JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Jitka Maříková Tůmová

garantka vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace

Miloš Mlčoch

garant vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace


Český jazyk a literatura

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

garant oborové pracovní skupiny
Český jazyk a literatura 

Absolvent FF UP v Olomouci, obor český jazyk – dějepis. Vyučoval na základních školách v Praze a 20 let působil na Katedře českého jazyka
a literatury PdF UP v Olomouci. Byl řešitelem několika projektů, např. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Na NPI ČR pracuje s malou přestávkou od roku 2018, je také členem Národního kabinetu Český jazyk a literatura. 

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Český jazyk a literatura

Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá 
Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na UP v Olomouci, na UK v Praze obor Speciální pedagogika pro MŠ. Od roku 1991 pracovala jako učitelka MŠ, později učitelka ZŠ. Od roku 1998 působí ve funkci ředitelky školy, aktuálně na málotřídní škole ZŠ a MŠ Lesnice. Od roku 2017 do roku 2021 byla součástí projektu PPUČ. Aktivně pracuje v MAS Horní Pomoraví a MAP Zábřežsko v řídícím výboru, také jako lektorka a současně garantka pracovní skupiny Čtenářská gramotnost. Je členkou dvou národních kabinetů v projektu SYPO, Předškolní a prvostupňové vzdělávání, Český jazyk a literatura. Vede kabinet ČJL pro oblast Šumpersko. Od roku 2020 působí jako certifikovaná koučka.  

Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. 
Absolvent FF MU v Brně, obor Český jazyk – Obecná jazykověda. Vyučoval češtinu na University of Glasgow ve Skotsku, poté na základní škole v Brně, nyní působí na katedře českého jazyka a literatury PdF MU v Brně a zároveň učí (jeden den v týdnu) na základní škole v Příboře. S ČŠI spolupracoval na přípravě materiálů k hodnocení klíčových kompetencí. V současné době je řešitelem projektu Inovace výuky didaktiky češtiny na bakalářském stupni. Je místopředsedou krajského kabinetu Český jazyk a literatura ve Zlínském kraji.  

Mgr. Ludmila Kovaříková 
Vystudovala obor Český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti učí na základní škole ve Vranovicích a zároveň jako metodik digitálního vzdělávání v rámci NPI ČR vytváří podporu pro tvorbu e-learningových kurzů digitálních kompetencí. Je také předsedkyní metodického kabinetu oblasti Brno-venkov a v předcházejících letech spolupracovala na projektech PPUČ a Digigram. 

Mgr. Radek Gyüre 
Vystudoval Pedagogickou fakultu UP obor Učitelství českého jazyka a společenských věd. Po skončení vysoké školy nastoupil do Scioškoly v Olomouci, kde se může naplno věnovat výzkumu a aplikaci inovativních a nekonvenčních metod ve výuce. Na škole působí již sedmým rokem, má zde mnoho možností účastnit se workshopů a kurzů zaměřených na rozvoj učitelských dovedností. Dva roky působil jako lektor čtenářských dovedností. Za jednu z nejbohatších zkušeností posledních let považuje stáž ve finské Lappeenrantě, kde se seznámil se základy finského školství. Úpravu RVP vnímá jako výzvu, ale také jako příležitost podílet na úpravě systému s mnoha lidmi z oboru i mimo něj.  

Mgr. Josef Soukal 
Vystudoval obor Čeština – Dějepis na FF Masarykovy univerzity Brno, učil na ZŠ, od r. 1995 působí na Gymnáziu Ústavní v Praze 8. Věnuje se zejména publikační činnosti – je autorem či hlavním autorem čítanek a učebnic literatury pro 2. stupeň ZŠ a různé typy SŠ, příležitostně píše pro periodika či weby články zaměřené na výuku či literaturu. Je členem redakční rady časopisu Český jazyk a literatura, spolupracuje s Ústavem pro českou literaturu AV (Dílna České knižnice aj.), v letech 2008–14 spolupracoval s Cermatem (zejména jako autor a revizor pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky), byl členem autorského týmu kolektivních prací Slovník českého románu a Slovník české prózy, pořádá literární soutěže a akce pro žáky a veřejnost. Vydal dvě sbírky veršů pro děti. Je předsedou Asociace češtinářů. 

