Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální

Vzdělávací obor 79-01-B/01

V kontextu probíhajících revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dochází k zahájení přípravných prací na aktualizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS). 

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální je platný od roku 2008 a dosud v něm nebyly provedeny žádné změny. Bylo tedy žádoucí zjistit, zda pedagogická veřejnost považuje platný RVP ZŠS za funkční vzhledem k budoucímu praktickému uplatnění žáků ZŠS v dynamicky se vyvíjející společnosti 21. století. 

Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s Oddělením předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT realizoval v roce 2022 dotazníkové šetření v ZŠS. Cílem uvedeného šetření bylo získat zpětnou vazbu od vedení a pedagogů škol, do jaké míry odpovídá obsah vzdělávání daný RVP ZŠS aktuálním změnám v celé společnosti i současným potřebám žáků, kteří se vzdělávají podle příslušných ŠVP. Cílem šetření bylo zároveň zmapovat nejen podněty ke stávajícímu kurikulárnímu rámci, ale také postoje pedagogické veřejnosti k současné probíhající revizi RVP ZV. 

Reflexe základních škol speciálních k RVP ZŠS a jeho úpravám


Na základě výsledků šetření lze říci, že velká část ZŠS je spokojená se stávajícím kurikulárním rámcem a má k němu spíše jen dílčí výhrady, které míří k upřesnění očekávaných výstupů, aktualizaci vzdělávacího obsahu u jednotlivých vzdělávacích oblastí a posílení jeho praktičnosti. Zaznívá rovněž hlas, že by se rozhodně neměla zvýšit náročnost obsahu kurikula. Respondenti také upozorňují na velkou pestrost skladby svých žáků a nutnost individualizovat jejich výuku. Ocenili by proto, pokud by tento proces byl formálně jednoduchý, časově nenáročný. Zároveň ocení příklady implementace revizí do ŠVP, ať už v podobě modelových ukázek ŠVP, metodik realizace některých segmentů kurikula, nebo dílčích metodických materiálů.