ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Alena Nosková

garant vzdělávací oblasti člověk a společnost


Dějepis

PhDr. Jitka Bílková

garantka oborové pracovní skupiny
Dějepis

Vystudovala PedF UK (Učitelství dějepis – základy společenských věd) a ve studiu historie stále pokračuje v doktorském programu. Odborně se zabývá dějinami školství a edukací v paměťových institucích, s příspěvky na tato témata vystoupila i na mezinárodních konferencích. Před mateřskou dovolenou pracovala přes deset let v Archivu bezpečnostních složek v Praze, kde se kromě jiného věnovala edukaci, vedla exkurze pro žáky a studenty, participovala na projektu Příběhy našich sousedů, organizovala Dny otevřených dveří a spolupracovala s oddělením vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. S NPI ČR spolupracuje na revizích RVP ZV jako garantka oboru Dějepis.

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Dějepis

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.  
Pracuje jako odborná asistentka na katedře primární a preprimární pedagogiky PdF UP v Olomouci a profiluje se v oblasti didaktiky vlastivědy a integrovaného společenskovědního základu. V uvedených oblastech je autorkou učebních textů i regionální učebnice. Na PdF UP v Olomouci absolvovala postgraduální doktorské studium v oboru Pedagogika a obhájila disertační práci na téma „Vlastivěda ve výchovně vzdělávacím systému primární školy (některé předpoklady studentů pro výuku vlastivědy)“. Je koordinátorkou programu Erasmus+, organizuje a zajišťuje výuku kurzů a předmětů pro zahraniční studenty. V rámci dlouhodobé spolupráce se zahraničními univerzitami je spoluřešitelkou i řešitelkou významných projektů. 

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. 
Vystudoval PedF UK, obor Dějepis – Český jazyk a literatura. Je předsedou Asociace pro didaktiku dějepisu z. s. (adidej.cz). Přes 20 let učí na různých ZŠ a SŠ, od sídlištní základky přes obchodní akademii k různým typům gymnázií, nyní na Lauderových školách při ŽOP v Praze. Průběžně působí na různých pracovištích Akademie věd ČR, naposledy v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Badatelsky se orientuje na dějiny a teorii historiografie, etnologie a příbuzných vědních oborů, kulturní a intelektuální dějiny střední Evropy od dualismu k socialismu a na česko-slovenské vztahy. Od roku 2017 učí na katedře historie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, kde mj. garantuje výuku didaktiky dějepisu. Je emeritním členem První pražské pedagogické pivní peruti.  

Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D. 
Působí jako odborný asistent na FF MU, kde se věnuje dějinám 20. století a didaktice dějepisu, a současně učí na gymnáziu v Brně dějepis a češtinu. Je spoluautorem učebnicových sad Dějiny 19. století a Moderní dějiny (Didaktis), byl šéfredaktorem časopisu Živá historie. Je členem Asociace pro didaktiku dějepisu, z. s., jedním z regionálních garantů projektu Dějepis+ a spoluřešitelem grantu Masarykovy univerzity Zkvalitnění a inovace přípravy budoucích učitelů.    

Mgr. Irena Kapustová, Ph.D.  
Je odbornou asistentkou – didaktičkou dějepisu na Historickém ústavu FF UHK (od roku 2010), jako středoškolská pedagožka působí na Technickém lyceu SPŠ stavební v Hradci Králové. Zároveň je garantkou pedagogických praxí studentů učitelství pro 2. a 3. stupeň škol. Od roku 2001 působila jako učitelka a zástupkyně ředitele ZŠ a pedagožka na gymnáziu. Zapojuje se do didaktických projektů (mj. rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezová témata a mezipředmětové vztahy, podpora pedagogických pracovníků, badatelská výuka moderních dějin aj.). Je autorkou odborných publikací z oblasti moderních dějin se zřetelem k formování historického vědomí žáků a na možnosti současné muzejní a galerijní pedagogiky.  

PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D. 
Učitel dějepisu, občanské výchovy a ZSV na Gymnáziu Přírodní škola, lektor Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a vyučující didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve škole se věnuje mezipředmětovým projektům a badatelským výzkumům. Je spoluautor vzdělávacích materiálů (Soudobé dějiny – badatelská učenice dějepisu vydaná nakladatelstvím Fraus, aplikace HistoryLab.cz aj.). Zajímá se o anglo-americké přístupy k výuce dějepisu a Social Studies. Spolupracoval s ČŠI na hodnocení klíčových kompetencí a v roli regionálního garanta pomáhá také komunitám v projektu Dějepis+. 

PhDr. Pavel Vyhňák 
Vystudoval na Pedagogické fakultě MU Učitelství dějepisu a fyziky, je učitelem s dlouholetou praxí, osmým rokem působí jako ředitel ZŠ Šlapanice, jedné z největších základních škol v ČR, na které postupně vybudoval ve spolupráci s kolegy funkční Školní poradenské pracoviště se školními psychology, speciálními pedagogy a sociálními pedagogy. V didaktice dějepisu zkoumal zapojení ICT do výuky dějepisu. Ve svých hodinách se často věnuje badatelské výuce. Je členem Učitelské platformy, členem Odborného grémia České společnosti učitelů TV, člen expertního týmu senátora ČR prof. Drahoše – předsedy senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. 

PhDr. Mgr. Filip Jiroušek  
Je absolventem Pedagogické fakulty UK (dějepis – základy společenských věd) a Fakulty humanitních studií UK (orální historie – soudobé dějiny). V současné době je doktorandem v oboru Historie ve veřejném prostoru na katedře dějin a didaktiky dějepisu PedF UK. Ve školství působí od roku 2017. Vyučoval na Montessori základní škole Archa, na státním osmiletém Gymnáziu Chodovická v Praze. Aktuálně působí na venkovské ZŠ ve Chvalkovicích na Náchodsku. Ve své odborné a pedagogické činnosti se specializuje na dějiny 20. století, zejména na totalitní režimy, disent a soudobé dějiny v kontextu historie regionu. Cílem výuky dějepisu je podle něho výchova demokraticky smýšlejícího člověka s vyvinutým kritickým myšlením, který nepodlehne rétorice propagandy. Za tímto účelem vymýšlí a realizuje výuku pomocí didaktických sociálních her. 

Mgr. Martin Vonášek 
Na gymnáziu v Ostravě učí dějepis, mediální výchovu, informatiku a dlouhodobě aktivně sleduje vývoj kolem RVP. V roce 2009 se zapojil do ověřování Návrhu alternativní verze vzdělávacího oboru dějepis v RVP a v roce 2018 připomínkoval první koncepty dějepisu v revidovaném RVP. Z ověřování a připomínkování obou návrhů si odnesl poznatky, jak by šlo efektivněji pracovat se školními vzdělávacími programy. Od roku 2021 je zapojen do projektu Dějepis+ a jako koordinátor učící se komunity sleduje práci učitelů na různých typech škol s ŠVP a tematickými plány. Revizi RVP ZV vidí též z pohledu učitele, který navazuje na to, co se podaří v základních školách. 

Mgr. Bc. Roman Ziegler 
Vystudoval Učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracoval jako učitel dějepisu, českého jazyka a literatury na základní škole V Litvínově. Poté se stal ředitelem základní školy a na 8. Základní škole v Mostě působí v této funkci již více než 16 let. Vedle své hlavní práce se věnuje lektorské činnosti v oblasti společného vzdělávání, strategického rozvoje škol a školních vzdělávacích programů. Je také lektorem kritického myšlení a pedagogickým konzultantem v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu.  

Oponenti

Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. 
Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dějepis-ZSV na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době se věnuje didaktice dějepisu a OV a také dějinám a teorii společenských věd se zaměřením na rozvoj oborových gramotností ve školní výuce. Působí jako didaktik dějepisu a OV na Univerzitě Karlově a praktické zkušenosti nasbíral během desetiletého působení na základní škole. 

