Koordinační pracovní skupiny

Koordinační PS pro 1. stupeň ZV / PS pro 2. stupeň ZV  

Úkolem dvou koordinačních pracovních skupin pro první a druhý stupeň je koordinovat tvorbu RVP ZV jednotlivých stupňů vzdělání tak, aby vznikl konzistentní celek. Tyto skupiny pracují souběžně s tvůrčími skupinami oblastními/oborovými a řeší např. problematiku celkového rozvržení učebního plánu, otázky návaznosti a duplicit mezi oblastmi/obory, konzistenci formulací očekávaných výstupů, jejich vazby na strategie výuky, způsoby hodnocení, společné vzdělávání.  

Tyto skupiny bude úzce komunikovat a spolupracovat se zástupci pracovních skupin za jednotlivé vzdělávací oblasti (a daný stupeň vzdělávání).

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

garantka tvůrčí koordinační pracovní skupiny pro 1. stupeň

Členové koordinační pracovní skupiny pro 1. stupeň

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D. – garantka skupiny
Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK a od roku 1991 na 1. stupni ZŠ vyučovala. Absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol. V doktorském studiu se věnovala tématu počáteční čtenářské gramotnosti. Od roku 2017 působí v NPI ČR na pozici garantky primárního vzdělávání. V projektu PPUČ garantovala rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. V roce 2020 obsahově garantovala projekt UčíTelka (realizovaný Českou televizí a MŠMT) a vedla tým zapojených učitelů. Pracuje na metodické podpoře implementace digitální kompetence do výuky a vede projekt Pedagogická diagnostika v MŠ.

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Věnuje se přípravě pedagogů prvního stupně a mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V současné době učí na základní škole na 1. stupni informatiku. Je členkou Národního kabinetu pro Prvostupňové a Předškolní vzdělávání v rámci projektu SYPO. Působí jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení v předškolním a prvostupňovém vzdělávání. Je spoluautorkou metodických materiálů ve výše zmíněných oblastech.

PhDr. Šárka Mikesková
Vystudovala PgF MU v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a v rámci rigorózního řízení PgF UP v Olomouci. Působí jako ředitelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici. Tvorbě a koordinaci ŠVP se věnuje od roku 2005. V NPI ČR působí externě jako národní guru konzultant v rámci revize RVP ZV v ICT a jako lektor výuky nové informatiky na ZŠ. Vykonává recenzní činnost na Metodickém portálu RVP.CZ. Vytvořila učebnici finanční gramotnosti pro 1. stupeň, pracovní sešity pro přírodovědnou a čtenářskou gramotnost a další učební materiály. Je členkou Asociace ředitelů ZŠ. Rozsáhlé zkušenosti má v oblasti inspekčního hodnocení a kontroly průběhu a výsledků vzdělávání v ZŠ. Ve spolupráci s ČŠI vede semináře pro ZŠ v oblasti podpory čtenářské a přírodovědné gramotnosti.

Mgr. Dana Ticháčková
V současné době je učitelkou na 1. a 2. st. ZŠ a koordinátorkou ŠVP. Působila i jako učitelka v mateřské škole. Je členem Učitelské platformy, patří dále do pracovní skupiny SKAV pro revizi RVP ZV. Ve své výuce se zaměřuje na individuální přístup, aby každý žák mohl ve škole zažívat vlastní úspěch. Zajímá se o formativní přístup ve výuce a wellbeing. 

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
Vystudovala PF UK v Praze – učitelství 1. stupně a specializační studium výchovného poradenství. Na téže fakultě absolvovala v roce 2012 doktorské studium. Přes dvacet let pracovala jako učitelka 1. stupně ZŠ, působila jako lektorka pro koordinátory RVP ZV, spolupracovala s ČŠI při kontrolách ŠVP ZV. Vyučuje didakticky zaměřené předměty na TU v Liberci – Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, kde od roku 2017 vede Katedru primárního vzdělávání. Jako lektorka se též věnuje vzdělávání učitelů. Je autorkou odborných textů, metodických materiálů pro studenty a spoluautorkou učebnic pro výuku vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Mgr. Lenka Peštálová
Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na tělesnou výchovu na PedF MU Brno. Od roku 1991 učí na základní škole. V  NPI ČR působí v projektu SYPO – metodické kabinety. Je  členkou krajského a národního kabinetu předškolního a prvostupňového vzdělávání.

