Pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata

Pro každou vzdělávací oblast je ustanovena užší tvůrčí skupina, skupina oponentů a širší konzultační skupina. Skupiny jsou složeny ze zástupců jednotlivých vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti a jsou v nich zastoupeni jak učitelé a ředitelé z praxe, tak didaktici a další odborníci, členy mohou být zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, členové nestátních neziskových organizací. Ke spolupráci jsou přizváni rovněž specialisté na hodnocení a společné vzdělávání, učitelé vyššího gymnázia, středních odborných škol a předškolního vzdělávání. 

Proces práce oborových pracovních skupin

Na základě podnětů od širší konzultační skupiny a v souladu s Hlavními směry revizí RVP ZV zpracuje nejdříve užší tvůrčí skupina dané vzdělávací oblasti koncept zamýšlených změn a u každého oboru stručný “příběh oboru”, vyjádření o změnách v pojetí oboru, ve výsledcích učení žáků, jež revizí kurikula sleduje. Koncept bude předložen k diskuzi veřejnosti a expertnímu panelu MŠMT.  

Po zapracování připomínek a finalizaci koncepce připraví užší tvůrčí skupina revidované oborové kurikulum, v němž budou očekávané výstupy označeny jako jádrové nebo rozvíjející a obsah bude splňovat další parametry zadání dle Hlavních směrů revizí RVP ZV a metodického vedení od koncepční skupiny. Pro jednotlivé výstupy bude také skupina vyhledávat stávající nebo vytvářet nové ověřovací nástroje a postupy a související metodickou podporu. Součástí práce těchto skupin bude také prezentace dílčích i finálních výstupů odborné i široké veřejnosti.   

Jednotlivé verze návrhů bude tvůrčí skupina průběžně konzultovat se širší konzultační skupinou, která jí bude v průběhu procesu podávat zpětnou vazbu, zejména z pohledu možnosti implementace v praxi. Součástí skupiny budou také oponenti, kteří budou zpracovávat oponentní posouzení ve vztahu k aktuálním trendům ve společnosti, vývoji technologií a oboru, naplňování Strategie 2030+ a Hlavních směrů revizí RVP ZV. 

Pracovní skupiny budou sdílet své výstupy mezi sebou a projednávat návaznosti, překryvy a duplicity mezi vzdělávacími obsahy daných vzdělávacích oblastí. Celkovou konzistenci revidovaného RVP ZV budou zajišťovat koncepční a koordinační pracovní skupiny. 

Pozn. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět nebude mít samostatnou pracovní skupinu, ale koncept a výstupy pro 1. stupeň budou vytvářeny v jednotlivých pracovních skupinách pro příslušné vzdělávací oblasti. Koordinační skupina pro 1. stupeň bude průběžně koordinovat integraci. 

Jednotlivé vzdělávací oblasti