Pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata

Pro každou vzdělávací oblast bude ustanovena užší tvůrčí skupina, skupina oponentů a širší konzultační skupina. Skupiny budou složeny ze zástupců jednotlivých vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti a budou v nich zastoupeni jak učitelé z praxe, tak didaktici a další odborníci.  

Průřezová témata budou mít ustanovenu vlastní pracovní skupinu obdobně jako vzdělávací oblasti. 

Proces práce pracovních skupin

Na základě podnětů od širší konzultační skupiny a v souladu s Hlavními směry revizí RVP ZV zpracuje nejdříve užší tvůrčí skupina dané vzdělávací oblasti koncept zamýšlených změn a u každého oboru stručný “příběh oboru”, vyjádření o změnách v pojetí oboru, ve výsledcích učení žáků, jež revizí kurikula sleduje. Koncept bude předložen k diskuzi veřejnosti a expertnímu panelu MŠMT.  

Po zapracování připomínek a finalizaci koncepce připraví užší tvůrčí skupina revidované oborové kurikulum, v němž budou očekávané výstupy označeny jako jádrové nebo rozvíjející a obsah bude splňovat další parametry zadání dle Hlavních směrů revizí RVP ZV a metodického vedení od koncepční skupiny. Pro jednotlivé výstupy bude také skupina vyhledávat stávající nebo vytvářet nové ověřovací nástroje a postupy a související metodickou podporu. Součástí práce těchto skupin bude také prezentace dílčích i finálních výstupů odborné i široké veřejnosti.   

Jednotlivé verze návrhů bude tvůrčí skupina průběžně konzultovat se širší konzultační skupinou, která jí bude v průběhu procesu podávat zpětnou vazbu, zejména z pohledu možnosti implementace v praxi. Součástí skupiny budou také oponenti, kteří budou zpracovávat oponentní posouzení ve vztahu k aktuálním trendům ve společnosti, vývoji technologií a oboru, naplňování Strategie 2030+ a Hlavních směrů revizí RVP ZV. 

Pracovní skupiny budou sdílet své výstupy mezi sebou a projednávat návaznosti, překryvy a duplicity mezi vzdělávacími obsahy daných vzdělávacích oblastí. Celkovou konzistenci revidovaného RVP ZV budou zajišťovat koncepční a koordinační pracovní skupiny. 

Pozn. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět nebude mít samostatnou pracovní skupinu, ale koncept a výstupy pro 1. stupeň budou vytvářeny v jednotlivých pracovních skupinách pro příslušné vzdělávací oblasti. Koordinační skupina pro 1. stupeň bude průběžně koordinovat integraci. 


Složení užší tvůrčí skupiny

Užší tvůrčí skupina bude mít za každý obor 6–10 placených členů tak, aby byli zastoupeni: 

 • učitelé 1. stupně ZŠ 
 • učitelé 2. stupně ZŠ daného oboru
 • didaktici daného oboru z VŠ  
 • učitelé nižšího gymnázia 

Ke spolupráci budou také přizváni: 

 • specialisté na hodnocení a společné vzdělávání 
 • učitelé vyššího gymnázia 
 • učitelé ze středních odborných škol  
 • učitelé předškolního vzdělávání 

Pozn. Učitelé gymnázií, středních odborných škol a předškolního vzdělávání posuzují návaznost na další stupně vzdělávání. Tito členové budou zároveň součástí pracovních skupin pro revize RVP gymnázií, všeobecné části odborného vzdělávání nebo předškolního vzdělávání.

Pozn. Členy užší tvůrčí skupiny pro problematiku průřezových témat mohou být rovněž zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, NNO

Aby byl Rámcový vzdělávací program srozumitelný a uchopitelný pro praxi a byl pro učitele oporou, je velmi důležité, aby v pracovních skupinách byli zastoupeni učitelé a ředitelé. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli u uvedených pracovních skupin prodloužit výběrové řízení do užších tvůrčích skupin do pátku 13. května (původní termín byl do 30. 4.).

učitele z praxe (zejména 2. stupeň) hledáme pro tyto vzdělávací oblasti a obory:

 • Český jazyk 
 • Matematika
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství, Dějepis)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova, Hudební výchova, Doplňkové vzdělávací obory)
 • Průřezová témata

učitele z praxe a oborové didaktiky hledáme pro tyto oblasti a obory:

 • Informatika
 • Zeměpis
 • Člověk a svět práce (Kariérové vzdělávání, Technika)
Složení šírší konzultační skupiny

Širší konzultační skupina bude otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: 

 • pedagogové a vedoucí pracovníci škol 
 • didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele 
 • zástupci odborné veřejnosti  
 • zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků 
 • zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV  
 • zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, NNO 
 • zástupci odpovídajících resortů 
 • zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