Pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata

Pro každou vzdělávací oblast je ustanovena užší tvůrčí skupina, skupina oponentů a širší konzultační skupina. Skupiny jsou složeny ze zástupců jednotlivých vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti a jsou v nich zastoupeni jak učitelé a ředitelé z praxe, tak didaktici a další odborníci, členy mohou být zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, členové nestátních neziskových organizací. Ke spolupráci jsou přizváni rovněž specialisté na hodnocení a společné vzdělávání, učitelé vyššího gymnázia, středních odborných škol a předškolního vzdělávání. 

Proces práce oborových pracovních skupin

Na základě podnětů od širší konzultační skupiny a v souladu s Hlavními směry revizí RVP ZV zpracuje nejdříve užší tvůrčí skupina dané vzdělávací oblasti koncept zamýšlených změn a u každého oboru stručný “příběh oboru”, vyjádření o změnách v pojetí oboru, ve výsledcích učení žáků, jež revizí kurikula sleduje. Koncept bude předložen k diskuzi veřejnosti a expertnímu panelu MŠMT.  

Po zapracování připomínek a finalizaci koncepce připraví užší tvůrčí skupina revidované oborové kurikulum, v němž budou očekávané výstupy označeny jako jádrové nebo rozvíjející a obsah bude splňovat další parametry zadání dle Hlavních směrů revizí RVP ZV a metodického vedení od koncepční skupiny. Pro jednotlivé výstupy bude také skupina vyhledávat stávající nebo vytvářet nové ověřovací nástroje a postupy a související metodickou podporu. Součástí práce těchto skupin bude také prezentace dílčích i finálních výstupů odborné i široké veřejnosti.   

Jednotlivé verze návrhů bude tvůrčí skupina průběžně konzultovat se širší konzultační skupinou, která jí bude v průběhu procesu podávat zpětnou vazbu, zejména z pohledu možnosti implementace v praxi. Součástí skupiny budou také oponenti, kteří budou zpracovávat oponentní posouzení ve vztahu k aktuálním trendům ve společnosti, vývoji technologií a oboru, naplňování Strategie 2030+ a Hlavních směrů revizí RVP ZV. 

Pracovní skupiny budou sdílet své výstupy mezi sebou a projednávat návaznosti, překryvy a duplicity mezi vzdělávacími obsahy daných vzdělávacích oblastí. Celkovou konzistenci revidovaného RVP ZV budou zajišťovat koncepční a koordinační pracovní skupiny. 

Pozn. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět nebude mít samostatnou pracovní skupinu, ale koncept a výstupy pro 1. stupeň budou vytvářeny v jednotlivých pracovních skupinách pro příslušné vzdělávací oblasti. Koordinační skupina pro 1. stupeň bude průběžně koordinovat integraci. 

Jednotlivé vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací oblast Matematika

Vzdělávací oblast Informatika

Vzdělávací oblast Člověk a společnost

Vzdělávací oblast Člověk a příroda

Vzdělávací oblast Umění a kultura

Vzdělávací oblast Člověk, zdraví a bezpečí

Vzdělávací oblast Člověk, jeho osobnost a svět práce

Pracovní skupiny pro integrované vzdělávací oblasti:

Pracovní skupiny pro integrované vzdělávací oblasti:

  • Jazyk a jazyková komunikace
  • Matematika, Informatika, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Technická výchova
  • Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí
  • Umění a kultura (Hudební, výtvarná, taneční výchova, filmová a audiovizuální tvorba)
Členové

Jitka Maříková-Tůmová
Jiří Kysela
Jitka Bílková
Radek Marušák
David Ryška
Helena Pavličíková
Veronika Sováková
Věra Koudelková
Martin Rusek
Alena Nosková
Pavel Bednařík
Dáša Zouharová
Dominika Balatková
Jan Činčera

Andrej Novik
Růžena Písková (z PS ČJ)
Václav Bendl
Alena Nohavová
Kateřina Klementová
Jiří Kulich
Petra Skalická
Miloš Mlčoch
Kateřina Čiháková
Eva Marádová
Markéta Pastorová
Silva Macková
Hana Kachtíková