UMĚNÍ A KULTURA

V této oblasti jsou vedle hudební a výtvarné výchovy zařazeny rovněž doplňující vzdělávací obory Dramatická výchovy, Filmová/audiovizuální výchova, Taneční a pohybová výchovy.

Markéta Pastorová

garant vzdělávací oblasti umění a kultura


Hudební výchova

PhDr. Alexandros Charalambidis

garant oborové pracovní skupiny
Hudební výchova

Absolvent PedF UK oboru Učitelství (RJ – HV). Začínal jako učitel hudební výchovy na základní škole a jako učitel zde stále působí. V letech 1996–2008 pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. V letech 2006–2008 se jako člen koordinačního týmu podílel na přípravě reformy v základním uměleckém vzdělávání. V roce 2013–2014 působil na MŠMT v oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání, kde měl na starosti problematiku konzervatoří. V letech 2016–2020 vyučoval na Pražské konzervatoři didaktiku hudební výchovy. Nadále spolupracuje s NPI ČR, v rámci revizí RVP ZV je garantem pracovní skupiny pro vzdělávací oblast Hudební výchova.  

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Hudební výchova

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. 
Je proděkankou pro studijní záležitosti na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň odbornou asistentkou na katedře hudební výchovy PedF UK. Oblastmi jejího profesního zájmu jsou didaktika hudební výchovy, hudebně pohybová výchova a Orffův Schulwerk. Vyučuje také na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a vede dětský pěvecký sbor Jiřičky při ZUŠ Mladá Boleslav. Je předsedkyní Společnosti pro hudební výchovu ČR a místopředsedkyní České Orffovy společnosti, členkou prezídia České hudební rady. Lektoruje komplexní hudebně výchovné semináře pro učitele hudební výchovy i hudební dílny pro děti. Podílí se na organizaci soutěže Hudební olympiáda ČR a Evropského dne hudební výchovy v ČR. 

PhDr. Marie Lišková  
Je vyučující na VOŠ a SOŠP Praha. Věnuje se metodické činnosti hudební výchovy a její popularizaci. Je autorkou učebnic Hudební výchova pro 1. stupeň ZŠ, metodických materiálů pro pedagogy mateřských škol aj. Působí jako lektorka Česká Orffovy společnosti. Je spoluorganizátorkou Regionálního centra Praha – aktivit České filharmonie v rámci projektu vzdělávání pedagogů „Hudba do škol“.     

Mgr. Lenka Pobudová 
Je absolventkou PedF UK v Praze (obor ČJ–HV), od roku 2009 učí na 2. stupni ZŠ Praha-Vinoř, je lektorkou ČOS a SHV ČR, spoluautorkou učebnice Hudební výchova 1 (Fraus), autorkou blogu pro učitele www.jaknahudebku.blogspot.cz. Zajímá se o činnostní pojetí hudební výchovy v duchu Orffova Schulwerku a propojení čtenářství s hudbou, ke kterému ji přivedla práce na metodických listech pro společnost SCIO (2016–2017). Při výuce dětí i dospělých je pro ni velmi důležité spojení ZÁŽITEK–HRA–TVOŘIVOST, skrze které se snaží zprostředkovat nové poznání.  

Mgr. Jana Knížková, Ph.D. 
Vystudovala Učitelství hudební výchovy a českého jazyka a literatury na UHK, doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika na UPOL a také obor Sólový zpěv na konzervatoři v Pardubicích. Absolvovala řadu vzdělávacích seminářů pro učitele v oblasti pedagogiky a psychologie, hlasové a hudební pedagogiky. Pedagogicky působila na gymnáziu v Poděbradech, na katedrách hudební výchovy v Praze a Olomouci a přes dvacet let pracuje v ZUŠ Chlumec n. C. jako učitelka sólového a sborového zpěvu a hudební nauky. V současné době zastává funkci zástupkyně ředitele. Podílí se na podpoře rozvoje dětských uměleckých aktivit v regionu, vede dětský pěvecký sbor, koncertuje, působí v porotách pěveckých soutěží, vede hudební dílny pro rodiče s dětmi a pro pedagogy. 

