ČLOVĚK, ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

V této oblasti je vedle tělesné výchovy a výchovy ke zdraví a bezpečí zařazen rovněž doplňující vzdělávací obor etická výchova

Tělesná výchova

Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. 

garantka oborové pracovní skupiny
Tělesná výchova

Absolvovala na katedře tělesné výchovy FTVS UK obor Učitelství TV a Biologie. Doktorské studium Kinantropologie tamtéž. Vyučovala na dvou základních školách na prvním i druhém stupni a také na PedF UK, kde byla tři roky na pozici vedoucí katedry. Aktuálně působí na UJEP a částečně na FTVS UK. Její odborností je výchova a sporty v přírodě, pohybové aktivity předškolních dětí. Je cvičitelka, trenérka a náčelnice v TJ Sokol Brandýs n/L.

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Tělesnou výchovu

Mgr. Michal Lupač, Ph.D. 
Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň na PdF MU v Brně, kde následně obhájil disertační práci v doktorském studijním programu Pedagogika. V rámci svého výzkumu se zabýval českými i zahraničními kurikulárními dokumenty zaměřenými na tělesnou výchovu a jejich vzájemným srovnáváním. Po několikaleté praxi učitele na 1. stupni pokračuje působením ve Šlapanicích u Brna jako zástupce ředitele pro 1. stupeň na jedné z největších základních škol v České republice. 

Mgr. et Mgr. Martin Polách 
Učitel dvou ZŠ, člen České společnosti učitelů tělesné výchovy, externí pedagogický pracovník v oblasti pregraduální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ. Zabývá se tematikou kompetencí učitele, propojením výstupů vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ a benefity osobnosti třídního učitele v oblasti předávání klíčových kompetencí žákům. 

PhDr. Jakub Forýtek 
Vystudoval Učitelství tělesné výchovy a společenských věd na Masarykově univerzitě, kde později absolvoval rigorózní řízení. Je zástupcem ředitele na základní škole a koordinátor ŠVP a zároveň učitelem tělesné výchovy, výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Působí na Masarykově univerzitě na Fakultě sportovních studií jako externí odborník z praxe, doktorand a lektor Pedagogiky a Osobnostního rozvoje. V minulosti získal manažerské zkušenosti, prošel tréninkovým programem pro manažery, studiem pro vedení škol a studiem pro koordinátory ŠVP. Zajímá se a vzdělává se v oblasti osobnostního rozvoje, koučinku, psychologie a filozofie. 

Mgr. Kateřina Hálová  
Vystudovala Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – český jazyk a tělesná výchova na Ostravské univerzitě.  Od roku 2003 do roku 2022 působila na Základní škola Emila Zátopka Zlín (škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy) jako učitelka, vedoucí předmětové komise tělesné výchovy, v Asociaci školních sportovních klubů a jako koordinátorka ŠVP (2021–2022). Od září 2022 je zástupkyní ředitele na Orbis, Mateřská škola, Základní škola, Střední škola s.r.o.  

Mgr. Ivana Přikrylová 
Absolventka PdF UP Olomouc, obor Tělesná výchova – Branná výchova – Základy společenských věd. Ve školství působí od roku 1985 jako vychovatelka, trenérka plavání, au pair v Německu. Od roku 1995 učila na ZŠ a od roku 2005 působí na SŠ. Absolvovala celoživotní vzdělávání – výchovný poradce pro ZŠ a SŠ, absolvovala studium pro ředitele škol, koordinátora ŠVP, působila jako zástupkyně ředitele na SŠ, vykonává funkci školní maturitní komisařky, působí jako uvádějící učitelka a pracuje jako trenérka plavání dětí od 3 do12 let. Vede sportovní kroužky, organizuje soutěže, vzdělává se v oblasti zdravotní TV, masáže, tejpování. 

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. 
Pracuje jako vysokoškolská pedagožka na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde se výzkumně zaměřuje zejména na problematiku pohybové gramotnosti. Vyučuje předměty zaměřené na didaktiku školní tělesné výchovy a sportovního tréninku a podílí se na organizaci učitelských praxí studentů. Je garantkou prezenčního i kombinovaného navazujícího studijního programu – Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. 