Mgr. Jovanka Rybová
Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na MU v Brně a 6semestrové studium specializace Speciální pedagogika. Od roku 1992 pracovala jako učitelka 1. stupně na ZŠ Újezd Kyjov. V roce 2010 absolvovala specializační studium pro ředitele škol a od roku 2012 je ředitelkou malotřídní školy ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice. Od roku 2011 působí jako lektor DVPP, lektoruje workshopy na témata rozvoje čtenářské, matematické gramotnosti a motivaci a aktivizaci žáků v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Je autorkou a spoluautorkou řady učebnic a pracovních sešitů vydavatelství Taktik. Od roku 2017 spolupracuje s NPI ČR v projektu PPUČ na pozici regionálního koordinátora gramotností. 

Zástupci 1. stupně v tvůrčích oborových skupinách ve vzdělávacích oblastech (oborech) 

Český jazyk 
Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá 
PhDr. Gabriela Babušová, Ph. D.   

Cizí jazyk 
Mgr. Bc. Ludmila Balíková    

Matematika 
doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.    
PhDr. Sylva Peclinovská, Ph.D.  

Člověk a příroda 
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová  
PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.  
Mgr. Věra Kouřilová  

Člověk a společnost 
Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.   
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.  

Člověk a zdraví 
Mgr. Olga Panošová  
Mgr. Michal Lupač, Ph.D.  

Umění a kultura 
Mgr. Martina Raiserová  

Člověk a svět práce 
Mgr. Martin Provazník  

Informatika 
Mgr. Hana Kuciánová 

Mgr. Václav Bendl

garant koordinační pracovní skupiny pro 2. stupeň

Členové koordinační pracovní skupiny pro 2. stupeň

Mgr. Václav Bendl – garant skupiny
Vystudoval učitelství matematiky a geografie na Technické univerzitě v Liberci. Zkušenosti s výukou matematiky aktivně sbíral na školách v Čechách i v zahraničí. Od roku 2018 působí v NPI ČR, kde se z pozice garanta oblasti Matematika a její aplikace věnuje rozvoji matematického vzdělávání a matematické gramotnosti.  

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková
Absolvovala obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – biologie na Přírodovědecké fakultě UK v roce 1994. V roce 2005 dokončila obor Management ve školství v Centru školského managementu Pedagogické fakulty UK. Působila jako učitelka, metodik prevence, vedoucí školního klubu, vedoucí učitelka a zástupkyně ředitele na základních školách v Praze a České Lípě. Ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Kořenského v Praze 5 je od roku 2011. Spolu s kolegy aplikuje přístup „Hledáme v každém to nejlepší“ nejen k žákům, ale také k zaměstnancům školy.

Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková
Na FF UK v Praze vystudovala studijní obory Pedagogika a Učitelství pro střední školy/Pedagogika. Absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol, a dále na Katedře psychologie FF UK Studium pro výchovné poradce a na UJEP Ústí nad Labem Speciální pedagogiku. Od roku 2002 pracuje na základní škole jako učitelka, v roce 2007 se stala zástupkyní ředitele školy pro druhý stupeň a o rok později i výchovnou poradkyní. Od roku 2019 pracuje jako ředitelka na stejné škole. Má zkušenosti s vytvářením a úpravami školního vzdělávacího programu, byla jeho koordinátorkou a garantkou předmětu fyzika. Jako výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze nastavovala pravidla pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr. Karin Petrželková
Vystudovala jsem učitelství matematiky a zeměpisu na PřF UK v Bratislavě, absolvovala jsem didaktické studium cizího jazyka (AJ) a studium koordinátora ŠVP. Vyučovala jsem na střední, základní i malotřídní škole. Od roku 2012 působím jako ředitelka na ZŠ  Velké Opatovice. Zajímám se o různé metody a formy vzdělávání, zúčastnila jsem se stáží ve Finsku a několika zahraničních studijních pobytů.

Mgr. Pavel Růžička
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství pro 2. stupeň - český jazyk a literatura, výchova ke zdraví. V základním školství působí od roku 2008, devátým rokem je zástupcem ředitele na ZŠ Křiby ve Zlíně. Aktivně se zapojil do projektů Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, SYPO - podpora vedení školy začínajícím učitelům, osm let působil v komisi pro výchovu a vzdělávání statutárního města Zlín. Zajímá se o literaturu, historii a sport.

Mgr Jakub Velecký
Od roku 2001 je učitelem na druhém stupni základní školy. Jeho aprobací je informatika, chemie a přírodopis. Úspěšně působil jako lektor DVPP, autor příruček, učebnic a jako garant modernizačních projektů ve školství. Od roku 2017 je ředitelem základní školy s rozšířenou výukou informatiky. Je vedoucím pracovní skupiny Polytechnika a předseda organizačního výboru MAP, externí člen Programové rady Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU Brno.