Mgr. Barbora Hanslianová, DiS. 
Je absolventkou Pedagogické fakulty (aprobace hudební výchova a zpěv) a konzervatoře v Plzni. Učila na Sportovním gymnáziu v Plzni a na ZUŠ Rokycany.  Od roku 2007 pracuje v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu, v útvaru ARTAMA, v oddělení pěveckých sborů. Od roku 2008 se zde věnuje problematice uměleckého vzdělávání (národní expertka na poli kultury, práce ve třech skupinách OMC), účastní se řady diskuzí a konferencí. Je členkou Kühnova smíšeného sboru, sbormistryní a často zasedá v porotách sborových a sólových přehlídek a soutěží. Aktuálně pracuje s kolegy také na výzkumném projektu NIPOS, Mapování sborové historie, podpořeném MK ČR.  

Mgr. Miroslav Jurčík 
Je pátým rokem učitelem na Základní škole Pastviny v Brně, kde se věnuje výuce hudební výchovy a dějepisu. Na škole působí jako koordinátor ŠVP, sbormistr a kapelník. V současné době je také studentem čtvrtého ročníku doktorského studijního programu na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Kromě studia a výzkumu se zde věnuje výuce pedagogické komunikace a provází studenty v předmětech bakalářských studií reflektovanou praxí. Hraje v kapele. Věří, že kurikulum je natolik silné, nakolik mu věří učitelé z praxe. 

Mgr. Jiří Šíp 
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Působil jako učitel na základních i středních školách, nyní je zástupcem ředitele. Jeho celoživotní láskou je hudba, sborový zpěv, hra na kytaru, violu a v poslední době i na violoncello. Na základní škole v Milíně s radostí vyučuje hudbě a vede malý sbor.  

Mgr. Eva Poprová 
Je učitelkou hudební a výtvarné výchovy na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Obory Hudební výchova a Výtvarná výchova vystudovala na Univerzitě Hradec Králové. Více než deset let vedla hudební kroužky pro předškolní děti. Několik sezon působila v ochotnickém divadle. Téměř třicet let se s úspěchem věnuje pořádání a organizování letních dětských táborů. Každoročně připravuje Vánoční akademii Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, kde se studenty všech hudebních tříd gymnázia vystupuje s nacvičenými hudebními, tanečními či dramatickými představeními. 

Oponenti

Mgr. Roman Michálek, Ph.D. 

Výtvarná výchova

PaedDr. Markéta Pastorová

garantka oborové pracovní skupiny
Výtvarná výchova

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, působila jako učitelka na 1. a 2. stupni základní školy. Garantovala umělecké obory v institucích pro další vzdělávání učitelů, koncipovala a vedla tvůrčí dílny uměleckých oborů. Od roku 1996, kdy nastoupila do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, se v rámci činnosti NPI ČR dlouhodobě věnuje tvorbě rámcových vzdělávacích programů. Zabývá se zejména koncepcí vzdělávací oblasti Umění a kultura a průřezových témat. Je autorkou odborných statí a metodických materiálů a členkou odborných rad a komisí.

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Výtvarná výchova

Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. 
Vystudovala Učitelství v oboru Výtvarná výchova a Pedagogika na PedF UK. V rámci doktorského studia na KVV PedF UK se zabývala problematikou rozvoje vizuální gramotnosti a genderovým tématem ve výuce VV. Má zkušenosti s výukou výtvarného oboru na základní a střední škole. Od roku 2018 dosud působila jako oborová didaktička na KVV PedF UK a podílela se na pregraduální přípravě budoucích učitelů. V předešlé revizi RVP ICT spolupracovala s NPI ČR při tvorbě metodické podpory rozvíjení digitální kompetence ve VV. Je autorkou několika odborných oborových textů. V současnosti spolupracuje s PedF UK na metodice formativního hodnocení ve výuce výtvarné výchovy.  

Mgr. Milena Kusá  
Absolventka PeF UK Praha, obor Český jazyk – Výtvarná výchova, působí jako učitelka 2. stupně ZŠ rozšířenou výukou jazyků v Praze. Pro hodiny výtvarné výchovy vytváří projekty a námětové řady (Ročníkové práce, Ekodivadélko, Český lev, Proměny místa …), spolupracuje s galeriemi (Rudolfinum, UPM, NG). Účastní se celostátních přehlídek výtvarných prací dětí a mládeže a akcí AVP. Jako členka pracovní skupiny pro vzdělávací oblast Umění a kultura / obor Výtvarná výchova se v letech 2013–16 podílela na tvorbě Standardů pro základní vzdělávání, Ilustrativních úloh ke Standardům a jejich ověřování. Účastnila se projektů k rozvoji výukových aktivit, je autorkou publikace Hravá výtvarná výchova pro 1. stupeň ZŠ (2021). 