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. 
Absolvent PdF UP v Olomouci (obor Český jazyk a Základy společenských věd). Pracoval jako učitel na základní škole a gymnáziu, nyní působí na katedře českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Odborně se věnuje především oblasti didaktiky literatury a je garantem doktorského studijního programu Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání. Výzkumně se soustředí na oblast čtenářství a na další aspekty související s výukou literatury na základní a střední škole. Jako autor a spoluautor se podílel na řadě odborných textů, učebnic a metodických materiálů.  Je členem Národního kabinetu Český jazyk a literatura. 

doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 
Je docentem v oboru Pedagogika, jeho profesním zaměřením je didaktika literatury. V současné době vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Mezi roky 2004 a 2018 působil na katedře české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze, od roku 2016 do roku 2018 tuto katedru vedl. V letech 2006–2009 působil také jako učitel ZŠ, byl rovněž dlouholetým lektorem domu dětí a mládeže, lektorem Univerzity prvního věku – Labyrintu vědění na PedF UK v Praze a lektorem Juniorské Univerzity Karlovy (JUK). Je členem Obce spisovatelů ČR a členem rady Obce spisovatelů ČR, v oblasti literatury se věnuje poezii i próze. Je nositelem několika ocenění za beletristickou tvorbu. 

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
 
Vystudovala psychologii na FF UK, kde také bezmála šestnáct let pracovala jako odborná asistentka. Věnuje se pedagogické psychologii, školní psychologii a poradenství ve školství. V současné době pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha, z. ú., a jako školní psycholožka v ZŠ Poznávání, s. r. o., jejíž je spoluzakladatelkou. Dlouhodobě se zabývá problematikou specifických poruch učení a chování. Podílela se na lokalizaci několika diagnostických metod v českém prostředí, je propagátorkou dynamické diagnostiky. Publikovala několik desítek odborných článků a knih. 

Mgr. Růžena Písková, Ph.D.

Oponenti

prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 
Absolvovala v roce 1994 obor Český jazyk – Hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Po absolutoriu působila jako středoškolská učitelka. Na pedagogické fakultě pracuje od roku 1996, od roku 2009 na pozici vedoucí katedry českého jazyka. Je předsedkyní oborové rady doktorského studia Didaktika českého jazyka a školitelkou doktorandů, kteří nalézají uplatnění jak v teoretickém výzkumu, tak v praktické realizaci oboru a v učitelství českého jazyka na různých typech škol. V badatelské práci se orientuje mimo jiné na výzkum v oblasti vývoje jazyka, didaktiky českého jazyka nebo v oblasti historiografie lingvistiky a lingvodidaktiky. Je rovněž autorkou nebo spoluautorkou didaktických textů a učebnic. 

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D.
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr. v oborech Český jazyk a literatura, historie – učitelství; Ph.D. v oboru dějiny české literatury a teorie literatury). Absolvoval roční studijní stáž na University College London, studijní pobyty například v Londýně, Mnichově nebo Bruselu. Je spoluautorem učebnicové řady Nová literatura pro střední školy (Didaktis). Má více než 10letou pedagogickou praxi. Aktuálně se zabývá mezinárodní spoluprací ve vzdělávání, podporou nadání a didaktikou literatury.  

Širší konzultační skupina

„Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují:“

Mgr. Petra Grünhutová 
Vedení školy 

PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. 
Didaktička, pedagožka ZŠ

Mgr. Tomáš Ptáček 
Pedagog, vedení školy 

Mgr. Ivana Rychlá 
Pedagožka  

PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D. 
Akademická pracovnice – ÚJČ AV 

Mgr. Stanislava Starzová 
Vedení školy 

Mgr. Markéta Emmer Illová 
Pedagožka 

Mgr. Tibor Hájek 
Vedení školy 

PhDr. Hana Burešová, Ph.D.
Pedagožka VŠ (UHK) a SŠ 

Mgr. et Mgr. Monika Horáková
Pedagožka 2. stupně

Mgr. Jana Odehnalová 
Pedagožka 2. stupně

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.
Zástupkyně VŠ 

Mgr. Veronika Fiedlerová 
Zástupkyně státní správy

Cizí jazyk a další cizí jazyk

PhDr. Jitka Maříková Tůmová

garantka oborové pracovní skupiny
Cizí jazyk a další cizí jazyk

Absolvovala  PedF UK, působila ve Výzkumném ústavu pedagogickém a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Zabývá se problematickou jazykového vzdělávání a metodickou podporou výuky cizích jazyků. Podílela se na tvorbě Národního plánu pro výuku cizích jazyků 2005–2008. Zastupuje Českou republiku na pozici The National Nominating authority v European Centre for Modern Languages of the Council of  Europe.   

Mgr. Veronika Sováková

garantka oborové pracovní skupiny
​​​​​​​Cizí jazyk a další cizí jazyk

Vystudovala Učitelství francouzského jazyka a dějepisu na PedF UK. Učila na 2. stupni základní školy, v soukromé sféře. Od roku 2013 pracuje v NPI ČR na pozici didaktičky dalšího cizího jazyka. Věnuje se podpoře výuky cizích jazyků, problematice kvalitních učebních materiálů, zabývá se ověřováním funkčnosti moderních trendů ve vzdělávání v praxi. Je členkou několika odborných skupin a komisí.  

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Cizí jazyk a další cizí jazyk

doc. PeadDr. Hana Andrášová, Ph.D. 
Absolvovala učitelství českého a německého jazyka pro střední školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Působila jako učitelka němčiny a češtiny na gymnáziu, od roku 1992 jako odborná asistentka na katedře germanistiky Ped. fakulty JU v Českých Budějovicích, od roku 2010 tuto katedru vede. Ve své pedagogické práci, v projektech i vydaných publikacích se zabývá tématy didaktika němčiny, didaktika češtiny jako cizího jazyka, didaktika mnohojazyčnosti, jazyková politika, počítačem podporovaná výuka cizích jazyků. Za tyto aktivity získala Evropskou jazykovou cenu Label (2004, 2019), získala ocenění Evropský učitel jazyků (2012). V roce 2013 vedla tým pro revizi RVP v cizích jazycích, spolupracovala s ČŠI jako vedoucí týmu na tvorbu instrumentů hodnocení kvality výuky cizích jazyků.  

Mgr. Bc. Ludmila Balíková 
Učitelka angličtiny, zástupkyně ředitele na ZŠ Heyrovského v Olomouci. Absolventka jednooborového učitelství angličtiny na PdF UP se od roku 1995 věnuje výuce angličtiny na obou stupních základní školy. Se svými žáky se zapojuje do mezinárodních projektů a e-Twinningových aktivit, ve vyšších ročnících je připravuje na mezinárodní jazykové zkoušky. V každodenní praxi se setkává i s realitou inkluzivního vzdělávání nebo specifickou výukou ve sportovních třídách. Externě spolupracuje s PdF UP v oboru didaktika angličtiny. Podílí se na přípravě a ověřování nových materiálů, mimo jiné s nakladatelstvím Oxford University Press. Spolupracuje s MŠMT jako recenzentka učebnic. Absolvovala několik jazykově metodických kurzů AJ v anglicky mluvících zemích, v roce 2008 získala jazykovou cenu Label „Evropský učitel jazyků“.  

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.  
Vystudovala anglistiku a pedagogiku na FF UK, doktorské studium absolvovala na PedF UK. Od roku 2004 je odbornou asistentkou na katedře anglistiky PF JČU v Českých Budějovicích, kde se věnuje zejména přípravě učitelů angličtiny pro 1. stupeň ZŠ. V malém rozsahu vyučuje anglický jazyk také na obou stupních ZŠ. Je spoluautorkou učebnic angličtiny, spolupracovala na několika projektech s MŠMT a ČŠI. 

Mgr. Marie Horčičková 
Pracuje jako učitelka anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ a zástupkyně ředitele na Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12. V rámci bilingvního programu vede tým učitelů 1. stupně a rodilých mluvčích, kteří se podílejí na výuce. Externě také spolupracuje s katedrou primární pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zapojuje do přípravy budoucích pedagogů. Má bohaté zkušenosti s řízením mezinárodních projektů. Do práce na revizi RVP ZV se zapojila vzhledem ke svému zájmu o moderní jazykové vzdělávání. 

PhDr. Iva Koutská, Ph.D. 
Oborová didaktička angličtiny na katedře anglického jazyka TU v Liberci. Garantka a vedoucí seminářů/přednášek zvláště didaktiky anglického jazyka pro magisterské (navazující magisterské) studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (včetně DVPP), Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Jejím výzkumným zaměřením je věk jako faktor výuky anglického jazyka, tj. jak se proces výuky a učení se anglickému jazyku s věkem odlišuje. V rámci kariérního rozvoje absolvovala programy americké ambasády: Teaching Young Children, Professional Development of Teacher Trainees a Educational Technology, zahraniční stáže (ESSE, mobility fond) a je členkou oborové asociace CZASE. 

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. 
Působí jako středoškolský učitel na gymnáziu v Příbrami a odborný asistent na katedře rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2014 vyučuje ruštinu jako další cizí jazyk na víceletém i čtyřletém gymnáziu. Odborné zaměření v rámci působení na vysoké škole: oborová didaktika, didaktika fonetiky, výuka teoretických i praktických předmětů v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia. K dalším profesním zájmům patří otázka využívání digitálních technologií ve výuce ruského jazyka. Je autorem a spoluautorem odborných publikací, učebních textů a výukových materiálů, garant a lektor kurzů celoživotního vzdělávání v rámci programu DVPP. Je členem Nezávislé odborné komise MŠMT pro hodnocení didaktických testů z ruského jazyka, člen Krajského metodického kabinetu Cizí jazyky pro Středočeský kraj. Spolupráce s nakladatelstvími při přípravě a revizi učebnic a dalších vzdělávacích materiálů pro výuku ruského jazyka. 

Mgr. Petra Lexová 
Je absolventkou Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor učitelství, aprobace pro český, anglický a španělský jazyk, a absolventkou Rozšiřujícího studia informatiky pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Po jednoročním působení na obchodní akademii v Ostravě pracovala třináct let jako odborná asistentka pro metodiku výuky anglického jazyka a pedagogické praxe na katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU, od roku 2008 vyučuje převážně cizí jazyky na 1. a 2. stupni základní školy a pracuje také v soukromé sféře. Je lektorkou akreditovaných seminářů pro učitele cizích jazyků, recenzentkou učebnic MŠMT a jako členka pracovních skupin řešila úkoly týkající se základního vzdělávání (revize rámcových RVP v oblasti ICT, tvorba standardů pro základní vzdělávání aj.). 

Ing. Magdalena Müllerová  
Vystudovala ZČU v Plzni obor Podniková ekonomika a management. Od roku 2004 učí na základní škole anglický a německý jazyk. V roce 2007 si doplnila pedagogické minimum v Ústí nad Labem a v roce 2014 aprobaci na anglický jazyk opět na ZČU v Plzni. Ve škole je vedoucí předmětové komise cizích jazyků a nyní studuje koordinátora ŠVP. Spolupracuje s vydavatelstvím TAKTIK na Barevné angličtině.  

Mgr. Lenka Holzbauerová 
Vystudovala učitelství anglického a německého jazyka pro druhý stupeň na Univerzitě Hradec Králové. Od roku 2005 působí jako učitelka angličtiny v MŠ a na obou stupních ZŠ. Externě spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, kde vyučuje Didaktiku angličtiny v rozšiřujícím studiu. I v soukromé sféře se věnuje výuce cizích jazyků, podílí se na organizaci projektů v rámci Erasmus+, je dlouholetou členkou Asociace metodiků AMATE a několik let působí jako předsedkyně poroty a zkoušející ústředního kola anglické olympiády. Ve své praxi se žákům snaží předávat znalosti na principech divadla, her a metodou CLIL. 

Mgr. Helena Peřinová 
Vystudovala Učitelství pro střední školy na PF JČU v Českých Budějovicích, obor Francouzský jazyk a Dějepis, a poté na Ostravské univerzitě obor Anglický jazyk a Český jazyk pro cizince. Od r. 1999 učí na soukromých i státních školách, nyní působí na škole ZŠ a MŠ Staré Město v okrese Frýdek-Místek. Věnuje se aktivně výuce pomocí metody CLIL v jazykových i nejazykových předmětech. Od června 2011 je zkoušející Cambridge zkoušek YLE, KET a PET. Od června 2022 je členkou Krajského kabinetu v Ostravě, obor Cizí jazyky. Zabývá se také neformálním vzděláváním a zapojením mladých dobrovolníků z evropských zemí v rámci projektu ERASMUS +: European Solidarity Corps (česky dříve EDS). Aktivně se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka. Stála u tvorby ŠVP na jedné z pilotních škol v úplných začátcích práce s RVP. Je také členkou Pedagogické komory a ve své práci cílí na vnitřní motivaci, větší propojení výuky s praxí a motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Věří, že cizí jazyk se může naučit každý, a učí své žákym, jak se učit. 

PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D. 
Absolventka Učitelského programu francouzský jazyk a literatura – český jazyk a literatura na PedF UK. V roce 2014 získala v rámci programu „cotutelle“ titul Ph.D. v oboru Pedagogika (Pedf UK) a Lingvistika (Université Paris Diderot Paris 7). Působí jako odborná asistentka katedry francouzského jazyka a literatury na PedF UK. Odborně se specializuje na lingvodidaktiku a lingvistiku, zvláště pak na fonetiku francouzského jazyka. Spolupracuje s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (tvorba evaluačních nástrojů), s MŠMT (Standardy pro základní vzdělávání – francouzský jazyk), ČŠI (projekt NIQES), NPI ČR (Motivační setkání vyučujících cizích jazyků). Je členkou redakční rady časopisu Cizí jazyky a profesních sdružení učitelů francouzského jazyka SUF a Gallica. 

Oponenti

Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. 

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. 
Vystudovala Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na FPE ZČU v Plzni. Po 4 letech práce učitelky a následném doktorském studiu v USA se vrátila na svoji alma mater, kde učí oborovou didaktiku a zároveň je vedoucí katedry anglického jazyka. V letech 2021–2022 vedla celosvětovou profesní organizaci TESOL International Association. Je členkou IATEFL, AMATE, spolupracuje s MŠMT, NPI a s organizacemi zabývajícími se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Působí kromě jiného i jako pedagogická konzultantka ve školách.  

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. 
Působí jako vedoucí katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Odborné zaměření v rámci působení na vysoké škole: oborová didaktika ruského jazyka, lexikologie ruského jazyka, interkulturní komunikace. Je autorkou a spoluautorkou více než padesáti odborných publikací, učebních textů a výukových materiálů. Garantuje několik kurzů v oblasti didaktiky ruského jazyka v rámci celoživotního vzdělávání programů DVPP. Je členkou validační komise CERMAT pro hodnocení didaktických testů z ruského jazyka, členkou Krajského metodického kabinetu Cizí jazyky pro Prahu aj. 

Širší konzultační skupina 

„Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují:“

Ing. Eva Píšová, Ph.D. 
AMATE, z. s. – Asociace metodiků cizích jazyků 

Mgr. Eva Tučková 
Zástupkyně státní správy - MŠMT  

Mgr. Barbora Cieślarová 
Pedagožka, výchovná a kariérová poradkyně, Asociace učitelů angličtiny, Pedagogická komora, z. s. 

Mgr. et Mgr. Tomáš Botlík Nuc
Pedagog 

Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 
Zástupce VŠ, Sdružení učitelů FJ, Gallica 

Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 
Zástupce VŠ, Svaz germanistů ČR, Kruh moderních filologů 

Širší konzultační skupina společně pro Jazyk a jazykovou komunikaci

PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

Mgr. Dagmar Burdová 
Pedagožka  

Mgr. Veronika Bačová 
Pedagožka, Učitelská platforma, ČOSIV 

Mgr. Michaela Sithová 
Pedagožka 

PhDr. Eva Skopečková, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, ČAPV, KVBU – Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů, CZASE – The Czech
Association for the Study of English 

Mgr. Hana Pavlíčková 
Pedagožka 

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 
Zástupce VŠ 

Mgr. Jitka Grondolská, DiS. 
Pedagožka 

Mgr. Petra Widenková 
Pedagožka 

Mgr. Janet Wolf, Ph.D. et Ph.D. 
Zástupce VŠ 

Mgr. Natálie Jaššová 
Vedení školy

Mgr. Tereza Nakládalová 
Pedagožka 

Mgr. Kateřina Dubnová 
Pedagožka 

Mgr. Martina Szotkowská 
Pedagožka  

Mgr. Lucie Chromcová 
Pedagožka 

Mgr. Jana Smetanová 
Pedagožka 

PhDr. Klara Uličná, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, didaktička cizího (anglického) jazyka 

Mgr. Michal Čuřín, Ph.D. 
Zástupce VŠ 

Mgr. Ivo Brzák 
Zástupce rodičů 

Mgr. Barbora Zemanová 
Pedagožka 

Mgr. Michaela Jindráčková 
Pedagožka 

Mgr. Pavel Dvořák 
Vedení školy 

Mgr. Denisa Gbelcová 
Pedagožka, Pedagogická komora 

Mgr. Štěpánka Rajchlová 
Vedení školy 

Mgr. Jana Šrůmová 
Pedagožka 

Mgr. Lenka Lukešová 
Pedagožka 

Mgr. Helena Kožušníková 
Pedagožka, AWŠ ČR 

Mgr. Veronika Janíková 
Pedagožka, AWŠ 

Mgr. Luboš Veselý, Ph.D. 
Akademický pracovník – ÚJČ AV 

Mgr. Lenka Holá 
Pedagožka 

Mgr. Vladimíra Bitalová 
Pedagožka 

Mgr. Bc. Eva Kostecká 
Vedení školy 

Mgr. Milada Malá, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

Mgr. Silvie Ulrichová 
Pedagožka 

Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, SUF (Sdružení učitelů francouzštiny), FIPF 

Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková 
Redaktorka pedagogického nakladatelství 

Mgr. Bc. Petra Adámková 
Redaktorka pedagogického nakladatelství 

Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů 

Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, SUF (Sdružení učitelů francouzštiny), Gallica, Platforma didaktiků FFUK 

Mgr. Stanislav Sládeček 
Pedagog 

Mgr. Dana Veselá, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

Mgr. Barbora Müller Dočkalová 
Pedagožka 

Bc. Josef Neškodný 
Pedagog, Učitelská platforma 

Mgr. Olga Nováková 
Pedagožka 

Mgr. Jana Hook 
Pedagožka 

Mgr. Radek Sárközi 
Pedagogická komora, z. s. 

Mgr. Marie Neubauerová 
Pedagožka 

Pavlína Zadorožná 
Zástupkyně rodičů, předsedkyně Waldorfské iniciativy rodičů Olomouc 

Mgr. Petr Šulc 
Pedagog 

Mgr. Eva Manová 
Zástupkyně rodičů 

Mgr. Irena Hudcová 
Pedagožka 

Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová 
Pedagožka 

Mgr. BcA. Anna Štičková 
Zástupkyně Asociace malých nakladatelů a knihkupců 

Mgr. Tereza Chvojková 
Pedagožka 

Mgr. Karla Prátová 
Pedagožka 

Mgr. Tereza Hyťhová 
Pedagožka 

Za NPI ČR dále spolupracují

Mgr. František Brož
Působil na různých školách, naposledy jako ředitel soukromé inovativní ZŠ a SŠ.  Podílel se na maturitní reformě, účastnil se projektů POSPOLU, MOV, CLoSE. Dlouhodobě se zabývá ověřováním výsledků vzdělávání, čtenářskými dovednostmi, působí jako lektor DVPP. Provozuje webové stránky www.procestinu.com, je autorem nebo spoluautorem učebnic, slovníků, sbírek testových úloh a dalších publikací. Přes dvacet let působí na ÚČLK FF UK. Stál u zrodu projektu ČT EDU, na kterém se podílí i v současnosti.  

Mgr. Petr Koubek, Ph. D. 
Vystudoval Učitelství pro střední školy (pro aprobaci český jazyk a literatura, základy společenských věd) na UJEP v Ústí nad Labem a doktorské studium Pedagogiky na MUNI v Brně. Pracoval jako učitel na třech gymnáziích v České republice. Od roku 2021 působí na Evropské škole Brusel III jako učitel českého jazyka, výtvarné výchovy a humanitních předmětů. Mezi jeho další praktické zkušenosti patří působení v Národním pedagogickém institutu ČR a na Úřadu vlády ČR. V oblasti didaktiky a výuky češtiny jako rodného jazyka paradigma zastává pozici esteticko-utilitární: vedle rozvoje kulturního povědomí a gramotnosti žáků považuje za hlavní cíl, a tudíž smysl výuky češtiny ve škole, rozvoj dovedností komunikace v mnoha rozličných situacích a vnímavosti vůči estetické hodnotě literárních a dalších uměleckých znaků. Je ve své nejhlubší podstatě severočeský patriot s hlubokým zájmem o současnou literaturu a kulturu. Rád čte a přemýšlí o literatuře. Bude se snažit dát revizi jazykového vzdělávání duši a křídla, protože se domnívá, že je to potřeba. Žije s rodinou v Etterbeeku v Bruselském regionu. Jako Belgičan miluje cyklistiku a jako Čech hokej a florbal (vše provozuje aktivně a intenzivně). 

Lýdie Valešová