Podklady pro revize vzdělávacích oblastí

Garanti jednotlivých vzdělávacích oblastí zodpověděli dotazy zasílané přes formulář na stránkách webu Velké revize RVP ZV v průběhu března 2023.

Přípravné koncepce revize vzdělávacích oblastí (dále jen „podklad“) byly vytvořeny pro budoucí aktualizaci a inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“). Členové pracovních skupin vzdělávacích oblastí při tvorbě podkladů vycházeli ze zadání od Koncepční pracovní skupiny. Zadání vymezovalo také rozsah, cílem bylo stručné vyjádření ke každé otázce.

Podklady obsahují 2 základní části – analýzu oblasti a návrh změn pro revizi. Nejedná se o ucelené koncepce vzdělávacích oblastí s návrhem konkrétních formulací do RVP ZV. Slouží jako shrnutí vývoje v oblasti a vymezení specifik a hlavních vztahů uvnitř i k dalším oblastem před zahájením prací pracovních skupin v další etapě revize, ve které již skupiny budou v souladu se zadáním z MŠMT tvořit konkrétní očekávané výstupy a další texty RVP ZV. Zároveň slouží jako podklad pro tvorbu celkové koncepce RVP ZV, která bude zveřejněna během dubna 2023.

Podklady prošly připomínkováním od konzultačních skupin a následně od oponentů, jejichž vyjádření jsou zde zveřejněná (jsou publikovaná v originální podobě bez dalších úprav). Připomínky konzultačních skupin i vyjádření oponentů jsou již v podkladech zohledněny a zapracovány. Jako přípravné materiály k další práci na revizi nebyly podklady veřejně připomínkovány.


Podklady pro revizi dokumentu RVP ZV

Koncepční pracovní skupiny připravily podklady pro revizi dokumentu RVP ZV. Na jejich základě zpracoval NPI ČR dokument Základní shrnutí koncepce revize rámcových vzdělávacích programů. Dokument zdůrazňuje propojení rámcových vzdělávacích programů od předškolního po středoškolské vzdělávání a představuje jejich společný cíl a hodnoty. Část dokumentu je věnovaná revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Kapitoly se věnují jak základním parametrům revidovaného dokumentu, tak podpoře škol při jeho zavádění. Součástí je i orientační harmonogram dalšího postupu.

Průběžné návrhy