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. 
Je absolventkou Pedagogické fakulty MU Brno ve studijním programu Učitelství výtvarné výchovy a francouzského jazyka a literatury. Jako učitelka těchto předmětů působila ve středním školství v Liberci. Od roku 2008 působí na katedře primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec. Vyučuje výtvarné předměty, dějiny umění, pracovní činnosti a jejich didaktiku, audiovizuální a filmovou výchovu. Ve své odborné činnosti se zabývá zprostředkováním umění v galerijním i veřejném prostoru, výchovou uměním v online prostoru či stereotypy ve výuce výtvarné výchovy. Je proděkankou pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti. 

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 
Je vysokoškolská učitelka výtvarné výchovy. Věnuje se především srovnávací výtvarné didaktice se zaměřením na německy mluvící země. Od r. 2017 vede katedru výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Je autorkou publikace Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu (Brno: Paido 2011). 

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. 

Mgr. Miloš Makovský, Ph.D. 

MgA. Libor Doležal 
Absolvoval studium oboru Sklo na Výtvarné škole uměleckoprůmyslové v Praze v roce 2001 a od roku 2002 dosud působí jako sklářský výtvarník a rovněž jako externí designer sklárny Moser v Karlových Varech. Dvanáct let byl pedagogem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské a vedoucím výtvarníkem oboru Ryté sklo, v letech 2015–2019 školu jako ředitel vedl. V současné době je ředitelem Základní školy v Bakově nad Jizerou.   

Mgr. Ondřej Suchan 
V současnosti učí výtvarnou výchovu, dějiny umění a pracovní činnosti na MŠ, ZŠ a SŠ da Vinci v Dolních Břežanech. Působil jako jednatel, tvůrce ŠVP a učitel na umělecky zaměřených SOŠ, jako hlavní lektor se podílel na projektu Muzea Říčany Řemeslo má zlaté dno, byl manažerem a lektorem projektu Učíme řemesla, vede řemeslné kurzy. Je autorem metodických příruček a odborných časopiseckých textů v této oblasti. Jako živnostník restauruje historický dřevěný mobiliář a dveře (Národní divadlo, Valdštejnský palác v Praze, katedrála v Ostravě aj.), přednáší o historickém nábytku v Rudolfínské akademii Asociace starožitníků. V rámci doktorského studijního programu na KVV PedF UK se věnuje rehabilitaci řemesla ve výtvarných kontextech ve všeobecně vzdělávacích předmětech.  

Oponenti

PhDr. Markéta Pražanová 
Teoretička architektury, redaktorka, pedagožka. Absolvovala PF JU v Českých Budějovicích, obor český jazyk – výtvarná výchova (1998). V rámci rigorózního řízení se zabývala implementací architektury do výuky na 2. stupni základních škol, především výtvarné výchovy (2011). Působí jako redaktorka odborných periodik a publikací zaměřených na architekturu a umění, organizuje architektonické soutěže, je členkou komisí, věnuje se konzultacím, propagaci a popularizaci architektury a umění. 

Dramatická výchova

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.

garantka oborové pracovní skupiny
Dramatická výchova

Působí v NPI ČR jako oborová didaktička (externí spolupracovnice) pro Dramatickou a Taneční a pohybovou výchovu. Je pedagožka, tanečnice a choreografka. Vyučovala Historický tanec na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy, je lektorkou edukačních programů České filharmonie, organizuje a vede taneční semináře a workshopy v ČR i zahraničí. Je zaměstnána v NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), kde se věnuje projektovému managementu, výzkumné činnosti a tvorbě koncepčních a metodických materiálů v oblasti kulturní participace a uměleckého vzdělávání. 

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Dramatická výchova

doc. Mgr. Radek Marušák 

prof. PhDr. Silva Macková 
Vystudovala na FF MU obor Čeština, Pedagogika. Od dětství působila v brněnském divadelním souboru Pirko, později jako jeho vedoucí. Vytvořila zde s dětmi a mládeží 11 divadelních inscenací. Je spoluzakladatelkou ateliéru Divadla výchovy Divadelní fakulty JAMU (1992), v současné době ateliér vede a je prorektorkou pro studium a kvalitu JAMU. V ateliéru Divadlo a výchova vyučuje předměty Didaktika dramatické výchovy, Teorie divadla a výchovy, Absolventský projekt a Projekt divadlo pro děti a mládež (každoročně vznikne jedna inscenace pro dětskou nebo mladou diváckou skupinu, často spojená s dílnou po představení). Spolupracovala na prvních verzích RVP ZV pro obor dramatická výchova a je spoluautorkou návrhu dramatického oboru pro gymnázia (společně s prof. Václavem Cejpkem). Je spoluautorkou publikací Vezměte do ruky knihu, Škola (dramatickou) hrou, a autorkou publikací Dramatická výchova ve škole a Divadlo a výchova.  

