Report činností pracovních skupin – duben

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Pracovní skupiny jednotlivých vzdělávacích oblastí pracovaly na definici společného základu formulací očekávaných výstupů, jejichž první pracovní návrh předaly 28. dubna k posouzení koordinačním skupinám a koncepční skupině.

Koordinační skupiny

Tematická oblast Společné vzdělávání

Formulace návrhu textu za společné vzdělávání do obecné kapitoly RVP ZV pro koncepční skupinu.

Pracovní skupina vytvořila kritéria hodnocení společného základu za společné vzdělávání.

Proběhla schůzka s koordinačními skupinami za 1. a 2. stupeň.

Koordinační skupina 1. stupně ZŠ

Členové koordinační skupiny pro 1. stupeň se účastnili workshopů vzdělávacích oblastí, připomínkovali celkovou koncepci revize RVP a zadání pro pracovní skupiny (vytvořené koncepční skupinou). Plánovali proces a hlediska posuzování 1. verze OV (společného základu), na kterém budou pracovat v květnu.

Koordinační skupina 2. stupně ZŠ

V dubnu se v rámci skupiny domlouval postup pro posouzení návrhů společného základu jednotlivých tvůrčích pracovních skupin, která budou hlavním úkolem pro první polovinu května.

Koncepční skupiny

Koncepční pracovní skupina pracovala na zapracování připomínek od ostatních skupin k dokumentu Koncepce revize a  RVP ZV a vytvořila verzi 4, která bude společně s koncepcí klíčových kompetencí a průřezových témat projednána MŠMT a následně zveřejněna. Skupina dále vytvořila návrh metodického materiálu k tvorbě očekávaných výstupů a související metodické podpory jako doplněk zadání pro pracovní skupiny vzdělávacích a tematických oblastí.

PS Klíčové kompetence a gramotnosti zapracovala připomínky k návrhu koncepce revize pro klíčové kompetence a základní gramotnosti. Skupina pracovala také na tvorbě prvního návrhu očekávaných výstupů. 13. 4. proběhlo diskusní online setkání určené pro členy tvůrčí a konzultační skupiny pro klíčové kompetence a gramotnosti a konzultanty koncepční pracovní skupiny. 

PS Průřezová témata – probíhaly schůzky k tvorbě očekávaných výstupů po skupinách k jednotlivým průřezovým tématům. (PT 1, 2, 3), na konci dubna (26. 4.) proběhlo setkání celé pracovní skupiny.

Akce

4. 4. 2023 online pro veřejnost – Otevřeně o revizi