Vážení návštěvníci, web prochází změnou designu a funkčnosti. Omlouváme se předem za komplikace. V případě problémů či dotazů nám, prosím, pište na revizeZV@npi.cz

Na čem pracujeme

Podklady pro revize vzdělávacích oblastí

Přípravné koncepce revize vzdělávacích oblastí (dále jen „podklad“) byly vytvořeny pro budoucí aktualizaci a inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“). Členové pracovních skupin vzdělávacích oblastí při tvorbě podkladů vycházeli ze zadání od Koncepční pracovní skupiny. Zadání vymezovalo také rozsah, cílem bylo stručné vyjádření ke každé otázce.

Podklady obsahují 2 základní části – analýzu oblasti a návrh změn pro revizi. Nejedná se o ucelené koncepce vzdělávacích oblastí s návrhem konkrétních formulací do RVP ZV. Slouží jako shrnutí vývoje v oblasti a vymezení specifik a hlavních vztahů uvnitř i k dalším oblastem před zahájením prací pracovních skupin v další etapě revize, ve které již skupiny budou v souladu se zadáním z MŠMT tvořit konkrétní očekávané výstupy a další texty RVP ZV. Zároveň slouží jako podklad pro tvorbu celkové koncepce RVP ZV, která bude zveřejněna během dubna 2023.

Podklady prošly připomínkováním od konzultačních skupin a následně od oponentů, jejichž vyjádření jsou zde zveřejněná (jsou publikovaná v originální podobě bez dalších úprav). Připomínky konzultačních skupin i vyjádření oponentů jsou již v podkladech zohledněny a zapracovány.

Jako přípravné materiály k další práci na revizi nejsou podklady veřejně připomínkovány. Do 20. března 2023 k nim bylo možné zasílat dotazy. Na nejčastější dotazy připravují odpovědi garanti pracovních skupin.