Report činností pracovních skupin – listopad

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Na říjnové workshopy navazovala vlastní práce tvůrčích skupin na dokumentu Koncepce revize vzdělávacích oblastí a oborů.

K 30. 11. 2022 připravily všechny vzdělávací oblasti návrhy koncepcí k připomínkování svým širším konzultačním skupinám a koordinačním skupinám.

Dokumenty obsahují analytickou část a koncepční část, ve které vzdělávací oblasti navrhují, co by bylo zapotřebí změnit ve vzdělávací oblasti jako takové, ale také například ve vztahu ke klíčovým kompetencím, průřezovým tématům či celkové struktuře vzdělávacích oblastí. Tyto návrhy využijí koncepční pracovní skupiny při návrhu celkové koncepce a struktury RVP ZV.

Setkání jednotlivých pracovních skupin probíhala až na výjimky online – setkávaly se celé skupiny i minitýmy nad jednotlivými tématy. Počet setkání jednotlivých skupin pro vzdělávací oblasti (VO) a základní diskutovaná témata:

 • VO Jazyk a jazyková komunikace:
  • 4 setkání tvůrčích skupin;
  • Diskuze nad společnými prvky českého a cizího jazyka a tvorba společné preambule, tvorba dvou oddělených návrhů koncepcí;
  • Pracovní skupiny se shodly, že za využití moderních didaktických postupů je hlavním cílem kvalitní a systematický rozvoj komunikativní kompetence;
 • VO Matematika a její aplikace:
  • 2 setkání tvůrčí skupiny ještě před workshopem 8. 11. s širší konzultační skupinou, poté finalizace návrhu koncepce;
  • Zpracováván materiál s názvem „Příběh oboru”, který se stal východiskem pro zpracování koncepce vzdělávací oblasti;
  • Vytváření koncepce VO předcházela diskuze nad pojetím matematické gramotnosti ve vztahu ke změnám v RVP ZV a proměnách didaktiky matematiky ve školní praxi.
 • VO Informatika
  • 2 setkání tvůrčí skupiny, studium materiálů nutných pro vytvoření koncepce VO - zadání koncepce, analýza stavu a pojetí změn ve vzdělávací oblasti;
  • Diskuze nad tématem digitální kompetence a její mezipředmětové pojetí. Zaměření se na koncepce revize ve vztahu k průřezovým tématům a problematiky výuky na 1. stupni ZŠ.
 • VO Člověk a společnost
  • 3 setkání celé tvůrčí skupiny Dějepis (D) + Výchova k občanství (VKO)
  • Diskuze nad oborovými gramotnostmi, shoda na směřování zejména k historické a občanské gramotnosti. Jako překážku skupina vnímá existenci a neujasněnost vzájemného vztahu většího množství gramotností (historická, občanská, finanční, mediální, právní, politická). Důraz na aktuálnost, současnost a relevantnost pro žáky a jejich (budoucí) život;
  • Skupina se shodla, že D bude věnovat více prostoru moderním dějinám a vztahu historických témat k současnému světu; obsah VKO bude zaměřen na témata sebepoznání, práva a povinnosti, finanční gramotnost, mezilidské vztahy a moje role v komunitě, v obci, ve státě, v Evropě a ve světě. Do RVP ZV je vhodné také začlenit popis aktivizujících činností, z nichž bude zřejmý vztah oborového vzdělávacího obsahu ke klíčovým kompetencím a průřezovým tématům;
  • K dalšímu řešení je zejména zařazení zeměpisu a jeho propojení s částí ve VO Člověk a příroda, koncept a zařazení finanční gramotnosti, psychologie a osobnostního rozvoje; a kontinuita 1. a 2. stupně v návaznosti na VO Člověk a jeho svět.
 • VO Člověk a příroda
  • 2 setkání celé VO, každá dílčí (oborová) tvůrčí skupina další 3-4 setkání;
  • Shoda na tom, že je potřeba se v revizi ČaP zaměřit na velké koncepty přírodovědného vzdělávání tak, abychom jejich formulací podpořili spolupráci mezi učiteli (nejen) přírodovědných předmětů. V geografii řešen aktuálně nepřijatelný stav, který spočívá v nepropojení geografie na vzdělávací oblast Člověk a společnost, se kterou je to potřeba dále řešit.
 • VO Umění a kultura
  • 5 setkání celé VO, každá dílčí (oborová) tvůrčí skupina se navíc 1× sešla;
  • Byly vytvořeny menší týmy zaměřené na analytickou část a koncepční část návrhu koncepce;
  • Hlavním tématem, které se kontinuálně diskutovalo, byla současná i budoucí podoba vzdělávací oblasti Umění a kultura zejména s ohledem na budoucí postavení/začlenění vzdělávacích obsahů, které jsou v současné době zařazeny do RVP ZV v kategorii doplňujících vzdělávacích oborů (dramatická, taneční a pohybová a filmová/audiovizuální výchova). Součástí těchto diskusí bylo vyjasňování si přínosu jednotlivých uměleckých obsahů, jejich specifičnosti, nezaměnitelnosti a současně vzájemných přesahů a možností integrace i vnímání obsahu daného uměleckého oboru z pohledu ostatních uměleckých oborů;
  • Otázka přístupu k integraci vzdělávacích obsahů stávajících doplňujících vzdělávacích oborů se ukázala jako jednou ze stěžejních pro hledání podoby nové koncepce UaK. V průběhu práce se ukázalo, že jsou různé výklady podoby integrace tak, jak ji uvádějí HSR. Lze konstatovat, že hlavním „pojícím prvkem“ diskuzí se stala kompetence kulturní. Nicméně na otázku „Jak se má změnit rozdělení oblastí a oborů, přiřazení oborů do oblasti…“ se nenašla jednoznačná odpověď, a tak vznikly 2 verze návrhu.
 • VO Člověk a zdraví
  • 1 společné setkání celé vzdělávací oblasti, každá dílčí (oborová) skupina další 2–3 setkání;
  • Diskuze problematiky zdraví, bezpečí, wellbeingu a požadavků strategických dokumentů a vládních usnesení vyústila v návrh změnit název VO ČaZ a nově ji strukturovat. Otázky struktury VO, časových dotací, názvů oblasti a oborů aj. bude třeba dále řešit;
  • Ve skupině probíhala diskuze k dosavadní spolupráci expertních skupin Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Etické výchovy. Členové skupiny podpořili pokračování v dosažené spolupráci odborných komunit a navázání na již publikované doporučené očekávané výstupy OSV zahrnující morální rozvoj. Etická výchova, která dosud existovala jako doplňující vzdělávací obor, se tak v integraci s OSV, s důrazem na praktický rozvoj sociálně emocionálních dovedností, stane plnohodnotnou součástí kurikula v rámci oboru OSV. Řešení vyplývá z podkladových studií, mezinárodních dokumentů, ze situace měnící se společnosti, i z inspirací z vývoje zahraničních kurikul.  Byla zdůrazněna dobrá praxe ve školách, kdy právě takový obor je běžnou součástí vzdělávání, a také význam kontinuálního a pravidelného rozvoje těchto dovedností od 1. do 9. ročníku, ty pak podporují úspěch žáka ve škole, přispívají ke snižování nerovností.
 • VO Člověk a svět práce
  • 3 setkání tvůrčí pracovní skupiny
  • V průběhu všech setkání probíhala otevřená diskuze, výměna názorů, zkušeností a informací. Členové tvůrčí pracovní skupiny se shodli na komplexnosti práce a novém paradigmatu kariéry. Jedná se o premisy, ze kterých vycházejí odpovědi na otázky ke koncepci revize VO Člověk a svět práce.
Koordinační skupiny

