Práce na přeměně rámcových vzdělávacích programů pokročily do další fáze

Proces tvorby RVP ZV vstupuje do závěru třetí fáze. První byla zaměřena na obsah RVP ZV, druhá na formulace očekávaných výstupů a třetí na užší provázání vzdělávacích obsahů a odstranění duplicit napříč vzdělávacími oblastmi.

Kde se teď nacházíme a co nás čeká v nejbližších měsících

V rámci tvorby RVP pro základní školy byly v jednotlivých pracovních skupinách připraveny návrhy tzv. očekávaných výstupů za jednotlivé obory. V praxi to znamená, co by si měl žák z učiva jednotlivých oborů odnést. Dále odborníci vypracovali první návrh popisu obecných kapitol RVP a dokončila se tzv. architektura RVP, která popisuje role a vztahy jednotlivých koncepčních prvků rámcových vzdělávacích programů. Do očekávaných výstupů RVP byly začleněny klíčové kompetence, základní gramotnosti, průřezová témata a zohledněna adekvátnost výstupů vzhledem k vývojovým etapám dětí/žáků.

Od začátku prosince do 3. ledna má širší skupina konzultantů možnost návrh RVP komentovat formou dotazníku. V polovině prosince, konkrétně 15. 12., předloží NPI ČR první verzi RVP pro základní školy MŠMT k připomínkám. V průběhu ledna a února 2024 pak budou probíhat kulaté stoly s klíčovými aktéry ve vzdělávání (SKAV, Unie vydavatelů učebnic atd.). Na jaro 2024 je následně naplánovaná veřejná konzultace návrhu revidovaných RVP a ve druhé polovině roku by mělo RVP pro základní školy schvalovat ministerstvo školství.