Mgr. Václava Korcová 

Výchova k občanství

Mgr. Alena Nosková

garantka oborové pracovní skupiny
Výchova k občanství

Absolventka UJEP v Ústí nad Labem, Učitelství pro střední školy – český jazyk a literatura a základy společenských věd. Ve školství působí od roku 2003. V NPI ČR se zaměřuje na vývoj kurikula pro společenské vědy, zabývá se kompetencí občanskou i občanským vzděláváním v širším slova smyslu a věnuje se také problematice průřezových témat, včetně globálního rozvojového vzdělávání. Zapojuje se do činnosti některých mezinárodních pracovních skupin k občanskému vzdělávání. Dříve působila jako učitelka českého jazyka a literatury a společenských věd na gymnáziu, kde byla také koordinátorkou tvorby ŠVP.  

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Výchova k občanství

PhDr. Radim Štěrba, Ph.D. 
Vystudoval obor Učitelství občanské výchovy a dějepisu, základy společenských věd pro SŠ na PdF MU, absolvoval Ph.D. studium v oboru Pedagogika na PedF UK Praha. Několik let byl vedoucím katedry občanské výchovy PdF MU v Brně, kde nyní působí jako odborný asistent. Specializuje se na oborovou didaktiku, pojetí občanské výchovy v kurikulu a didaktickou transformaci učiva. Je autorem odborných článků o problematice kurikula a výuky, účastnil se projektů zaměřených na témata občanského vzdělávání, je rovněž spoluautorem učebnic občanské výchovy a řady metodických materiálů. 

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. 
Je vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vyučuje budoucí učitele 1. stupně ZŠ obecnou didaktiku. Do další výuky vstupuje s tématy pojícími se s výukou prvouky, vlastivědy a výchovy ke globálnímu občanství. Vede praxe studentů. Výzkumně se věnuje především výzkumu reality výuky v primární škole a problematice užívání učebnic a jiných výukových zdrojů učiteli, především ve výuce prvouky a vlastivědy. Je autorkou několika učebnic. Vede doktorandy.    

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 
Je lektorkou vzdělávacích programů, autorka metodických materiálů a oborová didaktička společenských věd (spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci, Univerzitou Hradec Králové). Mezi její oblíbená profesní témata patří výukové metody ve společenskovědním vzdělávání, mediální výchova a rozvoj gramotností. Dále se dlouhodobě věnuje organizaci adaptačních kurzů letních táborů a vzdělávání knihovníků. S NPI ČR spolupracuje od roku 2015. 

Mgr. Petr Hájek 
Absolvent Pedagogické fakulty MU v aprobaci Matematika – Občanská výchova. Posledních 10 let působí na ZŠ Úvoz v Brně. Na starosti má především výuku mimořádně nadaných žáků, jimž se škola dlouhodobě věnuje. Dále působí v roli metodika ICT a kolegům didakticky pomáhá začleňovat moderní technologie do výuky. Z profesního hlediska se zajímá o práci se skrytým kurikulem a prekoncepty ve výuce matematiky a společenských věd. Autorsky se podílel na tvorbě učebnic a pracovních sešitů do matematiky. Pro neziskový sektor vytvořil vzdělávací lekce týkající se společenských témat z oblasti ochrany přírody a občanské participace. Ve výuce dlouhodobě pracuje s formativním hodnocením a s žákovskými portfolii. 

Mgr. Bc. Pavel Vít 
Vystudoval Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy, německého jazyka a zeměpisu na PF JU v Českých Budějovicích. Zkušenosti s výukou nasbíral nejen jako učitel na ZŠ, ale také v rámci několika zahraničních projektů, vyzkoušel si práci projektového manažera přeshraniční spolupráce škol. V minulosti působil v projektu při Česko-německém fóru mládeže. Zapojil se do projektu UK na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. V rámci spolupráce s PF JU se podílí na vzdělávání budoucích učitelů. 

