UMĚNÍ A KULTURA

V této oblasti jsou vedle hudební a výtvarné výchovy zařazeny rovněž doplňující vzdělávací obory Dramatická výchovy, Filmová/audiovizuální výchova, Taneční a pohybová výchovy.

doc. Mgr. Radek Marušák

garant vzdělávací oblasti umění a kultura


Hudební výchova

Vypisujeme výběrové řízení na garanta oborové pracovní skupiny
Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Hudební výchova

Mgr. Jan Pelech
Mluvčí oborové pracovní skupiny Hudební výchova
Je absolventem Zdravotně sociální fakulty (Radiologický asistent – Bc.) a Pedagogické fakulty (Učitelství 1. st. ZŠ a angličtina pro 1. st. ZŠ – Mgr.) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Absolvoval soukromé konzultace na konzervatoři v oboru hra na housle u Jana Drhy a v oboru hlasová výchova a sólový zpěv u prof. Jitky Kovaříkové. Je pravidelným seminaristou celostátních vzdělávacích seminářů NIPOS, působil jako lektor a člen porot (pěvecké soutěže, Paměť národa). Je koordinátorem ŠVP v ZUŠ Sušice, kde pracuje jako učitel kolektivních předmětů (od r. 1999). Krátce působil také na ZŠ a na gymnáziu jako učitel HV. Je členem grantové komise MK ČR a členem odborné rady NIPOS pro středoškolský sborový zpěv.

Mgr. Barbora Hanslianová, DiS. 
Koordinátorka pracovní skupiny Hudební výchova
Je absolventkou Pedagogické fakulty (aprobace hudební výchova a zpěv) a konzervatoře v Plzni. Učila na Sportovním gymnáziu v Plzni a na ZUŠ Rokycany.  Od roku 2007 pracuje v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu, v útvaru ARTAMA, v oddělení pěveckých sborů. Od roku 2008 se zde věnuje problematice uměleckého vzdělávání (národní expertka na poli kultury, práce ve třech skupinách OMC), účastní se řady diskuzí a konferencí. Je členkou Kühnova smíšeného sboru, sbormistryní a často zasedá v porotách sborových a sólových přehlídek a soutěží. Aktuálně pracuje s kolegy také na výzkumném projektu NIPOS, Mapování sborové historie, podpořeném MK ČR.

Mgr. Marta Světlíková 
Studovala na Univerzitě v Hradci Králové na Pedagogické fakultě aprobaci hudební výchova a německý jazyk. Od roku 2007 pracuje v Základní škole v Českém Meziříčí. Vedle výuky svých předmětů vede od roku 2011 školní sbor Mezissimo a jeho dvě přípravná oddělení. Ve škole se věnuje také kariérovému poradenství. Je členkou pěveckého sboru Polyfonní sdružení a zároveň sbormistryní smíšeného sboru Církve bratrské v Bystrém. Často se účastní různých sbormistrovských seminářů a dalšího vzdělávání v oborech hudební výchova, německý jazyk nebo kariérového poradenství.

Mgr. Jan Krček
Je absolventem Pedagogické fakulty (aprobace hudební výchova a anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ) Západočeské univerzity. Vyučuje na 15. základní škole v Plzni, kde se podílí na tvorbě a úpravách ŠVP. Dále založil a vede zájmovou činnost Hudební skupiny, od roku 2007 pořádá festival MLADÁ MUZIKA Made in Skvrňany, který se z areálu školy rozrostl v pokračování v plzeňských hudebních klubech. Spolupracuje se školními pěveckými sbory BERUŠKY, SLUNÍČKA a MARIELLA. Společně s kolegyní Hanou Bezděkovou založil a vedl soubory LITTLE BAND a LITTLE VOX, jsou autory několika hudebně výchovných pořadů, které prezentovali v Plzni aj. Od roku 2018 vedou dětský pěvecký sbor MARIELLA. 

Mgr. Jaroslav Bednář 
Je učitelem (nejen) hudební výchovy na 2. stupni ZŠ

Oponenti

Mgr. Roman Michálek, Ph.D. 

Výtvarná výchova

Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

garant oborové pracovní skupiny
Výtvarná výchova

Vystudoval magisterský obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ a poté i doktorský studijní obor Teorie výtvarné výchovy na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na galerijní pedagogiku a na výzkum a tvorbu didaktických materiálů pro výtvarnou výchovu. V minulosti několik let působil na Základní umělecké škole v Roudnici nad Labem. Spolupracoval na projektu OP VVV Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Na procesu revizí RVP se podílí od roku 2018.