Mgr. et MgA. Romana Šindlářová 

PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. 
Vystudovala obor Výchovná dramatika na DAMU v Praze, doktorát získala na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje jako odborná asistentka na katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Věnuje se především výuce dramatické výchovy ve studiu sociálních pedagogů a učitelů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ. Současně také učí na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, kde se stará o dramatickou výchovu ve studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. I ve volném čase se věnuje divadelním aktivitám, se studenty studijního programu Sociální pedagogika pěstuje divadlo fórum.  

MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 
Absolventka bohemistiky na FF UK, výchovné dramatiky na KVD DAMU a doktorského programu Scénická tvorba a teorie scénické tvorby na DAMU. Pracuje jako odborná asistentka KVD DAMU (Praha), kde je garantkou bakalářského programu a vyučuje předměty zaměřené na literaturu pro děti a mládež a přednes. V NIPOS ARTAMA (Praha) působí jako odborná pracovnice pro dramatickou výchovu, podílí se na redakci časopisu Tvořivá dramatika a organizuje vzdělávací akce národního i mezinárodního dosahu. V ZUŠ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pracuje jako učitelka literárně-dramatického oboru. Dále se profiluje jako recitátorka, porotkyně recitačních přehlídek, lektorka seminářů a kurzů pro děti, mládež i dospělé věnovaných především přednesu, dramatické výchově, mluvní výchově, literatuře pro děti a mládež vč. literární teorie, českému jazyku a literatuře obecně.  

MgA. Bc. Olga Králová 

BcA. Matyáš Hauser 
Absolvent Ateliéru Divadlo a výchova Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. V současné době působí jako pedagog literárně dramatického oboru na ZUŠ Frýdlantská, Liberec a dramatické výchovy na Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova Liberec. Ve své diplomové práci se zabýval aktualizací současného RVP ZŠ, konkrétně doplňujícího oboru Dramatická výchova pro 1. stupeň ZŠ. Věnuje se také dětskému přednesu a pravidelně působí jako porotce recitačních soutěží. 

Mgr. Dagmar Spáčilová  
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor Učitelství pro I. stupeň základní školy a Lidovou konzervatoř Východočeského kraje obor Herectví a režie. V letech 1981 až 2021 pracovala na základní škole jako učitelka I. stupně. Od roku 1993 do roku 1996 absolvovala mimořádné studium Dramatické výchovy v obecné škole na DIFA JAMU. Dlouhodobě uplatňovala metody dramatické výchovy ve vyučování, vedla pedagogické praxe posluchačů Pedagogické fakulty MU v Brně i praxe studentů DIFA JAMU na I. stupni ZŠ. Dva roky byla asistentkou dramatické výchovy na DIFA JAMU v Brně. Od Statutárního města Brna získala Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. 

Oponenti

Mgr. Jakub Hulák 
Odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro dětské divadlo, dětský přednes a dramatickou výchovu, organizátor celostátních přehlídek Dětská scéna a Nahlížení a vzdělávacích akcí, příležitostný lektor seminářů, porotce a moderátor. Vystudoval učitelství oboru český jazyk a hudební výchova na PedF UK a rozšiřující studium dramatické výchovy na DAMU v Praze. Působil jako vedoucí dětských a mladých divadelních kroužků a souborů i jako pedagog dramatické výchovy na ZŠ a na PedF UK v Praze. 

Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.  
Vystudovala obor historie – archivnictví a specializaci dramatická výchova na Filozofické fakultě UJEP (nyní MU) v Brně. V současné době působí na Katedře primární pedagogiky PedF MU. Odborně se zaměřuje na dramatickou výchovu jako cestu kooperace a integrace učiva, zejména na poznávací možnosti živých obrazů. Je šéfredaktorkou časopisu Komenský a členem redakční rady časopisu Tvořivá dramatika, spoluautorkou publikace Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Portál 2008) a autorkou knihy Dramatická výchova ve službách dějepisu (2014).   