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. 
Absolventka Učitelství matematika – tělesná výchova na FTVS UK, postgraduální studium získala v oboru Kinantropologie – Biomedicína na FTVS UK v Praze. Působila jako akademická pracovnice v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK v Praze a zároveň jako středoškolská učitelka Rakouského gymnázia v Praze. V současné době je zaměstnána na katedře tělesné výchovy a sportu FP TUL. Věnuje se problematice diagnostiky a evaluace v tělesné výchově a sportu. Pro NPI ČR pracuje jako krajská koordinátorka podpory nadání, je členkou Krajského kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání SYPO. Je aktivní v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. 
Je odborným asistentem na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. Magisterské studium oboru Aplikovaná tělesná výchova, tedy Učitelství tělesné výchovy se speciální pedagogikou, doplnil později také o obor Rekreologie – Pedagogika volného času. Ačkoliv doktorské studium věnoval problematice pohybových aktivit osob se sociálním znevýhodněním, svoji profesní orientaci zaměřil již od začátku směrem na děti i dospělé s postižením a zdravotním znevýhodněním. Je autorem řady odborných knih zaměřených na aplikované pohybové aktivity, zejména pak na školní tělesnou výchovu. 

Oponenti

Mgr. Bc. Jitka Kopáčová 

Mgr. Petr Valach, Ph.D. 
Vystudoval Učitelství tělesné výchovy a biologie pro střední školy na FPE ZČU v Plzni. Vyučoval na gymnáziu a od roku 2002 působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. V současnosti pracuje jako vedoucí Centra tělesné výchovy a sportu. V rámci doktorského studia kinantropologie se zabýval problematikou motorického učení a didaktických metod, v oblasti výzkumu se věnuje zejména pohybové aktivitě a aktivnímu životnímu stylu adolescentů.

doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Výchova ke zdraví a bezpečí

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

garantka oborové pracovní skupiny
Výchova ke zdraví a bezpečí

Absolvovala studium Učitelství a vědeckou přípravu na PedF UK v Praze, vyučovala na ZŠ a na G. Od r. 1986 působí na PedF UK.  Vytvořila koncept vzdělávání učitelů pro obor výchova ke zdraví. Zabývá se tvorbou kurikula v oblasti Člověk a zdraví, v projektech a odborných monografiích rozvíjí oborovou didaktiku výchovy ke zdraví. Je autorkou učebnic a metodických podpor pro výuku výchovy ke zdraví na ZŠ. V rámci dlouhodobé spolupráce s MŠMT a NPI ČR se podílela na tvorbě vzdělávacích programů (ZŠ, OŠ, RVP ZV) a Standardů pro ZV. V současnosti působí v NPI ČR jako garantka oboru Výchova ke zdraví.  

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Výchovu ke zdraví a bezpečí

doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 
Je profesně spjata s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) téměř 20 let. Působí na katedře antropologie a zdravovědy, v letech 2013–2015 stála v jejím čele, současně vede Centrum výzkumu zdravého životního stylu. Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se soustředí na problematiku kurikula výchovy ke zdraví, na didaktiku výchovy ke zdraví či zdravotní gramotnost. Je autorkou koncepce a odbornou garantkou studijních programů Výchova ke zdraví a Učitelství výchovy ke zdraví na PdF UP. Od roku 2022 je odbornou metodičkou praxí na PdF UP. Podílela se na tvorbě Standardů pro základní vzdělávání – Výchova ke zdraví ve spolupráci s MŠMT. Je aktivní členkou odborných společností, recenzentkou učebnic pro udělení schvalovací doložky MŠMT, odborných časopisů, vědeckých i metodických publikací. Má zkušenost s výukou výchovy ke zdraví na ZŠ, spolupracuje se státními i neziskovými organizacemi na aktivitách podpory zdraví, rozvoje zdravotní gramotnosti a prevence rizikového chování. Publikační činnost cílí do akademického prostředí i do tvorby metodických i didaktických textů s vazbou na výchovu ke zdraví. 

PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.  
Vystudovala Učitelství biologie v kombinaci s odbornými předměty zaměřenými na život v rodině. Následně vyučovala na základní škole a absolvovala doktorské studium Pedagogiky. Aktuálně působí jako odborná asistentka na katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě MU a současně v Ústavu veřejného zdraví na Lékařské fakultě MU. Na těchto fakultách vyučuje předměty týkající se výchovy ke zdraví a edukace výživy. Výzkumně se zaměřuje na problematiku podpory zdraví, na didaktické přístupy v oblasti výchovy ke zdraví a na výživu a výživový režim dětí.  

