Report činností pracovních skupin – srpen

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Pracovní skupiny vytvořily verzi 2 očekávaných výstupů, kterou zanesly do informačního systému, kde je k dispozici ostatním vzdělávacím oblastem a koordinačním skupinám. Aktuálním úkolem jednotlivých skupin je identifikovat provazby, souvislosti a duplicity mezi očekávanými výstupy napříč oblastmi, obory a průřezovými tématy. V rámci tvorby očekávaných výstupů měli tvůrci k dispozici metodickou podporu – prezenční workshopy k tvorbě OV se uskutečnily 2. a 9. 8. 2023.

Koordinační skupiny

Společné vzdělávání, koordinační skupina 1. stupně ZŠ, koordinační skupina 2. stupně ZŠ

Koordinační skupina pro téma společného vzdělávání zahájila práce na formulaci zpětné vazby pro koncepční skupinu i garanty jednotlivých vzdělávacích oblastí. Nastavila po komunikaci s koordinačními skupinami pro 1. a 2. stupeň kritéria posuzování očekávaných výsledků učení všech vzdělávacích oblastí a posoudila funkčnost kritérií v týmu. Cílem posouzení je komentování očekávaných výstupů, které mohou představovat rizika při naplnění rovného přístupu ke vzdělávání.

V měsíci srpnu se zástupci koordinační skupiny pro 1. stupeň zúčastnili 2 prezenčních workshopů pro tvorbu očekávaných výstupů.  Na společném online setkání se seznámili s informačním systémem. Skupina je pověřená sepsáním zpětné vazby na druhou verzi očekávaných výstupů. Vzhledem k posunu termínu odevzdání ze strany pracovních skupin se tento úkol posouvá na měsíc září.

Zástupci koordinační skupiny pro 2. stupeň se zúčastnili workshopu pro tvorbu očekávaných výstupů. Skupina je pověřená sepsáním zpětné vazby na druhou verzi očekávaných výstupů. Vzhledem k posunu termínu odevzdání ze strany pracovních skupin se tento úkol posouvá na měsíc září.

Koncepční skupiny

Koncepční pracovní skupina pracovala na přípravě textů do obecných kapitol/částí RVP ZV. Skupina obdržela stanovisko řídící skupiny MŠMT ke koncepčním otázkám – odpovědi na otázky byly zapracovány do celkové koncepce. Aktuálně skupina pracuje na finalizaci celková koncepce RVP ZV, která bude po projednání na MŠMT zveřejněna na webu projektu. Koncepce revize RVP ZV se aktuálně slaďuje s dalšími stupni vzdělávání.

Skupina Klíčové kompetence a základní gramotnosti přepracovala na základě stanoviska MŠMT skupina strukturu koncepce KK a ZG. 29. 8. 2023 proběhl prezenční workshop k tvorbě očekávaných výstupů. Skupina aktuálně pracuje na formulacích očekávaných výstupů, které by měly být připraveny v průběhu září. Zároveň budou připraveny varianty provázání klíčových kompetencí s obsahem vzdělávacích oblastí.

Skupina Průřezová témata vytvořila příklady očekávaných výstupů, které jsou nadoborové a nelze je tak zařadit do konkrétních oborů. Očekávané výstupy byly přidány do informačního systému a jsou k dispozici pracovním skupinám.

Akce

1. 8. 2023 online pro veřejnost – Otevřeně o revizi