Filmová/audiovizuální výchova

Mgr. Pavel Bednařík

garant oborové pracovní skupiny
Filmová/Audiovizuální výchova 

Vystudoval filmovou vědu a filozofii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Od roku 2007 působí jako lektor, metodik, dramaturg, pedagog a konzultant. V minulosti pracoval jako umělecký ředitel Letní filmové školy, pedagog na FF UP v Olomouci, FAMU nebo FMK UTB ve Zlíně. Odborně se zabývá přístupy k filmové výchově v evropských zemích. Od roku 2019 je předsedou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. V současnosti pracuje jako hlavní lektor a metodik společnosti Wikimedia ČR, externě spolupracuje s NPI ČR jako oborový didaktik a s NIPOS-ARTAMA.

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Filmová/Audiovizuální výchova

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. 
Absolvovala filmová studia na FFUK a filmovou produkci na FAMU. Ve své akademické dráze se zaměřuje na dějiny filmu a film production studies, zároveň je dlouhodobě aktivní na poli filmové výchovy. Vedla dvě rozsáhlá dotazníková šetření věnovaná filmové výchově na českých školách (2016–17, 2021–22). Stála u zrodu Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, na jejichž metodických aktivitách se dodnes podílí. Je autorkou a spoluautorkou tří knih pro děti o filmu a audiovizi a řady metodických materiálů k filmům. Spolupracuje jako externí metodička a členka oborové rady pro film v NIPOS-Artama. V roce 2021 byla oceněna Cenou Borise Jachnina za dlouhodobý přínos v oblasti filmové výchovy. 

Mgr. et Mgr. Petr Pláteník 
Vystudoval Pedagogickou fakultu (aprobace český jazyk a literatura a občanská výchova) a Filozofickou fakultu (bohemistika a filmová věda) Univerzity Palackého v Olomouci. Studium na filmově vědě uzavřel obhajobou diplomové práce na téma Výuka audiovize u nás a v zahraničí. V následujících letech se věnoval tvorbě výukových a didaktických materiálů pro projekt Mediální výchova, realizovaný občanským sdružením Téma dne. Na začátku profesní kariéry rok pracoval v pedagogickém nakladatelství Prodos na pozici redaktora učebnic a učebních textů. Posledních pět let působí jako externí spolupracovník Českého rozhlasu. 

MgA. Lucie Hlavicová 
Vystudovala Klasickou animovanou tvorbu na UTB Zlín a Audiovizuální tvorbu a divadlo na DF JAMU, kde nyní působí jako pedagožka. Vyučuje Filmovou a audiovizuální výchovu na UTB Zlín, učila Multimediální tvorbu na SŠUP v Ústí nad Orlicí, od roku 2015 působí jako lektor volnočasových aktivit a workshopů zaměřených na filmovou, multimediální a animovanou tvorbu, spolupracuje s brněnským Studiem Scala a HaDivadlem. Externě spolupracuje s ČŠI a organizací NIPOS-Artama, kde se věnuje vývoji metodiky filmové a audiovizuální výchovy. Působí jako dramaturgyně filmové přehlídky Malé vize a členka výboru Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, kde spolupracuje na vzniku učebnice filmové a audiovizuální výchovy. 

Mgr. Zuzana Havelková 

Bc. František Topinka 

Mgr. Jiří Hruška 

MgA. Jiří Forejt

Oponenti

Vladimír Beran 

Mgr. Barbora Holubová, Ph.D. 
Vystudovala románskou filologii na FF UK, při studiu strávila též semestr v USA a dále v Itálii. Rok studovala režii na FAMU. Zabývá se prakticky i teoreticky filmovým vzděláváním, které bylo tématem její disertační práce na Pedagogické fakultě UK. Na téže fakultě se také věnovala organizaci celoživotního vzdělávání pedagogů. Vyučuje dějiny českého filmu zahraniční studenty při ÚJOP UK a pořádá filmové kurzy pro žáky ZŠ a SŠ. Věnuje se vlastní tvůrčí filmové práci. 

