INFORMATIKA

Daniela Růžičková

garantka vzdělávací oblasti informatika


Informatika

Mgr. Daniela Růžičková

garantka oborové pracovní skupiny
Informatika

Vystudovala PedF UK a od té doby se zajímá o využití počítačů a ICT ve výuce. Učila na základní škole matematiku a ICT a pracovala jako zástupkyně ředitelky školy. Od roku 2009 pracuje v NPI ČR, byla spoluautorkou Strategie digitálního vzdělávání 2020, věnuje se rozvoji ICT kurikula a jeho formulaci v rámcových vzdělávacích programech. V letech 2016–2021 vedla skupinu, která připravila nový obsah RVP ZV a gymnaziálních RVP v digitální oblasti. Je členkou týmu, který navrhuje a realizuje aktivity na pomoc základním školám a gymnáziím s proměnou školního kurikula podle nového RVP.  

Ing. Jiří Kysela, Ph.D.

garant oborové pracovní skupiny Informatika

Po studiích oboru Aplikovaná informatika na VŠE v Praze a disertaci na Univerzitě Hradec Králové se dlouhodobě věnoval učení a lektorování na středních školách, univerzitách a ve firmách i na zahraničních stážích. Zaměřuje se zejména na nová média a mobilní ICT (využívání geolokačních technologií, pohybových a dalších senzorů v mobilních zařízeních), vývoj multiplatformních mobilních aplikací a bezpečnost prostorových dat jejich uživatelů. V oblasti ICT publikoval desítky odborných článků a je spoluautorem několika odborných knih v angličtině. V NPI pracuje na revizích ICT kurikula v rámcových vzdělávacích programech.

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Informatiku

Mgr. Michaela Podrázká 
Vystudovala Učitelství pro 2. stupeň ZŠ na FP TUL v Liberci. Prošla různými stupni vzdělávání jak v okrajových částech, tak v hlavním městě. Od roku 2005 učí předměty spjaté s počítači. Od roku 2008 spolupracovala s NPI ČR na různých projektech a v letech 2018–2020 i na plný úvazek. V roce 2020 se vrátila zpět k učitelství a od roku 2021 učí na základní škole v Praze. Po celý profesní život se snaží o zavádění digitálních technologií do všech předmětů tak, aby pomáhaly a nebyly překážkou. Významným krokem v tomto směru byla návštěva a intenzivní kurz ve Future Classroom Lab v Bruselu v roce 2016. Je členkou spolku Jednota školských informatiků a profesní organizace Učitelská platforma.    

Ing. Pavel Roubal 
Absolvent ČVUT FEL Praha, distančního studia pedagogiky na ČVUT Praha a profesního studia pro profesi ICT koordinátora na Mendelově univerzitě Brno. Od roku 1992 vyučuje kompletní šestiletý kurz předmětu Informatika na víceletém Gymnáziu Pacov. Autor cca 25 titulů odborné počítačové literatury, z toho pěti učebnic pro střední školy. Autor elektronických materiálů pro výuku digitálních technologií projektu www.opocitacich.cz.  Od roku 2007 je člen pracovního týmu pro inovaci rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia v oblasti ICT.  

Mgr. Hana Kuciánová 
Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK, učí na 1. stupni ZŠ jazyků v Karlových Varech, kde se specializuje na výuku informatiky od 3. do 5. třídy. Lektorovala kurzy, vedla workshopy v oblasti informační gramotnosti učitelů, workshopy v projektu SYPO NPI ČR.  Zabývá se zaváděním nové informatiky do výuky, je členkou týmu superlektorů v oblasti revize RVP ZV Informatika. Působí v krajských kabinetech Informatika, Matematika a její aplikace a v Národním kabinetu Předškolního a prvostupňového vzdělávání. 

Mgr. Jaroslav Poláček 
Učitel matematiky, pracovních činností a informatiky. Od roku 1992 ředitel Základní školy Lidická v Hrádku nad Nisou. Předseda krajského kabinetu Matematika a její aplikace. Pedagogický optimista zapálený pro rozvoj výuky přírodních věd, robotiky a 3D tisku, zakladatel přeshraniční spolupráce v regionu, zkušený regionální politik a muž mnoha dalších profesí.   

