Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální

Vzdělávací obor 79-01-B/01

V kontextu probíhajících revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dochází k zahájení prací na aktualizaci  Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS). 

Kulatý stůl ke Koncepci revize RVP pro speciální školy

Dne 4. března 2024 jsme se sešli u online kulatého stolu a zahájili veřejnou diskuzi ke koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.

Šetření k obsahu RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální je platný od roku 2008 a dosud v něm nebyly provedeny žádné změny. Bylo tedy žádoucí zjistit, zda pedagogická veřejnost považuje platný RVP ZŠS za funkční vzhledem k budoucímu praktickému uplatnění žáků ZŠS v dynamicky se vyvíjející společnosti 21. století. 

Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s MŠMT ČR realizoval v roce 2022 dotazníkové šetření v ZŠS. Cílem uvedeného šetření bylo získat zpětnou vazbu od vedení a pedagogů škol, do jaké míry odpovídá obsah vzdělávání daný RVP ZŠS aktuálním změnám v celé společnosti i současným potřebám žáků, kteří se vzdělávají podle příslušných ŠVP. Cílem šetření bylo zároveň zmapovat nejen podněty ke stávajícímu kurikulárnímu rámci, ale také postoje pedagogické veřejnosti k současné probíhající revizi RVP ZV. 

Reflexe základních škol speciálních k RVP ZŠS a jeho úpravám

Na základě výsledků šetření lze říci, že velká část ZŠS je spokojená se stávajícím kurikulárním rámcem a má k němu spíše jen dílčí výhrady, které míří k upřesnění očekávaných výstupů, aktualizaci vzdělávacího obsahu u jednotlivých vzdělávacích oblastí a posílení jeho praktičnosti. Zaznívá rovněž hlas, že by se rozhodně neměla zvýšit náročnost obsahu kurikula. Respondenti také upozorňují na velkou pestrost skladby svých žáků a nutnost individualizovat jejich výuku. Ocenili by proto, pokud by tento proces byl formálně jednoduchý, časově nenáročný. Zároveň ocení příklady implementace revizí do ŠVP, ať už v podobě modelových ukázek ŠVP, metodik realizace některých segmentů kurikula nebo dílčích metodických materiálů. 

Příprava Koncepce změny RVP ZŠS

Cílovou skupinou RVP ZŠS je specifická skupina žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem, vyžadující poskytování nejvyšších stupňů podpůrných opatření. Z tohoto důvodu je obsah kurikula RVP ZŠS ve svém vzdělávacím obsahu i v popisu podmínek vzdělávání maximálně přizpůsoben potřebám žáků. Individuální předpoklady žáků základní školy speciální jsou zdůvodněním případných odlišností oproti podobě změn realizovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Proto NPI ČR připravil Koncepci změny RVP ZŠS, ve které popisuje v kontextu změn RVP ZV změny, které jsou navrhovány v obsahu i formální podobě RVP ZŠS.

Příprava Koncepce změny RVP ZŠS vychází ze strategických materiálů MŠMT, z obsahu revidovaného RVP ZV, a to způsobem, který odpovídá stupni rozpracovanosti revidovaného RVP ZV v čase zpracování přípravy koncepce, dále z důležitých podnětů ze školské praxe (viz dotazníkové šetření NPI ČR realizované ve školním roce 2021/2022, 2022/2023) a z expertních vyjádření členů PS RVP ZŠS.

Obsah Koncepce revize RVP ZŠS, přijaté ze strany MŠMT, je zadáním pro NPI ČR pro řešení změny RVP ZŠS.

Shrnutí Koncepce změny RVP ZŠS
  • Vzdělávací obsah RVP ZŠS bude aktualizován a bude vycházet především z potřeb žáků. Očekávané výstupy budou stanoveny pro vzdělávací oblasti/obory, klíčové kompetence, základní gramotnosti. Snaha bude o redukci a mezioborovou integraci. Vzhledem k rozdílným předpokladům žáků základní školy speciální v RVP ZŠS nebude formulován společný základ povinný pro všechny žáky. Učivo zůstane součástí vzdělávacího obsahu RVP ZŠS.
  • Klíčové kompetence zavedené ve stávajícím RVP ZŠS budou doplněny v díle I o digitální klíčovou kompetenci.
  • V souladu s RVP ZV budou do RVP ZŠS zavedeny gramotnosti na úrovni odpovídající možnostem žáků základní školy speciální.
  • Obsah průřezových témat v RVP ZŠS bude korespondovat s koncepcí průřezových témat v RVP ZV.
  • Uzlové body budou vždy jako nepovinné stanoveny v díle I RVP ZŠS pro 6. a 10. ročník, v díle II RVP ZŠS pro 10. ročník.
  • Rámcový učební plán bude stanovovat celkový počet hodin za 1. a 2. stupeň, ve kterém nebude docházet ke změně. Na rozdíl od RVP ZV bude rámcový učební plán stanovovat minimální časovou dotaci jednotlivých vzdělávacích oblastí/oborů. Disponibilní dotace bude navýšena na obou stupních a v obou dílech RVP ZŠS.

Součástí přípravy Koncepce RVP ZŠS není popis podoby modelových ŠVP, přestože jsou modelové ŠVP pro proces implementace RVP ZŠS nezbytné. Jejich podoba bude vycházet ze zkušeností s tvorbou modelů v základním vzdělávání.

Pozn.: Předkládaná příprava Koncepce revize RVP ZŠS byla zpracována v rámci kmenového úkolu NPI ČR Pracovní skupinou RVP ZŠS. Členy pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, České školní inspekce, akademičtí pracovníci, zástupci základních škol speciálních, pracovníci NPI ČR.