Report činností pracovních skupin – říjen

Metodický tým

Byl vytvořen systém propojení očekávaných výstupů klíčových kompetencí s očekávanými výstupy vzdělávacích oblastí/oborů a propojení očekávaných výstupů průřezových témat s očekávanými výstupy vzdělávacích oblastí/oborů. Bylo vytvořeno zadání pro informační systém. Skupina se věnovala zpřesňování podoby obecných kapitol RVP ZV. Byl vytvořen materiál, podle kterého budou upravovány formulace očekávaných výstupů, tak aby byly výstupy na podobné úrovni konkrétnosti/obecnosti a ve srovnatelném počtu napříč vzdělávacími oblastmi/obory.

Integrované pracovní skupiny

Integrované pracovní skupiny provedly redukce očekávaných výstupů a pracovaly na provázání očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí/oborů s klíčovými kompetencemi. Členové integrovaných pracovních skupin a garanti vzdělávacích oblastí/oborů spolupracovali na vytvoření vzorových příkladů rozpracování vzdělávacího obsahu (jednotlivých očekávaných výstupů), které budou sloužit jako vzor pro úpravu počtu a formulací očekávaných výstupů, aby byly výstupy na podobné úrovni konkrétnosti/obecnosti a ve srovnatelném počtu napříč vzdělávacími oblastmi/obory.

Koncepční skupiny

Koncepční skupina

Koncepční skupina řešila v průběhu měsíce října na svých pravidelných úterních jednáních řadu aktuálních témat, která předkládal koncepční skupině k stanovisku metodický tým. Skupina se věnovala tématům obecných kapitol RVP, klíčových kompetencí, architektury RVP ZV, struktury ŠVP, podoby modelových ŠVP, postavení geografie v kontextu vzdělávacích oborů a vzdělávacích oblastí. Na programu byla i související otázka podoby charakteristiky vzdělávací oblasti. U většiny témat se dařilo dojít ke konsenzuálním doporučením či stanoviskům předaným zpět metodickému týmu. Otázka geografie ještě není uzavřena.

Klíčové kompetence a základní gramotnosti

Skupina finalizovala podobu klíčových kompetencí (systém klíčových kompetencí a formulace očekávaných výstupů). Systém klíčových kompetencí byl představen na Otevřeně o revizi 31. 10. 2023. Zástupci klíčových kompetencí spolupracovali v integrovaných pracovních skupinách s oborovými didaktiky na identifikaci provazeb očekávaných výstupů klíčových kompetencí a očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí/oborů.

Průřezová témata

Byly dopracovány nadoborové výstupy podle připomínek (komentářů v informačním systému) a podrobných rozborů od metodického týmu (zpracoval PaedDr. Jan Tupý). Byly zpracovány zastřešující očekávané výstupy průřezových témat určené pro provazby s oborovými očekávanými výstupy (integrace průřezových témat do oborů). 

Akce

16. 10. 2023 Otevřeně o revizi

31. 10. 2023 Otevřeně o revizi