Mgr. Pavel Knobloch 
Vystudoval obory Informatika a Knihovnictví na FPF Slezské univerzity v Opavě, doplňkové studium pedagogiky a speciální pedagogiky na VŠERS České Budějovice a ICT metodika na TUL Liberec. V současnosti působí jako učitel informatiky na gymnáziu a věnuje se lektorování učitelů v oblasti digitálních technologií. Byl spoluřešitelem mnoha projektů, naposledy projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti – DG v geografii. Věnuje se především podpoře výuky informatiky, digitální gramotnosti a informatickému myšlení. 

Mgr. Daniel Lessner, Ph.D. 
Učitel informatiky na gymnáziu Open Gate a učitelů informatiky na TU v Liberci. Je předsedou Jednoty školských informatiků. Na zavádění informatiky se podílí mj. jako spoluautor RVP, autor učebnice a školitel. 

Mgr. et Mgr. Lucie Kosová 
Dlouhodobě působila jako pracovnice i odborná lektorka ve specializaci na rizikové chování dětí a mládeže a kyberbezpečnost. Nyní působí i nadále jako odborná lektorka a současně jako ministerský rada – věcná gestorka prevence kybernetické kriminality Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Zaměřuje se zejm. na oblasti prevence, vzdělávání a metodické podpory v prevenci kybernetické kriminality. Je autorkou online vzdělávacích materiálů a e-learningových kurzů v tematikách zvyšování digitálních dovedností, kyberprevence i kyberbezpečnosti. Je členkou různých pracovních skupin a poradních sborů v oblastech  kyberprevence a zvyšování povědomí v oblasti digitálního vzdělávání. 

Mgr. Milena Tunkerová
Je ředitelkou Základní školy Kroměříž, 1. máje. Škola je zřízená podle § 16 odstavec 9, pro žáky s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Spolupracuje s NPI ČR jako autorka při tvorbě vzdělávacího obsahu pro paragrafové školy. Vyučuje předmět informatika. 

Oponenti

Ing. Tomáš Kuba 
Spoluzakladatel soukromé waldorfské ZŠ a lycea, učitel technických a přírodovědných předmětů na 2. a 3. stupni. Koordinátor AWŠ ČR pro implementaci „malé“ revize RVP ve waldorfských školách. Vedoucí pracovní skupiny SKAV pro revizi RVP ZV. Člen Jednoty školských informatiků. Zaměřuje se především na celkovou koncepci RVP, kompetence a jejich ověřování, slovní hodnocení a na wellbeing. Dlouhodobě se snaží o to, aby školy byly příjemnějšími a radostnějšími místy pro všechny. 

doc. PhDr. Cyril Brom, Ph.D. 
Působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Založil a řídí laboratoř Amulab. Zajímá se především o didaktiku informatiky a o to, jak se lidé učí pomocí multimediálních materiálů, jako jsou animace nebo výukové hry. Spolupracuje s Českou televizí na tvorbě těchto materiálů. V minulosti se věnoval umělé inteligenci, výpočetním neurovědám a počítačovému modelování.

Širší konzultační skupina

Ing. Ondřej Mandík, Ing.Paed.IGIP 
Vedení školy, učitelství odborných předmětů, mezinárodní inženýrská pedagogika 

Daniel Adámek 
Pedagog 

Mgr. Lenka Forstová 
Zástupkyně VŠ, Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů 

Mgr. Šárka Schlichtsová
Pedagožka 

RNDr. Petr Coufal, Ph.D.
Zástupce VŠ 

Karel Hájek 
Předseda Waldorfského spolku Ostrava 

RNDr. Ing. Peter Agh 
Autor učebnic informatiky 

Ing. Vladimír Vopat
Pedagog, výuka informatiky s důrazem na bezpečnost

Bc. Josef Neškodný 
Pedagog, Učitelská platforma 

PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. 
Vědecký pracovník, Česká pedagogická společnost 

Milan Horák 
Pedagog, Akademie waldorfské pedagogiky, Pedagogická komora 

Zdeněk Nutz 
Pedagog, Pedagogická komora 

Mgr. Aleš Vyvial 
Vedení školy, učitelství informatiky, využívání digitálních technologií ve vzdělávání napříč vzdělávacími obory