Report činností pracovních skupin – červen

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Pracovní skupiny jednotlivých vzdělávacích oblastí zpracovávali zpětnou vazbu od koordinačních skupin a upravovali očekávané výstupy. Cílem bylo prioritizovat, tzn. vybrat ten nejdůležitější vzdělávací obsah, který v RVP ZV určitě musí být. Výběr byl proveden na základě připomínek od koordinačních skupin a za použití upravených kritérií společného základu od koncepční skupiny.

Akce pro garanty a členy pracovních skupin vzdělávacích oblastí

6. 6. – online workshop s garanty a zástupci koncepční skupiny nad kritérii společného základu – upřesnění kritérií společného základu

8.6. – online představení metodického materiálu k tvorbě očekávaných výstupů – (garanti + tvůrci)

27. 6. prezenční workshop pro garanty vzdělávacích oblastí – diskuse nad společným základem – identifikace společného základu napříč všemi vzdělávacími oblastmi a obory

29. 6. – úvodní webinář k informačnímu systému – pro garanty

Koordinační skupiny

1.6.2023 – workshop - zpětná vazba od koordinačních skupin pro pracovní skupiny k 1. návrhu očekávaných výstupů

Společné vzdělávání
15. 6. 2023- setkání koordinační skupiny společného vzdělávání a zástupců ve vzdělávacích oblastech

Koordinační skupina 1. st.
Členové koordinační skupiny pro 1. stupeň se prezenčně setkali na konferenci Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů v Liberci https://www.fp.tul.cz/konference/inovace-ve-vzdelavani. Zde se aktivně zapojili na Kulatém stole – Informace k revizím RVP a společně se zástupci za předškolní vzdělávání hovořili o pojetí prvostupňového vzdělávání a příležitostech v podpoře plynulého přechodu mezi PV a ZV v kontextu revizí RVP ZV a aktualizací RVP PV.

Koordinační skupina 2. st.
Jediným úkolem skupiny mělo být k dispozici PS pro konkretizování zpětné vazby. Tuto možnost nikdo za 2. stupeň nevyužil, tedy skupina žádnou činnost nevykonávala.

Koncepční skupiny

Průřezová témata
7. a 14. června - setkání pracovní skupiny pro průřezová témata – cílem setkání byla identifikace vazeb mezi průřezovými tématy klíčovými kompetencemi a vzdělávacími oblastmi. Dále se řešila specifikace průřezových témat ve vazbě na klíčové kompetence a vzdělávací oblasti. Vytvořily se ukázky očekávaných výstupů, které měli za úkol prakticky reflektovat tyto vazby.

Koncepční skupiny
Vytvořila 4. návrh koncepce revize RVP ZV po zapracování připomínek. Připomínky od členů všech pracovních a vybraných konzultačních skupin byly řádně vypořádány.

Vznikl také návrh konkrétní struktury RVP ZV – sjednocení koncepcí (celková koncepce, koncepce klíčových kompetencí a základních gramotností a průřezových témat) k projednání na MŠMT.

Skupina finalizovala metodická materiál k tvorbě očekávaných výstupů, ve kterém byla zejména upravena kritéria k tvorbě očekávaných výstupů. Vzniklo také procesní zadání s upraveným harmonogram pro další práci

Klíčové kompetence a základní gramotnosti
Skupina dokončila 4. verzi koncepce revize Klíčových kompetencí a základních gramotností po zapracování připomínek. Jedná se o finální návrh, který bude diskutován s koncepčními skupinami a MŠMT, a to v rámci celkové koncepce a struktury RVP ZV. Současně byly kompletně vypořádány všechny připomíneky.