Taneční a pohybová výchova

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.

garantka oborové pracovní skupiny
Filmová/Audiovizuální výchova 

Působí v NPI ČR jako oborová didaktička (externí spolupracovnce) pro Dramatickou a Taneční a pohybovou výchovu. Je pedagožka, tanečnice a choreografka. Vyučovala Historický tanec na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy, je lektorkou edukačních programů České filharmonie, organizuje a vede taneční semináře a workshopy v ČR i zahraničí. Je zaměstnána v NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), kde se věnuje projektovému managementu, výzkumné činnosti a tvorbě koncepčních a metodických materiálů v oblasti kulturní participace a uměleckého vzdělávání. 

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Taneční a pohybová výchova

MgA. Lucie Hlaváčková, DiS. 

MgA. Mgr. Andrea Opavská, Ph.D. 
Vystudovala obor Filozofie–Historie na FF UK v Praze, na HAMU pedagogiku tance a taneční vědu. Působí v Praze na katedře tance HAMU, na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, jako pedagožka moderního tance na konzervatoři Duncan Centre, v tanečních studiích a ZUŠ. Vede taneční semináře v zahraničí, je hostující pedagožkou na Accademia Nazionale di Danza v Římě. Pravidelně hraje v tanečně divadelních projektech pražských divadel, je členkou tanečního souboru Lenka Vágnerová & Company. Získala cenu Tanečnice roku 2014, ocenění Fringe festivalu v Singapuru 2016. Jako porotkyně se účastní přehlídek scénického tance, Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance a ústředního kola TO ZUŠ. Publikuje v oborových tanečních a hudebních periodikách. 

Eva Blažíčková, Rytíř řádu akademických palem 
Choreografka a taneční pedagožka, nositelka titulu Rytíř řádu akademických palem (Francie), krátce po převratu založila a téměř po dvacet let vedla jedinou specializovanou školu v Čechách, která vychovává profesionální tanečníky a choreografy pro oblast současného tance  – Konzervatoř Duncan centre. Je paralelně činná v mnoha dalších projektech, které si kladou za cíl emancipovat tento typ tance a usadit jej tam, kam patří – do řádného kontextu české kultury a školství. Jako přímá pokračovatelka duncanovské tradice ve svých aktivitách dokazuje, že tanec není izolovanou uměleckou disciplínou, ale nástrojem, který má moc proměnit, povznést a osvobodit člověka. Je autorkou koncepce předmětu Taneční a pohybová výchova ZV. 

Bc. Jana Novorytová 
Absolventka bakalářského studia teorie a dějin divadla na MU v Brně a konzervatoře Duncan Centre v Praze. Jako tanečnice úzce spolupracuje s choreografkou Mirkou Eliášovou (Svět z papíru, Voluntas vitae, MOMO, Refresh aj.), s Michaelou Raisovou působí v uskupení Částečné znejistění, umělecky se podílí na řadě projektů, jako autorka se věnuje pohybovému výzkumu a tvorbě v rámci vlastních projektů. Dlouhodobě studuje principy okamžité kompozice a improvizace pod vedením Julyena Hamiltona. Působí jako pedagožka taneční pohybové výchovy a je jedním z pedagogů pohybových kurzů na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (Somatický pohyb). Jako organizátorka a produkční připravuje a realizuje projekty CreWcollective a dlouhodobě spolupracuje s Asociací českých filmových klubů na festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti. 

MgA. Markéta Pucová 
Taneční pedagožka, performerka a choreografka. Vystudovala taneční umění na katedře taneční tvorby na VŠMU v Bratislavě. Dlouhodobě se věnuje tvořivé taneční výchově, současnému tanci a improvizaci. Působila jako taneční pedagožka na ZUŠ v Kutné Hoře a na Mezinárodní konzervatoři Praha. Společně s choreografkou a pedagožkou Martou Polákovou napsala metodickou knihu pro taneční pedagogy o tvořivé taneční výchově Kreatívny tanec pre pedagógov ZUŠ (2016), která vychází z konceptů Labanovy pohybové anylýzy.  Aktivně působí v Labanově Ateliéru Bratislava od jeho založení v r. 2009 zde vyučovala v akreditovaných vzdělávacích programech pro učitele ZUŠ a na letních tanečních školách. Vyučuje taneční a pohybové kurzy. Působila i v projektu Tanec školám a spolupracuje s umělci z různých oborů na tvorbě představení, site specific a uměleckých komunitních projektů. 

MgA. Marta Trpišovská Vodenková, dipl. um. 

