ČLOVĚK, JEHO OSOBNOST

A SVĚT PRÁCE

Kateřina Lichtenberková

garant vzdělávací oblasti člověk, jeho osobnost a svět práce


Člověk, jeho osobnost a svět práce

Ing. Kateřina Lichtenberková

garantka oborové pracovní skupiny
Člověk, jeho osobnost a svět práce

Členové tvůrčí pracovní skupiny pro Člověk, jeho osobnost a svět práce

Mgr. Martin Provazník 
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Český jazyk a občanská výchova. Vedle učitelské profese na základních školách působil také v rozvojovém vzdělávání a vzdělávání dospělých jako lektor programů APZ zaměřených na podporu zaměstnanosti. Od roku 2012 působí na Základní škole Praha 7, Strossmayerovo nám. jako zástupce ředitele školy. Aktivně se podílí na zavádění kariérového vzdělávání na škole.  

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D. 
Působí na katedře technické a informační výchovy na PedF UP v Olomouci. Ve své pedagogické, výzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast technické výchovy v primárním a preprimárním vzdělávání. Mezi témata, kterým se věnuje, patří hodnocení a sebehodnocení žáků v technické výchově a rozvoj technické tvořivosti žáků. V rámci projektové spolupráce se v posledních letech podílela na řešení projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (iMyšlení), projektů TA ČR Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost a Vývoj systému podpory implementace inovativní koncepce technického vzdělávání na základních školách v České republice (TECHNOLAB, 2020–2023). Ve spolupráci s NPI ČR se podílela na pokusném ověřování vzdělávací oblasti Člověk a technika (2019–2022). 

Mgr. Klára Geislerová 
Absolvovala studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se vzdělávání žáků s autismem, v této oblasti působí také jako lektorka kurzů akreditovaných pro pedagogy, rodiče a pracovníky v sociálních službách. Je autorkou několika odborných textů věnujících se vzdělávání žáků s autismem. Na své kmenové škole působí jako koordinátorka školních vzdělávacích programů, dále na ní zastává funkce školní speciální pedagožky a vedoucí Školního poradenského pracoviště. 

Mgr. Kateřina Hašková 

Mgr. Petr Chaluš

Vystudoval FFUK v Praze, obor pedagogika. Pracoval jako pedagogický a poradenský pracovník na ZŠ Londýnská v Praze. Byl lektorem v rámci metodické podpory při zavádění RVP a autorem příkladu dobré praxe z pilotních škol. Koordinoval Národní středisko pro eTwinning, a pracoval pro další evropské vzdělávací programy a sítě. V současnosti je v doktorském studiu pedagogiky na ÚVRV. V NPI se podílí na evropské spolupráci v oblasti kariérového vzdělávání a kariérového poradenství v síti Euroguidance. Pracuje v oblasti metodické podpory RVP se zaměřením na osobnostní, sociální a kariérový rozvoj.

Bc. Martina Němcová 
Absolventka Slezské univerzity v Opavě, obor Veřejná správa a regionální politika. Působí jako koordinátorka celoživotního vzdělávání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, předtím více než 13 let působila jako metodička a koordinátorka v regionálním školství na Krajském úřadě Zlínského kraje. Podílí se na tvorbě strategických dokumentů rozvoje školství a vzdělávání, realizuje mezinárodní projekty s tématy kariérové poradenství, zvyšování kvality a atraktivity STEM oborů, práce s talenty, prevence předčasných odchodů ze škol. Lektoruje akreditované vzdělávací programy pro pedagogy na témata: moderní trendy v kariérovém poradenství, podpora dívek při volbě kariéry v oblasti STEM oborů, metody a nástroje prevence předčasných odchodů ze škol.  

Alice Mullerová 
Vystudovala FF UK, obor Sociální práce. Prošla dlouhodobým výcvikem a řadou kurzů v oblasti kariérového poradenství. Pracovala v českém Centru Euroguidance a v řadě projektů neziskových organizací. Jako metodička Centra kariérového poradenství se podílí na realizaci iKAP I a II ve Středočeském kraji a v Praze, kde spolupracuje na vzdělávacím programu Kariérový rozvoj ve školní praxi. Je aktivní členkou rady Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj. Její práce zahrnuje škálu aktivit, jako je přímá práce s dětmi i dospělými, lektorská, publikační a metodická činnost zaměřená na rozvoj kvality kariérového poradenství. 

