Report činností pracovních skupin – prosinec

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

PS pro vzdělávací oblasti mají k dispozici všechny návrhy koncepce revize – tj. jak koncepce ostatních vzdělávacích oblastí, tak obecné koncepce od koncepčních skupin a PS Společné vzdělávání. Sledují v nich vzájemné provazby, které budou dále diskutovány v další fázi revize.

Koordinační skupiny – pro 1. stupeň, 2. stupeň a Společné vzdělávání

Díky koordinačním skupinám získají pracovní skupiny další zpětnou vazbu na své návrhy koncepce revize dané vzdělávací oblasti. Během prosince posuzují koordinační skupiny koncepce revize všech vzdělávacích oblastí a připomínkují i další koncepce od ostatních skupin. Koordinační skupina pro 1. stupeň má setkání nad koncepcemi revize VO ještě v prosinci, ostatní dvě skupiny pak v první polovině ledna 2023.

Koncepční pracovní skupiny (Koncepční skupina, PS Klíčové kompetence a gramotnosti, PS Průřezová témata)

Koncepční skupina na setkání 8. 12. finalizovala návrh celkové koncepce RVP ZV a zaslala jej k vyjádření své širší konzultační skupině a Expertnímu panelu MŠMT.

PS Průřezová témata a PS Klíčové kompetence a gramotnosti se během prosince věnují kromě pokračování práce na svých koncepcích také prostudování koncepcí revize vzdělávacích oblastí a oborů, kde sledují zejména vyjádření ke svým tématům, tj. klíčovým kompetencím, gramotnostem a průřezovým tématům.