Mgr. Bc. Jaroslav Volf
Vystudoval Pedagogickou fakultu JU obor český jazyk – dějepis. Po 20 letech praxe na různých typech škol přijal v roce 2014 výzvu stát se ředitelem ZŠ Tomáše Šobra v Písku, kde působí dodnes. V tomto období si také rozšířil obzory studiem na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání na Pedagogické fakultě UK. Pracoval v řadě projektů pro NIDV a později NPI (SYPO, SRP), provedl svoji školu, jako tzv. modelovou školu, pětiletou podporou od projektu Pomáháme školám k úspěchu (The Kellner Family Foundation). Angažuje se i v místním akčním plánování, je vedoucím dvou pracovních skupin a předsedou řídícího výboru v MAP Písecko.

Mgr. Lucie Zezulová
Absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je spoluzakladatelka a ředitelka soukromé základní školy, ale především učitelka na 2. st. ZŠ a koordinátorka domácího vzdělávání. 

Mgr. Gabriela Boček Ježková
Narodila se v Brně, kde vystudovala gymnázium a následně učitelství českého a francouzského jazyka a speciální pedagogiku na PdF MU. Nyní působí jako zřizovatelka a ředitelka na brněnské Základní škole a gymnáziu Ježek bez klece, kde s žáky a kolegy podporuje myšlenku sebeřízeného vzdělávání.

Ing. Silvie Böhmová Dubová, MSc.
Vystudovala  MENDELU v Brně, a ENSAR v Rennes. Postgraduální studium absolvovala na BSB v Dijonu. Pracovala v komerční sféře (projektový management, mezinárodní obchod), ve vzdělávání se však pohybuje od absolutoria v rámci volnočasových aktivit. Intenzivněji od roku 2019 v rámci neziskového sektoru. Zaměřuje se na vzdělávání nadaných dětí, environmentálně kulturní výchovu, badatelské aktivity počítačovou gramotnost a jejich využití v praxi. V současné době působí na pozici učitele ZŠ v Nejdku, nadále se věnuje vzdělávacím aktivitám v rámci neziskového sektoru.

Mgr. Jan Chaluš
Vystudoval SPgŠ v Berouně. Absolvoval v letech 2003-2006 na SU v Opavě bakalářské studium oboru Český jazyk a literatura, v letech 2014-2016 pak bakalářské studium na FF UK v Praze oboru Učitelství pedagogiky, na ně navazující magisterské studium v současnosti dokončuje. Pracuje v Praze jako učitel českého jazyka a estetické výchovy na základní škole Londýnská, kde rovněž zaujímá po 10 let pozici třídního učitele a garanta ročníku. Profesně ho zajímá především projektové učení a mezipředmětové propojování učiva. V roce 2019 získal společně se svým týmem Národní cenu kariérového poradenství za celoroční autorský projekt Labyrintem povolání.

Mgr. Helena Hegarová 
​​​​​​​Absolovovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství prvního stupně a speciální pedagogiky. Pracovala jako učitelka, člen školního poradenského pracoviště a později zástupce ředitele v běžných třídách i ve třídách, zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a zabývala se integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Na různých typech škol byla koordinátorem a garantem tvorby nových školních vzdělávacích programů. V současné době je ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lomnici a členkou pracovní skupiny Rovné příležitosti, v rámci MAP, která se aktivně zabývá tématy společného vzdělávání. 

Za NPI ČR dále spolupracují

...


Koordinační PS pro společné vzdělávání 

Pracovní skupina pro společné vzdělávání zajištuje vytvoření minimálních doporučených výstupů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).  V této skupině se setkávají odborníci na společné vzdělávání zařazení do jednotlivých skupin ke vzdělávacím oblastem. Zástupci této skupiny spolupracují s ostatními pracovními skupinami a účastní se některých jejich setkání, aby byly výstupy skupin koordinované.   

PhDr. Renata Votavová

garantka pracovní skupiny pro společné vzdělávání

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro společné vzdělávání

PhDr. Renata Votavová – garantka skupiny
Vystudovala Speciální pedagogiku a Management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jako speciální pedagožka na základní i střední škole zřízené podle § 16 odst. 9, působila zároveň ve speciálně pedagogickém centru. K učitelské profesi se pravidelně vrací.
V NPI ČR působí od roku 2012 jako garantka společného vzdělávání pro oblast kurikula. Je součástí týmů, které vytvářejí metodickou podporu učitelů znevýhodněných žáků při implementaci rámcového vzdělávacího programu. V současné době vede v NPI ČR spolupracovníky, kteří jsou do řešení společného vzdělávání zapojeni. 