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová 
Vystudovala aprobaci Zeměpis – Základy společenských věd na Západočeské univerzitě. V současné době působí jako učitelka na Gymnáziu Duhovka, mentorka a lektorka. Jako metodička prevence a metodička demokratické kultury se podílí na rozšíření podpory komplexního rozvoje žáků. Profesně se při práci s učiteli zaměřuje zejména na plánování výuky, efektivitu výuky, nastavování cílů vzdělávacího procesu a jejich vyhodnocování. Je autorkou metodik a nápadů do výuky dostupných na webu Občankářů a Zachraňme zeměpis. Ve svém doktorském výzkumu se věnuje práci učitelů s národním kurikulem. 

Mgr. Gabriela Ducháčková, Ph.D. 

Oponenti

Mgr. Marek Fajfr, Ph.D. 
Vystudoval učitelství na HTF UK v Praze a filosofii na PedF UK. Učil více jak deset let na státním pražském gymnáziu a také dva roky na alternativní soukromé střední škole. Na HTF UK učil didaktiku filosofie a filosofii výchovy. Podílel se na řadě vzdělávacích materiálů z oboru občanské výchovy a základů společenských věd. Spoluzakládal sdružení Občankáři.cz. Nyní je ředitelem malé inovativní soukromé základní školy. 

Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. 
Vystudoval Učitelství pedagogiky a základů společenských věd pro SŠ a doktorský studijní program Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na zdejší katedře společenských věd se specializuje na didaktiku společenských věd, etiku a etickou výchovu. Je výkonným redaktorem odborného periodika pro didaktiku společenských věd – Civilia, členem ČAPV a sdružení Občankáři. Absolvoval několik zahraničních stáží a pobytů (např. v Heidelbergu, Krakově, či Uppsale). 

Za NPI ČR dále spolupracují

RNDr. Josef Herink 
Absolvent PřF UK a FF UK v Praze v oborech Geografie a Dějepis. Vyučoval na gymnáziu a základní škole v Mladé Boleslavi. Má profesní zkušenosti ze státní ochrany přírody (Správa CHKO Český ráj a KNV Středočeského kraje), z muzejní praxe (Okresní muzeum a galerie v Havlíčkově Brodě) a z redaktorské činnosti (šéfredaktor Nakladatelství České geografické společnosti, tvorba učebnic pro výuku zeměpisu na základních a středních školách). Pracoval také v Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) jako koordinátor pro vzdělávací obor Zeměpis. Od roku 1986 působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze jako výzkumný a vývojový pracovník – didaktik geografie. Na stejné pozici, a také jako didaktik dějepisu, pokračoval v nástupnických organizacích (NÚV, nyní NPI ČR). Specializuje se na teorii a praxi vyučování zeměpisu a dějepisu na základních a středních školách. Je autorem a spoluautorem základních kurikulárních dokumentů MŠMT pro výuku zeměpisu a dějepisu pro jmenované typy škol, autorem, spoluautorem a recenzentem odborných a didaktických článků, učebnic, pracovních sešitů a metodických příruček s geografickou, historickou a environmentální tematikou. V komisi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků působí jako odborný lektor pro vzdělávací programy s přírodovědným, historickým a environmentálním zaměřením. 

Ing. Kateřina Lichtenberková 
Vystudovala VŠE v Praze a doplňkové pedagogické studium tamtéž. Pracovala v komerční i neziskové sféře. Ve vzdělávání se pohybuje od roku 2009 a zaměřuje se na oblast finanční gramotnosti, rozvoje podnikavosti a kariérového vzdělávání. Jejím oblíbeným tématem je projektová výuka, využívání her a gamifikace ve výuce. Pomohla vytvořit koncepce a vzdělávací programy, jako např. Finančně gramotná škola nebo Rozpočti si to!, spolupracuje na regionální úrovni, věnuje se vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ a je autorkou několika odborných publikací a metodických materiálů.

Širší konzultační skupina pro oblast Člověk a společnost 

„Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují:“

Mgr. Petr Malecha 
Pedagog 2. stupně ZŠ 

Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 
Pedagog, Líný učitel, s. r. o. 

