ČLOVĚK A ZDRAVÍ

V této oblasti je vedle tělesné výchovy a výchovy ke zdraví zařazen rovněž doplňující vzdělávací obor Etická výchova

Petr Chaluš

garant vzdělávací oblasti člověk a zdraví


Tělesná výchova

PaedDr. Jan Tupý 

garant oborové pracovní skupiny
Tělesná výchova

Absolvent FTVS UK Praha (TV – ČJ). Učitel na ZŠ, SOŠ a G. Od roku 1980 se zabýval tvorbou učebních osnov v institucích, které předcházely NPI ČR. Podílel se na tvorbě vzdělávacích programů Občanská a Základní škola a dokumentů pro gymnázia. Spolupracoval na koncepci a obsahu Bílé knihy a RVP pro všeobecné vzdělávání. Je autorem řady článků i metodických textů pro TV a spoluřešitelem výzkumných šetření. Je dlouholetým členem redakce časopisu TVSM. Zpracoval podkladovou studii Člověk a zdraví (2018), analýzu RVP ZV (2021) a ŠVP (2022). Stěžejní publikace – Tvorba kurikulárních dokumentů v ČR (2018).  

doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

garant oborové pracovní skupiny
Tělesná výchova

Působí na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví MUNI PED. Oborem jeho profesního zaměření je výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Širší kontext jeho bádání v oblasti kurikula představuje problematika kurikulární reformy, která byla v ČR realizována od přelomu milénia. Jeho vstup do problematiky kurikulárního reformování souvisel s jeho zkušeností s mezinárodním srovnávacím výzkumem kurikula TV a VZ. Působí v několika českých i nadnárodních společnostech a rámci revizí RVP ZV je garantem vzdělávacího oboru Tělesná výchova.  

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Tělesnou výchovu

Mgr. Michal Lupač, Ph.D. 
Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň na PdF MU v Brně, kde následně obhájil disertační práci v doktorském studijním programu Pedagogika. V rámci svého výzkumu se zabýval českými i zahraničními kurikulárními dokumenty zaměřenými na tělesnou výchovu a jejich vzájemným srovnáváním. Po několikaleté praxi učitele na 1. stupni pokračuje působením ve Šlapanicích u Brna jako zástupce ředitele pro 1. stupeň na jedné z největších základních škol v České republice. 

Mgr. et Mgr. Martin Polách 
Učitel dvou ZŠ, člen České společnosti učitelů tělesné výchovy, externí pedagogický pracovník v oblasti pregraduální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ. Zabývá se tematikou kompetencí učitele, propojením výstupů vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ a benefity osobnosti třídního učitele v oblasti předávání klíčových kompetencí žákům. 

PhDr. Jakub Forýtek 
Vystudoval Učitelství tělesné výchovy a společenských věd na Masarykově univerzitě, kde později absolvoval rigorózní řízení. Je zástupcem ředitele na základní škole a koordinátor ŠVP a zároveň učitelem tělesné výchovy, výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Působí na Masarykově univerzitě na Fakultě sportovních studií jako externí odborník z praxe, doktorand a lektor Pedagogiky a Osobnostního rozvoje. V minulosti získal manažerské zkušenosti, prošel tréninkovým programem pro manažery, studiem pro vedení škol a studiem pro koordinátory ŠVP. Zajímá se a vzdělává se v oblasti osobnostního rozvoje, koučinku, psychologie a filozofie. 

Mgr. Kateřina Hálová  
Vystudovala Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – český jazyk a tělesná výchova na Ostravské univerzitě.  Od roku 2003 do roku 2022 působila na Základní škola Emila Zátopka Zlín (škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy) jako učitelka, vedoucí předmětové komise tělesné výchovy, v Asociaci školních sportovních klubů a jako koordinátorka ŠVP (2021–2022). Od září 2022 je zástupkyní ředitele na Orbis, Mateřská škola, Základní škola, Střední škola s.r.o.  

Mgr. Ivana Přikrylová 
Absolventka PdF UP Olomouc, obor Tělesná výchova – Branná výchova – Základy společenských věd. Ve školství působí od roku 1985 jako vychovatelka, trenérka plavání, au pair v Německu. Od roku 1995 učila na ZŠ a od roku 2005 působí na SŠ. Absolvovala celoživotní vzdělávání – výchovný poradce pro ZŠ a SŠ, absolvovala studium pro ředitele škol, koordinátora ŠVP, působila jako zástupkyně ředitele na SŠ, vykonává funkci školní maturitní komisařky, působí jako uvádějící učitelka a pracuje jako trenérka plavání dětí od 3 do12 let. Vede sportovní kroužky, organizuje soutěže, vzdělává se v oblasti zdravotní TV, masáže, tejpování. 

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. 

Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. 
Absolvovala na katedře tělesné výchovy FTVS UK obor Učitelství TV a Biologie. Doktorské studium Kinantropologie tamtéž. Vyučovala na dvou základních školách na prvním i druhém stupni a také na PedF UK, kde byla tři roky na pozici vedoucí katedry. Aktuálně působí na UJEP a částečně na FTVS UK. Její odborností je výchova a sporty v přírodě, pohybové aktivity předškolních dětí. Je cvičitelka, trenérka a náčelnice v TJ Sokol Brandýs n/L. 

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. 
Pracuje jako vysokoškolská pedagožka na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde se výzkumně zaměřuje zejména na problematiku pohybové gramotnosti. Vyučuje předměty zaměřené na didaktiku školní tělesné výchovy a sportovního tréninku a podílí se na organizaci učitelských praxí studentů. Je garantkou prezenčního i kombinovaného navazujícího studijního programu – Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. 

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. 
Absolventka Učitelství matematika – tělesná výchova na FTVS UK, postgraduální studium získala v oboru Kinantropologie – Biomedicína na FTVS UK v Praze. Působila jako akademická pracovnice v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK v Praze a zároveň jako středoškolská učitelka Rakouského gymnázia v Praze. V současné době je zaměstnána na katedře tělesné výchovy a sportu FP TUL. Věnuje se problematice diagnostiky a evaluace v tělesné výchově a sportu. Pro NPI ČR pracuje jako krajská koordinátorka podpory nadání, je členkou Krajského kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání SYPO. Je aktivní v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. 
Je odborným asistentem na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. Magisterské studium oboru Aplikovaná tělesná výchova, tedy Učitelství tělesné výchovy se speciální pedagogikou, doplnil později také o obor Rekreologie – Pedagogika volného času. Ačkoliv doktorské studium věnoval problematice pohybových aktivit osob se sociálním znevýhodněním, svoji profesní orientaci zaměřil již od začátku směrem na děti i dospělé s postižením a zdravotním znevýhodněním. Je autorem řady odborných knih zaměřených na aplikované pohybové aktivity, zejména pak na školní tělesnou výchovu. 

Oponenti

Mgr. Bc. Jitka Kopáčová 

Mgr. Petr Valach, Ph.D. 
Vystudoval Učitelství tělesné výchovy a biologie pro střední školy na FPE ZČU v Plzni. Vyučoval na gymnáziu a od roku 2002 působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. V současnosti pracuje jako vedoucí Centra tělesné výchovy a sportu. V rámci doktorského studia kinantropologie se zabýval problematikou motorického učení a didaktických metod, v oblasti výzkumu se věnuje zejména pohybové aktivitě a aktivnímu životnímu stylu adolescentů.

doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

Výchova ke zdraví

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

garantka oborové pracovní skupiny
Výchova ke zdraví

Absolvovala studium Učitelství a vědeckou přípravu na PedF UK v Praze, vyučovala na ZŠ a na G. Od r. 1986 působí na PedF UK.  Vytvořila koncept vzdělávání učitelů pro obor výchova ke zdraví. Zabývá se tvorbou kurikula v oblasti Člověk a zdraví, v projektech a odborných monografiích rozvíjí oborovou didaktiku výchovy ke zdraví. Je autorkou učebnic a metodických podpor pro výuku výchovy ke zdraví na ZŠ. V rámci dlouhodobé spolupráce s MŠMT a NPI ČR se podílela na tvorbě vzdělávacích programů (ZŠ, OŠ, RVP ZV) a Standardů pro ZV. V současnosti působí v NPI ČR jako garantka oboru Výchova ke zdraví.  

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

garantka oborové pracovní skupiny
Výchova ke zdraví

Působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Oborem jejího profesního zaměření je pedagogická psychologie a didaktika psychologie. Zabývá se také užitím exprese ve výuce. Je místopředsedkyní odborné sekce pro výuku psychologie při Českomoravské psychologické společnosti. Zastupuje Českou republiku v European Federation of Psychology Teachers’ Associations. V rámci revizí RVP je garantkou vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

Oponenti

PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 

PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 

Etická výchova

Mgr. Petr Chaluš

garant oborové pracovní skupiny
Etická výchova

Vystudoval FFUK v Praze, obor pedagogika. Pracoval jako pedagogický a poradenský pracovník na ZŠ Londýnská v Praze. Byl lektorem v rámci metodické podpory při zavádění RVP a autorem příkladu dobré praxe z pilotních škol. Koordinoval Národní středisko pro eTwinning, a pracoval pro další evropské vzdělávací programy a sítě. V současnosti je v doktorském studiu pedagogiky na ÚVRV. V NPI se podílí na evropské spolupráci v oblasti kariérového vzdělávání a kariérového poradenství v síti Euroguidance. Pracuje v oblasti metodické podpory RVP se zaměřením na osobnostní, sociální a kariérový rozvoj.

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Etickou výchovu

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 
Akademický pracovník DAMU a FF UK. Zabývá se tématy psychosociální edukace (osobnostní a sociální výchovy), edukační dramatiky a scénologie mimodivadelního chování. 