pro 1. stupeň

 • 9. 11. 2022 – setkání užší koordinační skupiny: Koncepce revize VO Člověk a jeho svět, vize revize KK a PT (seznámení), kritéria pro posuzování konceptů revizí všech VO, plynulý přechod PV–ZV (návrh výchozích materiálů);

 • 23. 11. 2022 – návrh hledisek a postupu pro posuzování koncepcí revize VO, plynulý přechod PV–ZV (projednání výchozích materiálů), otázka plynulého přechodu 1. st.–2. st.

Výstupy skupiny:

 • Pojetí primárního vzdělávání vzhledem k revizi RVP ZV, výstupní materiál je určen k sladění pohledu na daný stupeň vzdělávání napříč tvůrčími skupinami pro VO;
 • Koncepce revize VO Člověk a jeho svět, výstupní materiál je určený k připomínkování koncepčními skupinami a členy širší koordinační skupiny;
 • Návrh hledisek a postupu pro posuzování koncepcí revize VO, výstupní materiál je určen k posouzení koncepcí jednotlivých VO;
 • Návrh výchozích materiálů pro plynulý přechod PV–ZV, výstupní materiál zatím není k dispozici, je určen pro jednání s pracovní skupinou pro aktualizace RVP PV.

pro 2. stupeň

 • 21. 11. 2022 – příprava způsobu práce na plnění úkolu: připomínkování konceptů revize VO, rozdělení do minitýmů, nastavení komunikace v týmech, harmonogram;

Výstup skupiny:

 • Návrh hledisek a postupu pro posuzování koncepcí revize VO, výstupní materiál je určen k posouzení koncepcí jednotlivých VO.

