Proto měly nejprve možnost a čas soustředit se na digitální problematiku ve výuce a v ŠVP. Nyní se připravuje revize celého RVP ZV.

Jaké změny přinese revize RVP ZV školám vzdělávajícím žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 9 šk. z.)

Změna RVP ZV, která spočívá v revizi vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie se u škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona realizuje obdobně jako u běžných škol. Rovněž paragrafové školy musí nejpozději od 1. 9. 2023 vyučovat na 1. stupni podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) v souladu s upraveným RVP ZV 2021 a od 1. 9. 2024 také na 2. stupni. Minimální časové dotace nové informatiky jsou stanoveny pro všechny žáky, stejně jako nový vzdělávací obsah. I v případě nové informatiky platí, že pokud žák nebude dosahovat úspěšně školních výstupů, budou mu poskytnuta ze strany školy podpůrná opatření. Pro žáky s LMP je obvyklým podpůrným opatřením výuka podle MDÚ (snížených výstupů, které jsou součástí RVP ZV 21). Její obsah rozpracovaný do jednotlivých ročníků (ve variantě pro paragrafové a běžné školy) naleznete zde.

Bude pro ZŠ vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytvořen samostatný RVP ZŠS, nebo se tyto školy budou řídit stejným RVP ZV jako ostatní ZŠ?

V rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS) nebyly v souvislosti se vzdělávacím oborem Informační a komunikační technologie provedeny žádné změny. Znamená to, že školy, které mají své školní vzdělávací programy (ŠVP) vytvořeny podle tohoto RVP, nejsou povinny dělat ve svém ŠVP žádné změny. Je ale možné, že v souvislosti se změnami ve společnosti, které vybízejí k rozvoji digitálních kompetencí žáků, se školy rozhodnou pro změnu ve výuce tohoto vzdělávacího oboru. Metodickou podporu při této změně ze strany NPI ČR mohou nalézt v seriálu inspirativních příkladů z praxe.

Zůstanou průřezová témata v RVP tak jako dosud, nebo dojde ke změně?

Průřezová témata (PT) zůstávají jako samostatná část kurikula. Bude je však třeba přehodnotit a aktualizovat jejich obsah. V souvislosti s tím dojde k redukci počtu průřezových témat ze současných šesti na tři, a to tak, aby jejich obsahy směřovaly do tří základních oblastí: „k žákovi“, „ke společnosti“ a „ke světu“. Na rozdíl od současného zpracování PT v kurikulu bude jejich vzdělávací obsah stanoven nejen nabídkou tematických okruhů, ale prostřednictvím očekávaných výstupů, které by měly zohledňovat zkušenosti žáků. Důležité přitom bude, aby očekávané výstupy PT zdůrazňovaly zkušenostní, dovednostní a postojovou složku výstupů a zřetelně naplňovaly klíčové kompetence.

Počítá se i s uskutečněním podobné velké revize RVP středních škol a gymnázií v návaznosti na učivo ZŠ?

Ano, počítá se s revizí RVP gymnázií i s revizemi RVP středního odborného vzdělávání, které budou navazovat na revizi RVP ZV. Konkrétní termíny ještě nejsou stanoveny, předpokládáme však, že revize začnou v roce 2023.

Je už jasné, jestli bude skutečně zrušen povinný další cizí jazyk v základním vzdělávání?

Další cizí jazyk nebude zrušen. Expertní panel v Hlavních směrech navrhuje zachovat povinnost škol nabízet žákům dallší cizí jazyk, ovšem za podmínky, že tento vzdělávací obor bude pro žáky volitelný (budou si tedy místo něj moci zvolit i jiný vzdělávací obsah). 

Bude v rámci revize RVP do výuky cizích jazyků zahrnuta jazyková mediace?

Vznikající výstupy ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk a další cizí jazyk by měly být upraveny tak, aby byly v souladu s Doplňkem SERR z roku 2020, a měly by tedy zahrnovat i jazykovou mediaci. Počítá se s ní i v oborové koncepci.

V jakém složení pracuje tzv. procesní skupina, kdo její členy vybíral a na základě jakých kritérií?

Tzv. procesní skupina má pět členů, tři členové jsou kmenoví zaměstnanci NPI, zbývající dva jsou externí spolupracovníci z řad odborníků na oblast vzdělávání. Skupina není oficiálně ustanovena (členové nedisponují žádným jmenovacím dekretem) a na její činnost nejsou vyčleněné prostředky z rozpočtu projektu velké revize RVP ZV ani z jiných zdrojů NPI. Jedná se čistě o konzultační skupinu odborníků, poskytující reflexi procesu řízení pro potřeby managementu projektu.

Počítá se po zavedení požadovaných změn s komplexními evaluacemi, resp. posílením evaluací?

Rozhodně ano. Pokud bude naplněno zadání revize formulovat očekávané výstupy pro všechny entity RVP (včetně klíčových kompetencí a základních gramotností), bude možné v uzlových bodech z hlediska „systému“ vyhodnocovat naplňování těchto cílů a aktivně přicházet s podporou, která bude k naplňování cílů směřovat. Také podpora škol ve vyhodnocování naplňování ŠVP bude významným posunem ve vyhodnocování přínosů vzdělávání.

Z jakého důvodu byla zrušena osobní setkání k revizi RVP v krajích?
V souvislosti s nástupem nového ministra školství jsou před námi aktuálně jednání o novém dlouhodobém výhledu, jejichž výsledkem může být případné další zpřesnění zadání od MŠMT. Práce na samotných revizích pokračují, z výše zmíněného důvodu jsme ovšem roadshow po krajích pozastavili. O nových termínech budeme včas informovat.
Bude součástí RVP i regionální výchova?
V současné koncepci RVP je regionální výchova (regionálně zakotvené kulturní dědictví) velmi výrazně podpořená zavedením kompetence kulturní. Aktuální pojetí celé oblasti UaK a jejích obsahů se na rozdíl od současného RVP snaží rozšířit rejstřík projevů lidové kultury tak, aby zasáhl všechny umělecké obory a jejich vazby na lidovou kulturu. Téma je ovšem nutné zohlednit i v ŠVP školy v daném regionu.