Mgr. Alice Kourzi – garantka skupiny
Je garantkou školního poradenství v projektu NPI ČR Podpora rovných příležitostí a v kmenové činnosti řeší vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a nadaných. Má zkušenosti na pozici redaktorky, překladatelky, učitelky cizích jazyků, výchovné poradkyně a metodičky prevence ZŠ. Na Univerzitě Karlově v Praze studovala anglický jazyk a literaturu, obor Pedagogika, a masovou komunikaci. Absolvovala specializační studium pro výchovné poradce na PedF UK. V současné době ukončuje pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii na Skálově institutu v Praze a absolvuje doktorské studium pedagogiky.   

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Vystudovala psychologii na FF UK, kde také bezmála šestnáct let pracovala jako odborná asistentka. Věnuje se pedagogické psychologii, školní psychologii a poradenství ve školství. V současné době pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha, z. ú., a jako školní psycholožka v ZŠ Poznávání, s. r. o., jejíž je spoluzakladatelkou. Dlouhodobě se zabývá problematikou specifických poruch učení a chování. Podílela se na lokalizaci několika diagnostických metod v českém prostředí, je propagátorkou dynamické diagnostiky. Publikovala několik desítek odborných článků a knih.

PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.
Je speciální pedagožka. Celou svou profesní kariéru se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je i lektorkou dalšího vzdělávání pedagogů v této oblasti. Působila jako učitelka u žáků s mentálním, tělesným a zrakovým postižením, jako speciální pedagog v SPC, ředitelka speciální školy a školní isnpektorka. V současné době pracuje jako odborný asistent Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc. Je zakládající členkou Asociace pracovníků SPC ČR, 8 let zastávala pozici předsedkyně. Je spoluautorkou Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Katalogu podpůrných opatření a dalších odborných textů. Zabývá se též problematikou kariérového poradenství pro žáky se SVP.

PhDr. Kristýna Titěrová
bude doplněno

Mgr. Dana Špičková
Vystudovala PedF UK, obor učitelství pro speciální školy. Absolvovala mj. studium pro třídní učitele waldorfských škol, speciální léčebnou pedagogiku pro české učitele, specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a studium pro koordinátory ŠVP. Od roku 1993 pracuje na Základní škole a střední škole waldorfské v Praze nyní jako zástupce ředitele. Učí žáky se speciálními vzdělávacími potřebami chemii, matematiku, fyziku a výtvarnou výchovu. Od roku 2014 pracuje též jako učitelka odborných předmětů na Waldorfském lyceu v Praze a jako lektorka a garant semináře Podpůrná pedagogika v Akademii waldorfské pedagogiky.

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze.  Po získání osvědčení pro práci ve zdravotnictví pracovala jako klinický logoped s dětskými i dospělými klienty se širokou škálou logopedických a speciálně pedagogických diagnóz. Po patnácti letech ze zdravotnictví odešla do školství jako speciální pedagog a učitelka na 1. stupni. Posledních dvanáct let se intenzivně věnuje vzdělávání mimořádně nadaných žáků, je pedagogem a koordinátorem péče o skupiny nadaných žáků ZŠ Curieových v Praze.  Byla a je členem různých odborných skupin, usilujících o rozvoj vzdělávání nadaných žáků v ČR.

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Působí jako profesor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Její vědecko-výzkumná a pedagogická činnost je zacílena na rozvoj speciální a inkluzivní pedagogiky. Profiluje se v oblasti edukace, intervence k žákům v inkluzivním prostředí základní a střední školy s akcentem na žáky se specifickými poruchami učení a žáky s mentálním postižením. Své dlouholeté zkušenosti a získané empirické poznatky z praxe implementuje do výuky studentů. Publikováním, spoluprací se zahraničím a přednáškovou činností na tuzemských a zahraničních konferencích podporuje šíření získaných poznatků z vědecko-výzkumné činnosti směrem k odborné veřejnosti. Je autorkou nebo spoluautorkou několika monografií, vysokoškolských učebnic s tématy inkluze.

Mgr. Helena Hegarová
Absolovovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství prvního stupně a speciální pedagogiky. Pracovala jako učitelka, člen školního poradenského pracoviště a později zástupce ředitele v běžných třídách i ve třídách, zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a zabývala se integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Na různých typech škol byla koordinátorem a garantem tvorby nových školních vzdělávacích programů. V současné době je ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lomnici a členkou pracovní skupiny Rovné příležitosti, v rámci MAP, která se aktivně zabývá tématy společného vzdělávání.