Lenka Halašová 

Mgr. Petra Vykydalová Kupková 

Oponenti

doc. Mgr. Jiří Lössl 
Absolvent pedagogiky tance pražské AMU, kde byl též jmenován docentem v oboru dramatická umění. Je odborným pracovníkem NIPOS pro scénický tanec (od 1999), pedagogicky působí na pražské AMU na KT HAMU (od 2007, didaktika taneční výchovy) a KVD DAMU (od 2003, pohybová výchova). Věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybových umění. Problematiku tanečního umění reflektuje např. v publikaci Tanec jako záliba: amatérské soubory scénického tance v českých zemích druhé poloviny 20. století.  

MgA. Zdenka Brungot Svíteková 
Působí mezinárodně jako taneční umělkyně – performerka, tvůrkyně. Zajímá se o výzkum, fascinuje ji bohatství krásy a poznání, které tanec vytváří. Její práce se vyznačuje vedením tvůrčího dialogu v kontextu mezioborové spolupráce. Specifikem je využívání somatického přístupu při práci s tělem a zároveň konceptuálního přístupu k tvorbě. Spoluzaložila a podílí se na vedení uměleckého spolku Ostružina, který se zaměřuje na současnou taneční a pohybovou tvorbu. Spolupracuje také s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA a Tanec Praha, pro které vede projekty v kontextu kreativního vzdělávání a uměleckého procesu tvorby. 

Umění a kultura – koordinace v oblastech společného vzdělávání a návazností 1. a 2. stupně

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Umění a kulturu

Mgr. Martina Raiserová

PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru Učitelství pedagogiky a výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy, doktorské studium zakončila na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání UK. Aktuálně přednáší na PedF UK na katedře speciální pedagogiky a působí jako fakultní koordinátorka pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti na PedF UK. Zabývá se problematikou inkluzivního vzdělávání na primárním a nižším sekundárním stupni a podporou vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v českém vzdělávacím systému. Působí ve spolku zabývajícím se uměleckou činností pro děti a mládež v okolí svého bydliště. 

Širší konzultační skupina pro obor Umění a kultura

„Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují:“

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. 
Zástupkyně vzdělávací organizace, Česká hudební rada, Platforma uMĚNÍM 

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, ENVIL – European Network for Visual Literacy, INSEA 

MgA. Vojtěch Lőffelmann 
Pedagog na SOŠ 

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, členka INSEA, ENVIL, IVLA, EERA/ECER, AMASS (mezinárodní oborově didaktické a výzkumné skupiny a networky) 

Mgr. Hana Žáková 
Vedení školy 

Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, Učitelská platforma 

Mgr. Helena Kožušníková 
Pedagožka 1. a 2. stupně ZŠ, Asociace waldorfských škol ČR 

Bc. Miroslava Knedlová, MA 
Pedagožka 1. a 2. stupně ZŠ, Asociace waldorfských škol, Eurythmea, z. s. 

Mgr. Jan Karaffa, Ph.D. 
Zástupce VŠ 

PaedDr. Jan Prchal 
Pedagog HV na ZŠ a ZUŠ, didaktik KHV PF UJEP, lektor SHV ČR 

Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D. 
Zástupkyně kulturní a vzdělávací organizace 

PhDr. Milan Motl, Ph.D.  
Pedagog, sbormistr, VOŠP a SPgŠ Litomyšl, předseda Asociace učitelů HV

Ing. arch. Kristýna Stará, Ph.D. 
Spoluzakladatelka projektu Architekti ve škole

Bc. Pavlína Zadorožná 
Zástupkyně rodičů, předsedkyně Waldorfské iniciativy rodičů Olomouc

Bc. Pavel Kozák 
Zástupce rodičů 

MgA. Jana Magdalena Jurkasová 
Pedagožka ZUŠ, zástupkyně VŠ 

Jana Látalová, dipl. um
Pedagožka ZUŠ, lektorka tance 

Mgr. Martina Filinová, Ph.D. 
Tanec Praha, z. ú. 

MgA. Zuzana Klvaňová 
Zástupkyně VŠ 

MgA. Eva Chomoucká 
Pedagožka ZUŠ, autorka učebnic HV 

Bc. Alena Sokolová 
Pedagožka 1. stupně ZŠ, pedagožka volného času 

Mgr. Zuzana Zahradníčková 
Zástupkyně MK ČR 

Mgr. Ondřej Chrást 
Zástupce MK ČR 

Za NPI ČR dále spolupracují

PaedDr. Karel Tomek
medailonek bude doplněn