Report činností pracovních skupin – září

Koncepční pracovní skupiny (Koncepční skupina, PS Klíčové kompetence a gramotnosti, PS Průřezová témata) 

Hlavním tématem Koncepční skupiny na září bylo připravit zadání pro tvorbu koncepcí revize jednotlivých vzdělávacích oblastí a souvisejících oborů.  

 • 1. 9. 2022 – vytvoření návrhu zadání k připomínkování širší konzultační skupině a dalším skupinám 
 • 15. 9. 2022 – téma: východiska - adaptace na změny, vize a hodnoty vzdělávání 
 • 29. 9. 2022 – finalizace zadání pro tvorbu dokumentu Koncepce revize vzdělávací oblasti a oborů 

Pracovní skupiny Klíčové kompetence a gramotnosti a Průřezová témata pracovaly na tvorbě preambule a základních východisek pro revizi klíčových kompetencí a průřezových témat. 

ŘÍJEN 

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti 

V říjnu a začátkem listopadu probíhaly úvodní workshopy celé vzdělávací oblasti se členy širších konzultačních skupin. Cílem bylo prodiskutovat základní témata a sesbírat podněty pro tvorbu dokumentu Koncepce revize vzdělávací oblasti a oborů.  

·       11. 10. 2022 – VO Člověk a zdraví 

·       12. 10. 2022 – VO Umění a kultura 

·       13. 10. 2022 – VO Člověk a společnost 

·       18. 10. 2022 – VO Člověk a příroda 

Koordinační skupiny – pro 1. stupeň, 2. stupeň a Společné vzdělávání 

Koordinační skupiny začaly svou práci úvodními setkáními na konci srpna / začátkem září.  

 • 25. 8. 2022 proběhlo společné úvodní informační online setkání  
 • 31. 8. 2022 úvodní seznamovací setkání Koordinační skupiny pro 2. stupeň 
 • 1. 9. 2022 úvodní seznamovací setkání Koordinační skupiny pro 1. stupeň 
 • 1. 9. 2022 úvodní seznamovací setkání Koordinační skupiny Společné vzdělávání 

Každá koordinační skupina se během září sešla ještě jednou a setkání byla zaměřena kromě slaďování členů skupiny zejména na připomínkování návrhu zadání pro Koncepci vzdělávací oblasti a oborů, který vytvořila Koncepční skupina.   

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti 

Září a začátek října byly u pracovních skupin pro vzdělávací oblasti věnovány úvodním seznamovacím setkáním, předání základních informací, harmonogramu apod. 

 • Ve dnech 21. a 22. 2022 proběhlo úvodní informační online setkání

Seznamovací setkání jednotlivých tvůrčích skupin 

 • 5. 9. 2022 – PS Tělesná výchova 
 • 12. 9. 2022 – PS Cizí jazyky  
 • 14. 9. 2022 – PS Český jazyk a literatura 
 • 14. 9. 2022 – PS Výchova ke zdraví 
 • 21. 9. 2022 – PS Přírodopis  
 • 29. 9. 2022 – PS Fyzika, PS Zeměpis 
 • 29. 9. 2022 – PS Člověk a svět práce 
 • 3. 10. 2022 – PS Matematika 
 • 4. 10. 2022 – PS Chemie 
 • 7. 10. 2022 – PS Člověk a společnost 
 • 25. 8. 2022 - PS Informatika