Zástupci koordinační skupiny pro společné vzdělávání v tvůrčích oborových skupinách ve vzdělávacích oblastech (oborech) 

Informatika 
Mgr. Milena Tunkerová 

Matematika 
RNDr. Růžena Blažková, CSc. 

Cizí jazyk a další cizí jazyk 
PhDr. Jitka Maříková Tůmová 

Umění a kultura 
PhDr. Monika Kadrnožková 

Člověk a příroda 
Mgr. Andrea Tláskalová 

Dějepis
Mgr. Bc. Roman Ziegler 

Výchova k občanství
Mgr. Bc. Pavel Vít 

Český jazyk 
doc. Lenka Krejčová, Ph.D. 

Tělesná výchova 
Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. 

Člověk a svět práce 
Mgr. Klára Geislerová 

Oponenti

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, MBA. 
 Ředitelka ZŠ Petrin v Bruntále, má 25 let praxe ve školství, z toho 10 let na pozici ředitelky, odbornice na vzdělávání žáků se SVP, jako učitelka společenských věd na 2. stupni ZŠ a předmětu speciálně pedagogické péče na 1. stupni ZŠ, etopedka, vzdělavatelka dospělých na VOŠ. Je konzultantkou ČŠI, členkou Učitelské platformy, účastnicí odborného výcviku Ředitel naživo. 

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D. 
Je speciální pedagožkou, přednáší na Univerzitě Hradec Králové. Působí jako lektorka a koučka. Je zkušební komisařkou chův pro děti do zahájení povinné školní docházky. Praktické zkušenosti získala v mateřské, základní a střední škole na pozici speciální pedagožky a učitelky a ředitelky venkovské malotřídky. Je členkou Národního kabinetu Matematika a její aplikace jako zástupce školního poradenského pracoviště. 

Mgr. Jana Karvaiová 
Pochází z Královéhradeckého kraje. Absolventka studia speciální pedagogiky na UK v Praze – státní zkoušky z psychopedie, etopedie a logopedie se surdopedií. Celý profesní život pracuje především s dětmi s LMP a kombinovanými vadami. Nyní pracuje jako učitelka ve třídě podle § 16 odst. 9 (určené pro žáky
s LMP)  na 1. stupni základní školy a také ve funkci školního speciálního pedagoga, a to na ZŠ v České Skalici. Specializuje se v oblasti reedukací vrozených vývojových vad a etopedii. 

Širší konzultační skupina ke společnému vzdělávání

Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti, zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. 

V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují: 

Mgr. Blanka Křížová
Speciální pedagožka, ZŠ dle § 16 odst. 9 šk. zákona, Učitelská platforma

Mgr. Petra Schützová
Pedagožka, Učitelské platformy

Svatava Rácová
Pedagožka 2. t. ZŠ dle § 16 šk. zákona

Mgr. Kateřina Szaffnerová
Pedagožka 1. st. ZŠ

Mgr. Ing. Monika Semerádová
Speciální pedagožka

Mgr. Lenka Rybová
Zástupkyně vzdělávací organizace MŠ, SZŠ a PrŠ Hradec Králové, předsedkyně Asociace speciálních pedagogů KHK

Mgr. Pavel Záleský
Vedení speciální školy, Asociace speciálních pedagogů, Český svaz mentálně postižených sportovců

Mgr. Monika Kočová
Speciální pedagožka, Waldorfská škola

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Zástupkyně VŠ, tematika talentu a nadání,  garantka podpory nadání NPI ČR, VŠ

Jaroslav Jirásko
Vedení školy, Učitelská platforma, Asociace ředitelů ZŠ

Mgr. Roman Giebisch
Národní knihovna ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček
Moravská zemská knihovna

Mgr. Jana Bláhová
Vedení školy, Asociace speciálních pedagogů

Mgr. Eliška Glatzová

Pedagožka, Učitelská platforma

Mgr. Libuše Charvátová
Pedagožka, výchovná poradkyně, vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Šárka Končická
Pedagožka 1. st. ZŠ

Mgr. Ing. Petr Vysuček
Ředitel organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, z. ú., člen expertní skupiny pro vzdělávání ASNEP, lektor českého znakového jazyka pro tlumočníky, pedagogy a neslyšící zájemce
o činnost lektora českého znakového jazyka, metodik a poradce těchto programů

Mgr. Vladimír Fišera, Ph.D.
Zástupce vzdělávací organizace

Ing. Petr Hynek
Zástupce rodičů