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Výtvarná výchova

PaedDr. Markéta Pastorová
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, působila jako učitelka na 1. a 2. stupni základní školy. Od roku 1996, kdy nastoupila do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, se kontinuálně zabývá  tvorbou rámcově vzdělávacích programů. V NPI vede oddělení všeobecně vzdělávacích oborů.

Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
Po absolvování SUŠ, oboru Vědecká kresba a ilustrace, se dál věnovala volné grafice na FU OSU v Ateliéru grafiky akad. mal. Eduarda Ovčáčka. Učitelskou činnost zahájila na GMK v Bílovci a své výtvarné dovednosti uplatňovala v malířsko-kašérské dílně Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ/SŠ začala studovat na KVV PdF OSU. Dále na KVV PdF MUNI studovala obor Výtvarná výchova / Vizuální tvorba. Po absolvování doktorského studia na KVV PdF MUNI začala působit jako didaktička výtvarné výchovy na KVV PdF OSU. Zároveň se věnovala muzejní edukaci v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a následně pracovala jako konzervátorka muzejních sbírek v restaurátorské dílně Muzea Novojičínska. V současné době je doktorandkou v oboru Pedagogika na ÚPSS PdF UPOL, kde řeší problematiku digitální gramotnosti a stále se zabývá uměleckým procesem.

Mgr. Patricie Bezděková 
Absolvovala magisterské studium na Katedře výtvarné kultury PF UJEP, kde současně působí jako interní doktorandka oboru Teorie výtvarné výchovy. V rámci disertační práce a pedagogické činnosti se věnuje zejména možnostem využití uměleckých přístupů pro oborovou didaktiku. Aktivně se podílela na projektu Podpora digitální gramotnosti, jako tvůrce didaktické a metodické podpory pro začínající i stávající učitele z praxe, s cílem integrace vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky výtvarné výchovy.        

Oponenti

Mgr. Eva del Risco Koupová, Ph.D.
Absolvovala obor malba na SUPŠ (dnes SUŠ) v Ostravě, poté český jazyk a výtvarnou výchovu na PdF OU a krátkodobý pobyt na grafickém oboru na AVU. V praxi je od roku 2001. Průběžně publikuje. Ovlivnila ji zkušenost na ergoterapii pro seniory. Působí jako pedagog na VOŠ, SOŠP a Gymnáziu Evropská v Praze 6 (tamtéž i na Pedagogickém lyceu), kde zprostředkovává výtvarnou tvorbu, estetiku, oborovou didaktiku, český jazyk a literaturu a komunikaci. Zajímají ji autobiografické aspekty tvorby a jejich možnosti pro další pedagogickou práci (disertační práce, PdF MU v Brně, 2015). Ve své umělecké tvorbě rozvíjí studijně-konceptuální kresbu. Pro výstavy a instalace volí místa specifického charakteru – často v rámci vzdělávacích kontextů ve spolupráci s dalšími subjekty.

Dramatická výchova

doc. Mgr. Radek Marušák

garant oborové pracovní skupiny
Dramatická výchova

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor český jazyk – dějepis, a DAMU, obor dramatická výchova. Pracoval jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ, na gymnáziu i jako učitel LDO ZUŠ. Od roku 2001 působí jako vysokoškolský pedagog na katedře výchovné dramatiky DAMU (od roku 2011 jako její vedoucí), do roku 2019 i na katedře primární pedagogiky PedF UK. Od roku 2019 je pedagogem výcviku v organizaci Učitel naživo. Zabývá se využíváním metod dramatické výchovy ve vyučování, při práci s literárním textem, dětským a studentským divadlem, šířeji potom uměleckým vzděláváním v kontextech formálního vzdělávání.

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Dramatická výchova

prof. PhDr. Silva Macková 
Vystudovala na FF MU obor Čeština, Pedagogika. Od dětství působila v brněnském divadelním souboru Pirko, později jako jeho vedoucí. Vytvořila zde s dětmi a mládeží 11 divadelních inscenací. Je spoluzakladatelkou ateliéru Divadla výchovy Divadelní fakulty JAMU (1992), v současné době ateliér vede a je prorektorkou pro studium a kvalitu JAMU. V ateliéru Divadlo a výchova vyučuje předměty Didaktika dramatické výchovy, Teorie divadla a výchovy, Absolventský projekt a Projekt divadlo pro děti a mládež (každoročně vznikne jedna inscenace pro dětskou nebo mladou diváckou skupinu, často spojená s dílnou po představení). Spolupracovala na prvních verzích RVP ZV pro obor dramatická výchova a je spoluautorkou návrhu dramatického oboru pro gymnázia (společně s prof. Václavem Cejpkem). Je spoluautorkou publikací Vezměte do ruky knihu, Škola (dramatickou) hrou, a autorkou publikací Dramatická výchova ve škole a Divadlo a výchova.  