Mgr. Olga Panošová 

Mgr. et Mgr. Marek Lansdorf 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH  
Během své profesní kariéry pracovala jako praktikující lékařka i jako tvůrkyně programů zdravotní politiky a systému zdravotní péče. V 90. letech patřila mezi odborníky rozvíjející obor veřejného zdravotnictví v moderní podobě. Na Ministerstvu zdravotnictví mj. vedla odbor vědy a výzkumu, později působila ve funkci náměstkyně ministra. Téměř 15 let stála v čele Národní kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR, nyní je členkou Stálého výboru WHO Evropského regionu. Je členkou předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, od r. 2014 odbornou asistentkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, a od r. 2017 také Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK. Věnuje se programům na podporu zdraví, ovlivnění rizikového chování a zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti. Je spoluzakladatelka Ústavu pro zdravotní gramotnost.  

Oponenti

PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 

PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 

Za NPI ČR dále spolupracují

Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
VŠ pedagožka na HTF UK v Praze a odborná pracovnice NPI ČR, zejm. v tématech osobností a sociální výchovy.  

Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.
Odborný pracovník NPI ČR v oblasti osobnostní a sociální výchovy, zabývá se též vzděláváním pracovníků v pomáhajících profesích,metodologií výzkumu a statistickou analýzou dat.

Širší konzultační skupina pro oblast Člověk a zdraví

„Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují:“

PeadDr. Lenka Kubrichtová 
Dikaktička, lektorka, spoluautorka učebnic pro výchovu ke zdraví na ZŠ a projektů (ZŠ, SŠ)  v dané oblasti 

Mgr. Alexandra Košťálová 
Odborná pracovnice v oblasti výživy 

Mgr. Pavla Trčková 
Pedagožka na gymnáziu 

MUDr. Zdeňka Trestrová 
Zástupkyně st. správy 

PhDr. Karolína Záhořová 
Pedagožka na SOŠ 

Mgr. Eleonóra Tilcerová
Zástupkyně st. Správy – HZS ČR 

Mgr. Marie Psotová 
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

Mgr. Irena Suchánková 
Vedení školy, Pedagogická komora 

Bc. Dana Kotalová
Zástupkyně státní správy 

Mgr. Radka Kůřilová 
Zástupkyně vzdělávací organizace v neziskovém sektoru 

Vojtěch Dvořák 
Zástupce žáků a studentů 

Mgr. Viktor Heumann 
Zástupce organizace v neziskovém sektoru 

Mgr. Jana Havrdová 
Zástupkyně vzdělávací organizace 

Bc. Josef Neškodný 
Pedagog 2. stupně ZŠ 

MUDr. Jana Kopřivová 
Zástupkyně rodičů 

Mgr. Ladislav Janků, LL.M. 
Zástupce vzdělávací organizace, zástupce Svazu lyžařů ČR 

PhDr. Libor Flemr, Ph.D.  
Zástupce VŠ, Česká kinantropologická společnost 

Prof. Martin Kudláček, Ph.D. 
Zástupce VŠ, Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit, Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit 

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, ČAAPA 

Bc. Mgr. Jaroslav Kubricht 
Pedagog na gymnáziu 

PeadDr. Ladislav Petera, CSc. 
Zástupce vzdělávací organizace 

PhDr. Ivan Růžička, Ph.D. 
Zástupce VŠ 

Mgr. Filip Hruša  
Zástupce VŠ 

Mgr. Antonín Lačný 
Vedení školy 

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 
Pedagog na gymnáziu 

Mgr. Veronika Svobodová 
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

PhDr. Jitka Tomanová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

Lukáš Hutta 
Zástupce vzdělávací organizace 

Ing. Pavla Zadáková
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

Mgr. Hana Klabíková 
Psycholožka 

Mgr. Lukáš Vlček 
Zástupce vzdělávací organizace 

Mgr. Marcela Macháčková 
Psycholožka 

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, Svaz lyžařů ČR 

Mgr. Šárka Končická 
Pedagožka 1. stupně ZŠ 

Ing. Renata Špalková
Pedagožka 1. stupně ZŠ 

Mgr. Dagmar Heráková 
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

MUDr. Michaela Krtičková 
Zástupkyně rodičů 

Mgr. Jaromír Šiman 
Zástupce státní správy 

Mgr. Jana Novotná, MPA
zástupkyně státní správy

Mgr. Judita Stuchlíková 
Zástupkyně státní správy 

Mgr. Ivana Svobodová 
Zástupkyně státní správy 

Mgr. Dagmar Krišová  
Zástupkyně vzdělávací organizace