PS Společné vzdělávání

 • 3. 11. 2022 – diskuze nad 0 verzí Koncepce SV v revidovanémRVP ZV, připomínky, další postup prací, úkoly;
 • 10. 11. 2022 – zapracování připomínek k Verzi 1 Koncepce SV, diskuze;
 • 24. 11. 2022 – finalizace návrhu Koncepce SV v revidovaných RVP ZV.

Výstupy skupiny:

 • Na počátku došlo k navázání spolupráce mezi členy Koordinační skupiny SV a zástupci SV v jednotlivých vzdělávacích oborech a ujasňování společného názoru na koncepci SV a propsání problematiky SV do jednotlivých vzdělávacích oborů a kapitol RVP ZV;
 • Hledal se koncensus nad otázkami: jak má být koncipován text za Společné vzdělávání v revidovaném RVP ZV, jaká skupina žáků má být řešena v rámci SV a jaké typy znevýhodnění mají být explicitně zmiňovány v RVP ZV. Dále se mezi jinými vyjasňovaly problematiky obsahu speciálně pedagogické intervence, požadavků na ŠVP, minimálních doporučených úrovní (MDÚ), češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) a vztahu k RVP, jádrových a rozvíjejících výstupů a vazby na klíčové kompetence a průřezová témata;
 • V naprosté většině otázek mezi členy Koordinační skupiny a zástupců SV v oborech panovala shoda. Shoda byla potvrzována hlasováním nad klíčovými otázkami;
 • Koordinační skupina SV se shodla, že v rámci Společného vzdělání bude řešena především problematika žáků, kteří byli školou nebo školským poradenským zařízením (ŠPZ) označeni za ty, kterým mají být poskytovaná podpůrná opatření 1. až 5. stupně. Následně došlo k vypracování Koncepce SV v revidovaném RVP ZV, kde je popsán současný stav a návrhy zapracování problematiky v revidovaném RVP ZV;
 • Byl vytvořen finální návrh Koncepce Společného vzdělávání, který je připraven k připomínkování konzultační skupinou SV a oponenty SV.
Koncepční pracovní skupiny (Koncepční skupina, PS Klíčové kompetence a gramotnosti, PS Průřezová témata)

Celá Koncepční skupina se v listopadu sešla celkem 3× (plus pracovala v mezidobí v minitýmech) a věnovala se jednotlivým tématům pro tvorbu návrhu celkové koncepce RVP ZV: cíle vzdělávání, hodnotový rámec, východiska a pojetí vzdělávání, funkce (účel RVP ZV), funkční charakteristiky, analýza současného RVP ZV a co z ní vyplývá vzhledem ke struktuře RVP ZV.

PS Průřezová témata se sešla také 3× jako celek (plus pracovala v mezidobí v minitýmech) a vytvořila návrh koncepce průřezových témat k připomínkování své širší konzultační skupině a ostatním skupinám.

 • Cílem pracovní skupiny je nově koncipovat a restrukturalizovat průřezová témata podle zadání z Hlavních směrů revize RVP ZV (HSR). V prvé řadě bylo nutné diskutovat dvě zásadní otázky, a to: (1.) Co je „průřezovost“ a jakou má funkci ve vzdělávání.  (2) Hlavní směry uvádějí 3 linie průřezových témat (k žákovi; ke společnosti; ke světu). Co si pod těmito liniemi představujete?
 • V průběhu práce byly vytvořeny dva modely (matice) pro konstrukci skladby a obsahu průřezových témat. Současně byl vytvořen podklad pro rozpracování témat týkajících se mediálního vzdělávání;
 • Následně bylo potřebné formulovat návrhy konkrétních názvů a charakteristik tří průřezových témat a jejich tematických okruhů a jejich charakteristik.

PS Klíčové kompetence a gramotnosti se během listopadu a prosince věnuje analýze jednotlivých klíčových kompetencí podle současného RVP ZV ve vztahu ke strategickým dokumentům (S2030+, Unesco 2021, evropské rámce). Skupina se rozdělila na minitýmy – každý tým pracuje na analýze a koncepci jedné klíčové kompetence. Návrh k připomínkování od ostatních skupin bude připraven v lednu 2023.