Mgr. et MgA. Romana Šindlářová  
Vystudovala učitelství pro 1. stupeň se specializací hudební výchova na JČU v Českých Budějovicích a Dramatickou výchovu na DAMU v Praze. Působila jako učitelka na základní škole v Dobřichovicích a v Praze, kde byla 8 let zástupkyní ředitele na ZŠ Weberova. Od září 2022 je ředitelkou nově vzniklé školy v Letech u Dobřichovic, která má zaměření na Dramatickou výchovu. Spolupracovala na několika knihách, které se zabývají využíváním metod dramatické výchovy na základní škole.

PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. 
Vystudovala obor Výchovná dramatika na DAMU v Praze, doktorát získala na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje jako odborná asistentka na katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Věnuje se především výuce dramatické výchovy ve studiu sociálních pedagogů a učitelů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ. Současně také učí na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, kde se stará o dramatickou výchovu ve studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. I ve volném čase se věnuje divadelním aktivitám, se studenty studijního programu Sociální pedagogika pěstuje divadlo fórum.  

MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 
Absolventka bohemistiky na FF UK, výchovné dramatiky na KVD DAMU a doktorského programu Scénická tvorba a teorie scénické tvorby na DAMU. Pracuje jako odborná asistentka KVD DAMU (Praha), kde je garantkou bakalářského programu a vyučuje předměty zaměřené na literaturu pro děti a mládež a přednes. V NIPOS ARTAMA (Praha) působí jako odborná pracovnice pro dramatickou výchovu, podílí se na redakci časopisu Tvořivá dramatika a organizuje vzdělávací akce národního i mezinárodního dosahu. V ZUŠ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pracuje jako učitelka literárně-dramatického oboru. Dále se profiluje jako recitátorka, porotkyně recitačních přehlídek, lektorka seminářů a kurzů pro děti, mládež i dospělé věnovaných především přednesu, dramatické výchově, mluvní výchově, literatuře pro děti a mládež vč. literární teorie, českému jazyku a literatuře obecně.  

MgA. Bc. Olga Králová 

BcA. Matyáš Hauser 
Absolvent Ateliéru Divadlo a výchova Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. V současné době působí jako pedagog literárně dramatického oboru na ZUŠ Frýdlantská, Liberec a dramatické výchovy na Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova Liberec. Ve své diplomové práci se zabýval aktualizací současného RVP ZŠ, konkrétně doplňujícího oboru Dramatická výchova pro 1. stupeň ZŠ. Věnuje se také dětskému přednesu a pravidelně působí jako porotce recitačních soutěží. 

Mgr. Dagmar Spáčilová  
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor Učitelství pro I. stupeň základní školy a Lidovou konzervatoř Východočeského kraje obor Herectví a režie. V letech 1981 až 2021 pracovala na základní škole jako učitelka I. stupně. Od roku 1993 do roku 1996 absolvovala mimořádné studium Dramatické výchovy v obecné škole na DIFA JAMU. Dlouhodobě uplatňovala metody dramatické výchovy ve vyučování, vedla pedagogické praxe posluchačů Pedagogické fakulty MU v Brně i praxe studentů DIFA JAMU na I. stupni ZŠ. Dva roky byla asistentkou dramatické výchovy na DIFA JAMU v Brně. Od Statutárního města Brna získala Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. 

Oponenti

Mgr. Jakub Hulák 
Odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro dětské divadlo, dětský přednes a dramatickou výchovu, organizátor celostátních přehlídek Dětská scéna a Nahlížení a vzdělávacích akcí, příležitostný lektor seminářů, porotce a moderátor. Vystudoval učitelství oboru český jazyk a hudební výchova na PedF UK a rozšiřující studium dramatické výchovy na DAMU v Praze. Působil jako vedoucí dětských a mladých divadelních kroužků a souborů i jako pedagog dramatické výchovy na ZŠ a na PedF UK v Praze. 

Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.  
Vystudovala obor historie – archivnictví a specializaci dramatická výchova na Filozofické fakultě UJEP (nyní MU) v Brně. V současné době působí na Katedře primární pedagogiky PedF MU. Odborně se zaměřuje na dramatickou výchovu jako cestu kooperace a integrace učiva, zejména na poznávací možnosti živých obrazů. Je šéfredaktorkou časopisu Komenský a členem redakční rady časopisu Tvořivá dramatika, spoluautorkou publikace Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Portál 2008) a autorkou knihy Dramatická výchova ve službách dějepisu (2014).   

Filmová/audiovizuální výchova

Mgr. Pavel Bednařík

garant oborové pracovní skupiny
Filmová/Audiovizuální výchova 

Vystudoval filmovou vědu a filozofii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Od roku 2007 působí jako lektor, metodik, dramaturg, pedagog a konzultant. V minulosti pracoval jako umělecký ředitel Letní filmové školy, pedagog na FF UP v Olomouci, FAMU nebo FMK UTB ve Zlíně. Odborně se zabývá přístupy k filmové výchově v evropských zemích. Od roku 2019 je předsedou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. V současnosti pracuje jako hlavní lektor a metodik společnosti Wikimedia ČR, externě spolupracuje s NPI ČR jako oborový didaktik a s NIPOS-ARTAMA.

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Filmová/Audiovizuální výchova

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. 
Absolvovala filmová studia na FFUK a filmovou produkci na FAMU. Ve své akademické dráze se zaměřuje na dějiny filmu a film production studies, zároveň je dlouhodobě aktivní na poli filmové výchovy. Vedla dvě rozsáhlá dotazníková šetření věnovaná filmové výchově na českých školách (2016–17, 2021–22). Stála u zrodu Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, na jejichž metodických aktivitách se dodnes podílí. Je autorkou a spoluautorkou tří knih pro děti o filmu a audiovizi a řady metodických materiálů k filmům. Spolupracuje jako externí metodička a členka oborové rady pro film v NIPOS-Artama. V roce 2021 byla oceněna Cenou Borise Jachnina za dlouhodobý přínos v oblasti filmové výchovy. 

Mgr. et Mgr. Petr Pláteník 
Vystudoval Pedagogickou fakultu (aprobace český jazyk a literatura a občanská výchova) a Filozofickou fakultu (bohemistika a filmová věda) Univerzity Palackého v Olomouci. Studium na filmově vědě uzavřel obhajobou diplomové práce na téma Výuka audiovize u nás a v zahraničí. V následujících letech se věnoval tvorbě výukových a didaktických materiálů pro projekt Mediální výchova, realizovaný občanským sdružením Téma dne. Na začátku profesní kariéry rok pracoval v pedagogickém nakladatelství Prodos na pozici redaktora učebnic a učebních textů. Posledních pět let působí jako externí spolupracovník Českého rozhlasu. 

MgA. Lucie Hlavicová 
Vystudovala Klasickou animovanou tvorbu na UTB Zlín a Audiovizuální tvorbu a divadlo na DF JAMU, kde nyní působí jako pedagožka. Vyučuje Filmovou a audiovizuální výchovu na UTB Zlín, učila Multimediální tvorbu na SŠUP v Ústí nad Orlicí, od roku 2015 působí jako lektor volnočasových aktivit a workshopů zaměřených na filmovou, multimediální a animovanou tvorbu, spolupracuje s brněnským Studiem Scala a HaDivadlem. Externě spolupracuje s ČŠI a organizací NIPOS-Artama, kde se věnuje vývoji metodiky filmové a audiovizuální výchovy. Působí jako dramaturgyně filmové přehlídky Malé vize a členka výboru Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, kde spolupracuje na vzniku učebnice filmové a audiovizuální výchovy. 

Mgr. Zuzana Havelková 

Bc. František Topinka 

Mgr. Jiří Hruška 

MgA. Jiří Forejt

Oponenti

Vladimír Beran 

Mgr. Barbora Holubová, Ph.D. 
Vystudovala románskou filologii na FF UK, při studiu strávila též semestr v USA a dále v Itálii. Rok studovala režii na FAMU. Zabývá se prakticky i teoreticky filmovým vzděláváním, které bylo tématem její disertační práce na Pedagogické fakultě UK. Na téže fakultě se také věnovala organizaci celoživotního vzdělávání pedagogů. Vyučuje dějiny českého filmu zahraniční studenty při ÚJOP UK a pořádá filmové kurzy pro žáky ZŠ a SŠ. Věnuje se vlastní tvůrčí filmové práci. 

