Report činností pracovních skupin – březen

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblasti zveřejnily 10. 3. 2023 koncepce revize jednotlivých oblastí na webu. Do 20. 3. bylo možné k jednotlivým koncepcím klást dotazy prostřednictvím online formuláře. Na dotazy odpovědí garanti pracovních skupin ve videích ke vzdělávacím oblastem. Videa budou zveřejněna na začátku dubna.

Tvůrčí pracovní skupiny připomínkovaly návrhy koncepcí pro KK a G a PT.

Většina vzdělávacích oblastí uspořádala v březnu společný workshop pro tvůrce, konzultanty a oponenty. V rámci těchto workshopů získaly jednotlivé vzdělávací oblasti podněty pro další práci na revizi RVP ZV.

  • Člověk a příroda 21. 3.
  • Společné vzdělávání 23. 3.
  • Jazyk a jazyková komunikace 27. 3.
  • Člověk a zdraví 28. 3.
  • Člověk a svět práce 29. 3.
  • Člověk a společnost 30. 3.
Koordinační skupiny

Tematická oblast Společné vzdělávání

Tematická skupina zveřejnila 10. 3. 2023 koncepci revize tematické oblasti na webu. Do 20. 3. bylo možné k této koncepci klást dotazy prostřednictvím online formuláře. Takto sebrané dotazy slouží jako jeden z podkladů k natáčení videa, které bude zveřejněno na začátku dubna. V rámci oblasti vznikl podklad pro PR, který zpracovává/vysvětluje problematiku minimálních doporučených výstupů. Tomuto tématu se bude garantka oblasti věnovat jako host na setkání Otevřeně o revizi 4. 4. 2023.

Koordinační skupina 1. stupně ZŠ

Koordinační skupina pokračovala ve spolupráci s pracovní skupinou pro plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání (aktualizace RVP PV). Zpracovala podněty pro koncepce revizí klíčových kompetencí a průřezových témat. Účastnila se workshopů pracovních skupin pro jednotlivé vzdělávací oblasti.

Koordinační skupina 2. stupně ZŠ

Koordinační skupina spolupracovala na připomínkování koncepcí ostatních skupin. Na pravidelném online setkání diskutovala další postup a úkoly, které vyplynou z harmonogramu a zahájení tvůrčí činnosti pracovních skupin.

Napříč koncepčními a koordinačními skupinami vznikl průřezový tým, který řešil otázku kategorií RVP ZV (KK a základní G, PT, obsah VO a oborů).

Koncepční skupiny

Koncepční pracovní skupina pracovala na dokončení návrhu celkové koncepce revize RVP ZV (odeslala k připomínkování KS a ostatním PS) a ve spolupráci s procesní skupinou vzniklo zadání pro pracovní skupiny na první fázi tvorby RVP.

PS Klíčové kompetence a gramotnosti vytvořila návrh koncepce revize pro Klíčové kompetence a gramotnosti, který předala 8. 3. 2023 vnitřnímu připomínkování. Materiál měla možnost připomínkovat konzultační skupina pro KK a G a pracovní skupiny vzdělávacích a tematických oblastí do 24. 3. 2023. Připomínky budou dále zapracovány.

PS Průřezová témata – v oblasti probíhal sběr podnětů a připomínek k návrhu koncepce revize pro průřezová témata od pracovních skupin jednotlivých vzdělávacích a tematických oblastí.

27. 3. proběhlo setkání k nastolení spolupráce mezi KK a PT.

Napříč koncepčními a koordinačními skupinami vznikl průřezový tým, který řešil otázku kategorií RVP ZV (KK a základní G, PT, obsah VO a oborů).

Akce

7. 3. 2023 online pro veřejnost – Otevřeně o revizi