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. 
Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) https://cosiv.cz/ a působí na katedře speciální pedagogiky PedF UK. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálně pedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na MŠMT ČR v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Mgr. Jana Soukupová 

Mgr. Olga Daskin 
Vystudovala FF UK v Praze, obory Pedagogika a Andragogika a personální řízení. Absolvovala výcvik VTI (videotrénink interakcí), aktuálně je ve výcviku práce s metodou aART (Adapted Aggression Replacement Training). Pracovala jako pedagožka v MŠ, na ZŠ, soukromé taneční konzervatoři, jako konzultantka na Lince bezpečí. Byla lektorkou a mentorkou implementace metody P4C (Philosophy for children) do výuky. Pracovala ve vzdělávání dospělých a pedagogických pracovníků jako metodička a manažerka vzdělávání ve spol. Expertis, NIDV a v Člověku v tísni. Aktuálně učí a rozvíjí předměty Osobnostně sociální výchova a Svět práce na Gymnáziu Na Zatlance v Ptaze. Je součástí školního poradenského pracoviště tamtéž, věnuje se zejména práci s nadanými dětmi, kariérnímu vzdělávání a péči o duševní zdraví. V roce 2018/2019 se podílela na revizi RVP pro oblast Osobnostně sociální výchova.  

Mgr. Jana Bětík Wills 

Oponenti

PhDr. Eva Šírová, Ph. D.

Širší konzultační skupina pro oblast Člověk a zdraví

„Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují:“

PeadDr. Lenka Kubrichtová 
Dikaktička, lektorka, spoluautorka učebnic pro výchovu ke zdraví na ZŠ a projektů (ZŠ, SŠ) v dané oblasti 

Mgr. Alexandra Košťálová 
Odborná pracovnice v oblasti výživy 

Mgr. Pavla Trčková 
Pedagožka na gymnáziu 

MUDr. Zdeňka Trestrová 
Zástupkyně st. správy 

PhDr. Karolína Záhořová 
Pedagožka na SOŠ 

Mgr. Eleonóra Tilcerová 
Zástupkyně st. správy - HZS ČR 

Mgr. Marie Psotová 
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

Mgr. Irena Suchánková 
Vedení školy, Pedagogická komora 

Bc. Dana Kotalová
Zástupkyně státní správy

Mgr. Radka Kůřilová 
Zástupkyně vzdělávací organizace v neziskovém sektoru 

Vojtěch Dvořák 
Zástupce žáků a studentů 

Mgr. Viktor Heumann 
Zástupce organizace v neziskovém sektoru 

Mgr. Jana Havrdová 
Zástupkyně vzdělávací organizace 

Bc. Josef Neškodný 
Pedagog 2. stupně ZŠ 

MUDr. Jana Kopřivová 
Zástupkyně rodičů 

Mgr. Ladislav Janků, LL.M. 
Zástupce vzdělávací organizace, zástupce Svazu lyžařů ČR

PhDr. Libor Flemr, Ph.D. 
Zástupce VŠ, Česká kinantropologická společnost 

prof. Martin Kudláček, Ph.D. 
Zástupce VŠ, Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit, Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit 

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, ČAAPA 

Bc. Mgr. Jaroslav Kubricht 
Pedagog na gymnáziu 

PeadDr. Ladislav Petera, CSc. 
Zástupce vzdělávací organizace 

PhDr. Ivan Růžička, Ph.D. 
Zástupce VŠ 

Mgr. Filip Hruša
Zástupce VŠ 

Mgr. Antonín Lačný 
Vedení školy 

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 
Pedagog na gymnáziu 

Mgr. Veronika Svobodová 
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

PhDr. Jitka Tomanová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

Lukáš Hutta 
Zástupce vzdělávací organizace 

Mgr. Hana Klabíková 
Psycholožka 

Mgr. Lukáš Vlček 
Zástupce vzdělávací organizace 

Mgr. Marcela Macháčková 
Psycholožka 

doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, Svaz lyžařů ČR 

Mgr. Šárka Končická 
Pedagožka 1. stupně ZŠ 

Ing. Renata Špalková 
Pedagožka 1. stupně ZŠ 

MUDr. Michaela Krtičková 
Zástupkyně rodičů 

Mgr. Jaromír Šiman 
Zástupce státní správy 

Ing. Rudolf Štědrý 
Zástupce státní správy 

Mgr. Judita Stuchlíková 
Zástupkyně státní správy 

Mgr.  Ivana Svobodová 
Zástupkyně státní správy 

Za NPI ČR dále spolupracují

Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
VŠ pedagožka na HTF UK v Praze a odborná pracovnice NPI ČR, zejm. v tématech osobností a sociální výchovy.  

Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.
Odborný pracovník NPI ČR v oblasti osobnostní a sociální výchovy, zabývá se též vzděláváním pracovníků v pomáhajících profesích,metodologií výzkumu a statistickou analýzou dat