Taneční a pohybová výchova

MgA. Markéta Pucová 
garantka oborové pracovní skupiny
Taneční a pohybová výchova 

Taneční pedagožka, performerka a choreografka. Vystudovala taneční umění na katedře taneční tvorby na VŠMU v Bratislavě. Dlouhodobě se věnuje tvořivé taneční výchově, současnému tanci a improvizaci. Působila jako taneční pedagožka na ZUŠ v Kutné Hoře a na Mezinárodní konzervatoři Praha. Společně s choreografkou a pedagožkou Martou Polákovou napsala metodickou knihu pro taneční pedagogy o tvořivé taneční výchově Kreatívny tanec pre pedagógov ZUŠ (2016), která vychází z konceptů Labanovy pohybové anylýzy.  Aktivně působí v Labanově Ateliéru Bratislava od jeho založení v r. 2009 zde vyučovala v akreditovaných vzdělávacích programech pro učitele ZUŠ a na letních tanečních školách. Vyučuje taneční a pohybové kurzy. Působila i v projektu Tanec školám a spolupracuje s umělci z různých oborů na tvorbě představení, site specific a uměleckých komunitních projektů. 

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Taneční a pohybová výchova

MgA. Lucie Hlaváčková, DiS. 

MgA. Mgr. Andrea Opavská, Ph.D. 
Vystudovala obor Filozofie–Historie na FF UK v Praze, na HAMU pedagogiku tance a taneční vědu. Působí v Praze na katedře tance HAMU, na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, jako pedagožka moderního tance na konzervatoři Duncan Centre, v tanečních studiích a ZUŠ. Vede taneční semináře v zahraničí, je hostující pedagožkou na Accademia Nazionale di Danza v Římě. Pravidelně hraje v tanečně divadelních projektech pražských divadel, je členkou tanečního souboru Lenka Vágnerová & Company. Získala cenu Tanečnice roku 2014, ocenění Fringe festivalu v Singapuru 2016. Jako porotkyně se účastní přehlídek scénického tance, Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance a ústředního kola TO ZUŠ. Publikuje v oborových tanečních a hudebních periodikách. 

Eva Blažíčková, Rytíř řádu akademických palem 
Choreografka a taneční pedagožka, nositelka titulu Rytíř řádu akademických palem (Francie), krátce po převratu založila a téměř po dvacet let vedla jedinou specializovanou školu v Čechách, která vychovává profesionální tanečníky a choreografy pro oblast současného tance  – Konzervatoř Duncan centre. Je paralelně činná v mnoha dalších projektech, které si kladou za cíl emancipovat tento typ tance a usadit jej tam, kam patří – do řádného kontextu české kultury a školství. Jako přímá pokračovatelka duncanovské tradice ve svých aktivitách dokazuje, že tanec není izolovanou uměleckou disciplínou, ale nástrojem, který má moc proměnit, povznést a osvobodit člověka. Je autorkou koncepce předmětu Taneční a pohybová výchova ZV. 

MgA. Zdenka Brungot Svíteková 
Působí mezinárodně jako taneční umělkyně-performerka, tvůrkyně. Zajímá se o výzkum, fascinuje ji bohatství krásy a poznání, které tanec vytváří. Její práce se vyznačuje vedením tvůrčího dialogu v kontextu mezioborové spolupráce. Specifikem je využívání somatického přístupu při práci s tělem a zároveň konceptuálního přístupu k tvorbě. Spoluzaložila a podílí se na vedení uměleckého spolku Ostružina, který se zaměřuje na současnou taneční a pohybovou tvorbu. Spolupracuje také s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA a Tanec Praha, pro které vede projekty v kontextu kreativního vzdělávání a uměleckého procesu tvorby. 

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. 
Působí v NPI ČR jako oborová didaktička (externí spolupracovnice) pro Dramatickou a Taneční a pohybovou výchovu. Je pedagožka, tanečnice a choreografka. Vyučovala Historický tanec na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy, je lektorkou edukačních programů České filharmonie, organizuje a vede taneční semináře a workshopy v ČR i zahraničí. Je zaměstnána v NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), kde se věnuje projektovému managementu, výzkumné činnosti a tvorbě koncepčních a metodických materiálů v oblasti kulturní participace a uměleckého vzdělávání. 

Oponenti

doc. Mgr. Jiří Lössl 
Absolvent pedagogiky tance pražské AMU, kde byl též jmenován docentem v oboru dramatická umění. Je odborným pracovníkem NIPOS pro scénický tanec (od 1999), pedagogicky působí na pražské AMU na KT HAMU (od 2007, didaktika taneční výchovy) a KVD DAMU (od 2003, pohybová výchova). Věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybových umění. Problematiku tanečního umění reflektuje např. v publikaci Tanec jako záliba: amatérské soubory scénického tance v českých zemích druhé poloviny 20. století.  

Umění a kultura – koordinace v oblastech společného vzdělávání a návazností 1. a 2. stupně

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Umění a kulturu

Mgr. Martina Raiserová

PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru Učitelství pedagogiky a výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy, doktorské studium zakončila na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání UK. Aktuálně přednáší na PedF UK na katedře speciální pedagogiky a působí jako fakultní koordinátorka pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti na PedF UK. Zabývá se problematikou inkluzivního vzdělávání na primárním a nižším sekundárním stupni a podporou vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v českém vzdělávacím systému. Působí ve spolku zabývajícím se uměleckou činností pro děti a mládež v okolí svého bydliště. 

Širší konzultační skupina pro obor Umění a kultura

„Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují:“

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. 
Zástupkyně vzdělávací organizace, Česká hudební rada, Platforma uMĚNÍM 

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, ENVIL – European Network for Visual Literacy, INSEA 

MgA. Vojtěch Lőffelmann 
Pedagog na SOŠ 

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, členka INSEA, ENVIL, IVLA, EERA/ECER, AMASS (mezinárodní oborově didaktické a výzkumné skupiny a networky) 

Mgr. Hana Žáková 
Vedení školy 

Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D. 
Zástupkyně VŠ, Učitelská platforma 

Mgr. Helena Kožušníková 
Pedagožka 1. a 2. stupně ZŠ, Asociace waldorfských škol ČR 

Bc. Miroslava Knedlová, MA 
Pedagožka 1. a 2. stupně ZŠ, Asociace waldorfských škol, Eurythmea, z. s. 

Mgr. Jan Karaffa, Ph.D. 
Zástupce VŠ 

PaedDr. Jan Prchal 
Pedagog HV na ZŠ a ZUŠ, didaktik KHV PF UJEP, lektor SHV ČR 

Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D. 
Zástupkyně kulturní a vzdělávací organizace 

PhDr. Milan Motl, Ph.D.  
Pedagog, sbormistr, VOŠP a SPgŠ Litomyšl, předseda Asociace učitelů HV

Ing. arch. Kristýna Stará, Ph.D. 
Spoluzakladatelka projektu Architekti ve škole

Bc. Pavlína Zadorožná 
Zástupkyně rodičů, předsedkyně Waldorfské iniciativy rodičů Olomouc

Bc. Pavel Kozák 
Zástupce rodičů 

MgA. Jana Magdalena Jurkasová 
Pedagožka ZUŠ, zástupkyně VŠ 

Jana Látalová, dipl. um
Pedagožka ZUŠ, lektorka tance 

Mgr. Martina Filinová, Ph.D. 
Tanec Praha, z. ú. 

MgA. Zuzana Klvaňová 
Zástupkyně VŠ 

MgA. Eva Chomoucká 
Pedagožka ZUŠ, autorka učebnic HV 

Bc. Alena Sokolová 
Pedagožka 1. stupně ZŠ, pedagožka volného času 

Mgr. Zuzana Zahradníčková 
Zástupkyně MK ČR 

Mgr. Ondřej Chrást 
Zástupce MK ČR 

Lenka Halašová 
Zástupce VŠ

Bc. BcA. Karla Kunecká 
Zástupkyně vzdělávací organizace

Mgr. Adriana Takáčová 
Pedagožka SOŠ

Mgr. Šárka Schlichtsová 
Učitelka na ZŠ a VOŠ- vedoucí metodické sekce Umění a kultura

Mgr. Šárka Pokorná 
Zástupkyně státní správy

Bc. Jana Novorytová 
Zástupkyně VŠ a umělecké sféry

MgA. Marta Trpišovská Vodenková, dipl. um. 
Tanečnice, pedagožka, choreografka

Mgr. Petra Vykydalová Kupková
Pedagožka

Za NPI ČR dále spolupracují

PaedDr. Karel Tomek
medailonek bude doplněn