Report činností pracovních skupin – leden

Pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti

Od 2. 1. 2023 probíhá intenzivní práce členů tvůrčích PS na zpracování připomínek k prvnímu návrhu koncepce revize VO od konzultačních a koncepčních a koordinačních skupin. V rozmezí 20.–27. 1. odeslání 2. návrhu koncepce revize VO oponentům jednotlivých VO k oponentnímu vyjádření.

Koordinační skupiny

Tematická oblast Společné vzdělávání poskytla 17. 1. garantům VO připomínky konzultační skupiny SV k jednotlivým oborovým koncepcím.

1. stupeň – Koordinační skupina pro 1. stupeň zpracovala připomínky k návrhu koncepce Člověk a jeho svět, vytvořila 2. návrh této koncepce a předala oponentům k vyjádření. Současně skupina navázala spolupráci se skupinou, která pracuje na aktualizaci RVP PV (předškolní vzdělávání).

2. stupeň – Koordinační skupina pro 2. stupeň finalizovala zpětnou vazbu ke koncepcím revizí vzdělávacích oblastí. Tuto zpětnou vazbu i s doporučením skupina předala garantům jednotlivých pracovních skupin.

Koncepční skupiny

Koncepční skupina v lednu pracovala na zapracování připomínek k prvnímu návrhu koncepce. Aktuálně vzniká druhý návrh koncepce revize, ve kterém bude zapracováno zadání pro NPI ČR (doplnění Hlavních směrů revize RVP), a zároveň výstupy ze setkání koncepčních pracovních skupin 30.–31. 1. 2023.

PS Průřezová témata od 2. 1. 2023 intenzivně pracovala na zpracování připomínek k prvnímu návrhu koncepce revize PT od konzultačních a koncepčních a koordinačních skupin. 27. 1. odeslán druhý návrh koncepce revize PT oponentům k oponentnímu vyjádření.

PS Klíčové kompetence a gramotnosti v lednu dokončila 1. návrh koncepce revize KK a analýzu klíčových kompetencí.

Akce

10. 1. 2023 – online – Informační setkání pro členy tvůrčích PS – Seznámení s průběhem revize RVP ZV

Témata, která se řešila: Aktuální stav procesu tvorby revize RVP ZV, Hlavní směry RVP ZV, výstupy ze zpětné vazby členů PS, dotazy

24. 1. 2023 – online – Otevřeně o revizi – pro všechny členy PS (tvůrčí i konzultační)

Moderovaná otevřená diskuse nad důležitými otázkami k revizi RVP ZV

Probraná témata – hlavní směry a zadání pro NPI ČR, Financování revize RVP ZV, komunikační toky a zdroje informací pro členy PS

30.–31. 1. 2023 – prezenční setkání – Setkání koncepčních pracovních skupin

Cíle setkání:

  1. Obsahová část: Vyjasnění funkcí a vzájemná propojenost tří základních částí RVP: klíčové kompetence, průřezová témata a vzdělávací oblasti. Definice jejich průniků, pojmenovaní účelu těchto kategorií v RVP, a to i vzhledem k tvorbě očekávaných výstupů a dalších textů kurikula.
  2. Procesní část: Specifikace následného procesu revize RVP ZV