Mgr. Jan Krotký, Ph.D. 
Absolvent Učitelství fyziky a technické výchovy na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Doktorský titul získal v oboru ICT ve vzdělávání, a to za vývoj nových forem elektronických učebnic. V současné době působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni jako akademik s 16letou praxí v oblasti přípravy učitelů technicky-praktického a odborného vzdělávání. Je autorem řady publikací vědeckého i popularizačního charakteru, včetně výukových materiálů určených pro žáky základních a středních škol. Jeho hlavní oblastí zájmu jsou inovace technického vzdělávání, prostředky rozvoje technické a digitální gramotnosti, kreativity a inovačního potenciálu žáků a studentů. 

Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., Ing. Paed. IGIP 
Absolvent Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. V rámci svého profesního života strávil přes rok mimo ČR v různých laboratořích v Evropě (Švédsko, Slovinsko, Srbsko, Irsko) a přednášel na různých kontinentech. Pracoval jako učitel fyziky na Waldorfské škole Brno, kde se klade velký důraz na učení fyziky pomocí pokusů. Jako vysokoškolský učitel přednáší v češtině i angličtině a zaměřuje se na výuku v laboratořích, projektovou výuku a hledání řešení v nejednoznačných úlohách. Studentům posledního ročníku pomáhá řešit kariérní rozvoj. 

Mgr. Tomáš Vrba 
Absolvent PedF MU v Brně, obor Technická a informační výchova spolu s Výchovou k občanství. Od roku 2014 působí jako pedagog v rámci speciálního školství. Během práce s dětmi s těžkým mentálním postižením vystudoval obor Speciální pedagogika. V roce 2018 nastoupil na základní školu ve Svitavách, kde dostal na starost výuku technických předmětů. Škola se od počátku zapojila do pokusného ověřování vzdělávací oblasti Člověk a technika. Tomáš Vrba se stal jediným metodikem tohoto projektu, který pracoval přímo na ZŠ. Během své praxe vytvořil mnoho podpůrných materiálů pro moderně pojatou výuku techniky na základních školách. Škola, kde vyučuje, je v tomto oboru brána jako vzorová. 

Mgr. Marie Palánová 
Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor Fyzika – Technická výchova, a Učitelství anglického jazyka na PF Jihočeské univerzity. Během rodičovské dovolené se stala spoluzakladatelkou Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina. Učí na ZŠ a částečně i na SŠ. Žáci pod jejím vedením dvakrát postoupili do finále mezinárodní soutěže Pohár vědy. Je koordinátorkou ŠVP, koordinátorkou a mentorkou kariérového vzdělávání a členkou školské komise na jihlavském magistrátu. Účastní se exkurzí a vzdělávacích pobytů v zahraničí souvisejících s aprobací a kariérovým vzděláváním. Snaží se přispět k tomu, aby realita světa práce pronikala už do základních škol. 

Oponenti

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. 
Zabývá se výzkumem kariérového rozhodování žáků. Především se zaměřuje na zkoumání sociálních vlivů, které jejich rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze ovlivňují. V rámci projektu financovaného Grantovou agenturou ČR se věnoval kariérové adaptabilitě u absolventů středních škol. Je také lektorem kurzů zaměřených na rozvoj kompetencí učitelů tematického okruhu Svět práce.  

Mgr. Miroslav Vosmík 
Pedagog (ČJL, OV, ZSV) s 25letou praxí v základním a středním vzdělávání (základní škola, osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium). Dlouholetý poradenský pracovník (výchovné a kariérové poradenství), metodik a lektor DVPP. Autor a spoluautor mnoha metodických publikací pro učitele a poradenské pracovníky škol, zejména na podporu vzdělávání žáků se SVP a kariérového vzdělávání a poradenství (např. Inkluze a kariérové poradenství, 2018, Kurz skupinového kariérového poradenství, 2021). 

Mgr. Jan Fadrhonc, Ph.D. 
Dlouhodobě se věnuje přípravě a výuce budoucích učitelů na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Jako zaměstnanec oddělení technické výchovy se specializuje na popularizaci technického vzdělávání a efektivitu využití moderních technologií ve výuce. Mezi jeho publikační činnost patří odborné články zaměřené například na 3D tisk a 3D modelování v kontextu rozvoje žáků. Je spoluautorem nově vznikající sady pracovních sešitů z oblasti člověk a svět práce pro druhý stupeň ZŠ. 

Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D. 
Vystudoval Učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ a doktorské studium ve studijním programu Specializace v pedagogice. Ve své praxi na ZŠ se věnoval výuce fyziky a technické výchovy. Od roku 2006 působí na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde vedl katedru matematiky a ICT. V současné době pracuje v Centru pedagogické praxe. Odvedl více než 100 diplomových prací. Věnuje se problematice didaktiky ICT a pedagogických praxí. Je aktivní v publikační činnosti i v mezinárodních týmech. 