Mgr. Gabriela Svobodová 
Pedagožka, 2. stupně ZŠ 

PhDr. et Mgr. Jan Boněk 
Pedagog 2. stupně ZŠ, ČAPV 

Mgr. Pavel Vašíček 
Pedagog na SOŠ, AUOV-Občankáři 

Mgr. Markéta Hossingerová 
Zástupkyně vzdělávací instituce 

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 
Zástupce VŠ 

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. 
Zástupce vzdělávací organizace, Asociace pro didaktiku dějepisu, obsahový manažer projektu Dějepis+ 

Mgr. Petr Caloň 
Pedagog na gymnáziu 

Mgr. Petr Punčochář 
Zástupce vedení školy 

Mgr. Monika Hanušová 
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

Mgr. Jan Loskot 
Pedagog 2. stupně ZŠ 

Mgr. Václav Sixta, Ph.D. 
Zástupce VŠ, Ústav pro studium totalitních režimů 

Mgr. Radek Kotlaba 
Pedagog na gymnáziu 

Mgr. Lukáš Melichar 
Pedagog na gymnáziu 

Mgr. Petra Slámová 
Pedagožka 2. stupně ZŠ, AUOV-Občankáři a SV, KOMPAS 

Ing. arch. MgA. Zuzana Zbořilová 
Zástupkyně VŠ, Architektura dětem, To město, z. s. 

Mgr. Lenka Ševčíková 
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

Mgr. Iva Štrojsová 
Pedagožka na gymnáziu, AUOV-Občankáři 

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, AUOV-Občankáři 

MgA. Alena Anna Kyselo 
Lektorka vzdělávacích programů, zástupkyně rodičů 

JUDr. Filip Jelínek, MJur 
Zástupce vzdělávací organizace, Česká středoškolská unie, z.s, VŠ pedagog 

Mgr. Marie Smutná 
Zástupkyně vzdělávací organizace, Muzeum romské kultury 

Mgr. Jan Turek, Ph.D. 
Zástupce VŠ, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR 

Filip Samohýl 
Zástupce žáků a studentů 

Mgr. Karolína Melounová 
Pedagožka 2. stupně ZŠ, Dějepis + 

Mgr. Helena Bicanová 
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

PhDr. Jan Holovský, Ph.D.
Zástupce státní správy 

PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, předsedkyně Pedagogické sekce České křesťanské akademie, předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii  

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. 
Zástupce VŠ, Asociace didaktiků dějepisu 

Mgr. Matěj Král, Ph.D. 
Zástupce VŠ a pedagog na gymnáziu 

Mgr. Bc. Radka Dojčánová
Zástupkyně VŠ 

Mgr. Anna Zvířecí 
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

PhDr. Klára Hausmannová, Ph.D. 
Pedagožka na gymnáziu 

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. 
Konzultantka v právní oblasti 

Mgr. Benedikt Pinc 
Pedagog 2. stupně ZŠ, Dějepis+, Asociace učitelů dějepisu ČR 

Ing. Jiří Dusbaba 
Pedagog 2. stupně ZŠ, člen školské komise Agrární komory ČR, člen oborové a sektorové rady a vedoucí týmů pro tvorbu a revize NSK 

Mgr. Věra Pašková 
Zástupkyně VŠ, ZŠ, kde působila 30 let, metodička OV – Středisko služeb škol 

Mgr. Barbora Bejvlová
Pedagožka 2. stupně ZŠ 

Mgr. Filip Volf 
Pedagog na gymnáziu 

Mgr. Martina Mlynářová 
Pedagožka na gymnáziu 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 
Pedagog na gymnáziu 

Jan Lukavský 
Zástupce žáků a studentů 

Mgr. Anna Dvořáková, Ph.D. 
Členka správní rady Nadace ČS 

Mgr. Tomáš Samek, M. A., PhD. 
Antropolog a didaktik z VŠ, ČAPS, Eureopan Association for Social Anthropology, Deutsche Gessellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie