MATEMATIKA

Václav Bendl

garant vzdělávací oblasti matematika


Matematika

Mgr. Václav Bendl

garant oborové pracovní skupiny
Matematika

Vystudoval Učitelství matematiky a geografie na Technické univerzitě v Liberci. Zkušenosti s výukou matematiky aktivně sbíral na školách v Čechách i v zahraničí. Od roku 2018 působí v NPI ČR, kde se z pozice garanta oblasti Matematika a její aplikace věnuje rozvoji matematického vzdělávání a matematické gramotnosti.  

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Matematiku

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 
Docent Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autor více než 120 vědeckých prací, spoluautor 21 knih a encyklopedií, autor 14 vysokoškolských učebnic, spoluautor učebnic matematiky pro 6.–9. ročník ZŠ, dlouholetý výkonný redaktor časopisu Učitel matematiky a předseda Společnosti učitelů matematiky. Člen Nezávislé odborné komise MŠMT pro maturitní a jednotné přijímací zkoušky, vedoucí pracovní skupiny při MŠMT pro tvorbu Standardů z matematiky pro základní vzdělávání. 

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 
VŠ studium a vědeckou aspiranturu absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha v oboru Pravděpodobnost a matematická statistika, habilitoval na MU Brno v oboru Matematika. Od roku 2007 je profesorem pro obor Statistika. Působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se elementární pravděpodobností a její didaktikou, optimalizací, aplikacemi matematiky v praxi, prací s talentovanými studenty a popularizací matematiky. Působil jako předseda krajského výboru Matematické olympiády a místopředseda Ústředního výboru Matematické olympiády. Trvale spolupracuje s nakladatelstvím Fraus na přípravě učebnic a popularizačních publikací s matematickou tematikou. Spoluautor učebnic pro ZŠ, které získaly stříbrnou medaili na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v soutěži o nejlepší evropskou učebnici. Spoluautor učebnic pro SŠ a řady dalších publikací. Pracuje pro Českou televizi jako expert pro oblast matematika v projektu ČT EDU.  

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 
Didaktik pro 2. stupeň ZŠ. Působí na PedF UK Praha. Ve své pedagogické i vědecké práci se zaměřuje na využití ICT ve výuce matematiky. Věnuje se mu společně s tématem matematické gramotnosti i v pracovní skupině. 

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.  
Didaktička pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Působí na PedF UK Praha. Je mj. spoluautorkou učebnice Hejného matematiky a lektorkou této metody. Věnuje se především tématům spojeným s Hejného metodu a doporučením pro tvorbou učebnic. 

doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.  
Vystudoval Učitelství pro základní školy (Mat + Tv pro 2. st. ZŠ) na PF UJEP v Ústí nad Labem, doktorský studijní program Obecné otázky matematiky a docentem byl jmenován s účinností od 1. 3. 2021. Název habilitační práce: Srovnání preferovaných strategií řízení učebních činností v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ z hlediska úspěšnosti v didaktických testech a úrovně dosažených metakognitivních znalostí žáků. Aktuálně působí na katedře preprimárního a primárního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci vzdělávání studentů se zaměřuje na geometrii a didaktiku matematiky na 1. stupni ZŠ. S danou problematikou je také úzce propojena jeho vědecká a výzkumná činnost.  

PhDr. Sylva Peclinovská, Ph.D. 
Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK a následně doktorské studium v oboru Didaktika matematiky na katedře matematiky a didaktiky matematiky, PedF UK v Praze. Svou dizertační práci zaměřila na zkoumání myšlení žáků na 1. st. ZŠ při výuce matematiky. Problematice vzdělávání v oblasti matematiky jak žáků, tak učitelů se věnuje dlouhodobě. Je certifikovanou lektorkou Hejného metody, dále je členkou Národního kabinetu pro Předškolní a prvostupňového vzdělávání, kde se autorsky podílela na metodické příručce k digitálním kompetencím, a s Národním kabinetem Matematika a její aplikace se podílela na tvorbě příručky ke slovním úlohám. Ve spolupráci s ČŠI se podílela na tvorbě Publikace k mezinárodnímu šetření TIMSS. Aktuálně působí na Základní škole v Plané nad Lužnicí. 

Mgr. Martin Krynický  
Pedagog, působí jako učitel na 2. stupni základní školy. Je předsedou Národního kabinetu Matematika a její aplikace projektu SYPO, v učitelské komunitě je známý jako tvůrce alternativních učebnic. Jeho přínosem je propojení na metodické kabinety a důraz na vzdělávací kontinuum. 

Mgr. Lenka Křipská 
Vystudovala obecnou matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Působila na různých typech škol a nyní je učitelkou matematiky na 2. stupni základní školy v Tišnově.  Pracuje jako koordinátorka nadání ve školním poradenském pracovišti, aktivně se podílí na podpoře nadání dětí nejen v matematice. Je členkou krajského metodického kabinetu Matematika a její aplikace v rámci projektu SYPO. Zajímá se o inovativní výukové metody ve vzdělávání, formativní hodnocení, badatelskou výuku a projektové vyučování. 

Mgr. Jiří Bartoš 
Ředitel školy a pedagog na 2. stupni základní školy. Je členem Asociace svobodných demokratických škol. Práci tvůrčí skupiny může obohatit zkušenostmi z alternativního/progresivního vzdělávání. 

RNDr. Růžena Blažková, CSc. 
Absolventka Přírodovědecké fakulty MU v Brně, obor Matematika, Fyzika. Má pedagogickou praxi na základních a středních školách, působí jako odborná asistentka na katedře matematiky Pedagogické fakulty MU. Odborně se zaměřuje na didaktiku matematiky a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků matematicky nadaných i žáků se specifickými poruchami učení, zejména s dyskalkulií. Je spoluautorkou učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ. Má rozsáhlou publikační i recenzní činnost, podílela se na řešení mnoha projektů, přednáší v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Oponenti

RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.  
Pracuje jako odborná asistentka na katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Profesně je zaměřena na didaktiku matematiky a školní didaktiku ve vzdělávání budoucích učitelů. Má zkušenosti s výukou žáků na gymnáziu, absolvovala studium pro koordinátory ŠVP. Spolupracuje s Pevnosti poznání jako metodik vzdělávacích programů v oblasti matematiky. Je členkou výboru JČMF. Je autorkou didaktických pomůcek na rozvoj geometrické představivosti.  

Mgr. Dagmar Kunkelová 
Pracuje od roku 1996 v ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy jako učitel 2. st. (matematika-chemie) a od r. 2004 jako zástupkyně ředitele školy, zastává také funkci výchovného poradce. Vystudovala specializační studium pro koordinátory ŠVP. Prošla kurzem kritického čtení a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S žáky se pravidelně účastní soutěže Mladý chemik, ve které dosahují výborné výsledky i na celorepublikové úrovni. Získala několik ocenění pro nejlepšího učitele chemie. 

RNDr. Marek Havelka 

Širší konzultační skupina

„Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují:“

Mgr. et Mgr. Kateřina Eichlerová 
Vedení školy 

Ing. Bc. Hana Šlachtová 
Vedení školy 

Mgr. Lukáš Hrubý 
Vedení školy 

Mgr. Veronika Dobišová 
Pedagožka 

Mgr. Jaroslava Kloboučková 
Zástupkyně odborné veřejnosti

Mgr. Barbora Kulhánková 
Vedení školy 

Bc. Iveta Mrňová 
Pedagožka 

Jaroslava Kučová 
Pedagožka 

Mgr. Petra Prokopová Machalová 
Pedagožka, školní inspektorka 

Mgr. Miroslav Staněk 
Pedagog 

Mgr. Pavel Černý, MBA 
Vedení školy 

Mgr. Václav Slovák, Ph.D. 
Vedení školy 

Mgr. Štěpánka Červenková 
Pedagožka 

Mgr. Zuzana Růžičková 
Pedagožka 

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. 
Zástupce VŠ 

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ 

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. 
Zástupkyně VŠ 

RNDr. Petra Konečná 
Zástupkyně VŠ 

Mgr. Radek Martinák 
Pedagog 

Mgr. Kateřina Szaffnerová 
Pedagožka 

Ing. Klára Blahošová 
Pedagožka 

Ing. Martina Becková 
Pedagožka 

Mgr. Magdaléna Hájková 
Pedagožka 

Ing. Julie Dušková 
Pedagožka 

Mgr. Marie Řezníčková 
Pedagožka  

Mgr. Barbora Syrůčková
Speciální pedagožka 

Ing. Martina Borovková 
Pedagožka 

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D. 
Vedení školy, pedagog (matematika) 

Ing. Matěj Forman, Ph.D. 
Zástupce SŠ 

Mgr. Michaela Cizlerová 
Vývojová redaktorka pedagogické literatury 

Ing. Michal Heczko 
Pedagog 

Ing. Milena Švagerová 
Pedagožka 

Ing. Kateřina Kašparová, Ph.D. 
Pedagožka, Jednota českých matematiků a fyziků 

Mgr. Hana Zahrádková 
Pedagožka, Jednota českých matematiků a fyziků