Širší konzultační skupina

„Širší konzultační skupina je otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ. V rámci širší konzultační skupiny na revizích RVP ZV spolupracovali a spolupracují:“

Mgr. Pavel Palička, Ph.D. 
Vedení školy 

Mgr. Jan Krejčí 
Zástupce rodičů 

Mgr. Monika Houšková 
Pedagožka 2. stupně ZŠ pro žáky s lehkým mentálním postižením 

Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. 
Zástupce vzdělávací organizace, Národní poradenské fórum 

doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP. 
zástupce VŠ, Pedagogická komora 

Robert Riedl 
Pedagog 2. stupně ZŠ 

Ingrid Vácová 
Pedagožka 2. stupně ZŠ  

Ing. Věra Stojar
Kariérová poradkyně 

Mgr. Ing. Antonín Toman 
Zástupce veř. správy, Exekutorská komora ČR 

Ing. Stanislav Medřický, CSc. 
Zástupce neziskového sektoru (Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.), Koalice digitálního vzdělávání

Mgr. Jana Malá 
Vrchní ministerský rada, MPSV

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Zástupce VŠ

Mgr. Lukáš Vlček
Ředitel Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem st. jazykové zkoušky, Plzeň

Mgr. Michal Parlásek
Zástupce vzdělávací organizace, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Mgr. Jana Galová, MBA
Zástupce státní správy

Za NPI ČR dále spolupracují

Mgr. Petr Chaluš
Vystudoval FFUK v Praze, obor pedagogika. Pracoval jako pedagogický a poradenský pracovník na ZŠ Londýnská v Praze. Byl lektorem v rámci metodické podpory při zavádění RVP a autorem příkladu dobré praxe z pilotních škol. Koordinoval Národní středisko pro eTwinning, a pracoval pro další evropské vzdělávací programy a sítě. V současnosti je v doktorském studiu pedagogiky na ÚVRV. V NPI se podílí na evropské spolupráci v oblasti kariérového vzdělávání a kariérového poradenství v síti Euroguidance. Pracuje v oblasti metodické podpory RVP se zaměřením na osobnostní, sociální a kariérový rozvoj.

Etická výchova

Mgr. Petr Chaluš

garant oborové pracovní skupiny
Etická výchova

Vystudoval FFUK v Praze, obor pedagogika. Pracoval jako pedagogický a poradenský pracovník na ZŠ Londýnská v Praze. Byl lektorem v rámci metodické podpory při zavádění RVP a autorem příkladu dobré praxe z pilotních škol. Koordinoval Národní středisko pro eTwinning, a pracoval pro další evropské vzdělávací programy a sítě. V současnosti je v doktorském studiu pedagogiky na ÚVRV. V NPI se podílí na evropské spolupráci v oblasti kariérového vzdělávání a kariérového poradenství v síti Euroguidance. Pracuje v oblasti metodické podpory RVP se zaměřením na osobnostní, sociální a kariérový rozvoj.

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 
Akademický pracovník DAMU a FF UK. Zabývá se tématy psychosociální edukace (osobnostní a sociální výchovy), edukační dramatiky a scénologie mimodivadelního chování. 

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. 
Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) https://cosiv.cz/ a působí na katedře speciální pedagogiky PedF UK. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálně pedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na MŠMT ČR v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Mgr. Jana Soukupová 

Mgr. Olga Daskin 
Vystudovala FF UK v Praze, obory Pedagogika a Andragogika a personální řízení. Absolvovala výcvik VTI (videotrénink interakcí), aktuálně je ve výcviku práce s metodou aART (Adapted Aggression Replacement Training). Pracovala jako pedagožka v MŠ, na ZŠ, soukromé taneční konzervatoři, jako konzultantka na Lince bezpečí. Byla lektorkou a mentorkou implementace metody P4C (Philosophy for children) do výuky. Pracovala ve vzdělávání dospělých a pedagogických pracovníků jako metodička a manažerka vzdělávání ve spol. Expertis, NIDV a v Člověku v tísni. Aktuálně učí a rozvíjí předměty Osobnostně sociální výchova a Svět práce na Gymnáziu Na Zatlance v Ptaze. Je součástí školního poradenského pracoviště tamtéž, věnuje se zejména práci s nadanými dětmi, kariérnímu vzdělávání a péči o duševní zdraví. V roce 2018/2019 se podílela na revizi RVP pro oblast Osobnostně sociální výchova.  

Mgr. Jana Bětík Wills 

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.