Připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV

Připomínkování skončilo 21. dubna 2022.

Co je to dokument Hlavní směry RVP ZV a co se v něm dočtu?

Jedná se o popis očekávaného stavu, který spolu s novým RVP ZV přijde, a hlavně popis cesty, která nás k němu dovede. Dokument udává koncepční a hodnotový rámec revize RVP ZV, součástí tohoto rámce jsou obecné principy tvorby RVP ZV, které vycházejí ze Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Patří mezi ně například výběr klíčových kompetencí a způsob práce s nimi, modernizace vzdělávacího obsahu a jeho rozdělení na jádrový a rozvíjející, výběr průřezových témat a způsob práce s nimi, změny v rámcovém učebním plánu a ve struktuře školních vzdělávacích programů.

Dokument Hlavní směry revize RVP ZV slouží veřejnosti, rodičům, pedagogům i vzdělavatelům budoucích učitelů k informování o směřování revize RVP ZV, zároveň slouží jako zadání pro NPI ČR ve věci tvorby revidovaného RVP ZV.

Tato verze dokumentu je jeho pracovní verzí určenou k dalším připomínkám a podnětům od veřejnosti. Už v průběhu přípravy Hlavních směrů revize RVP ZV byly komentáře veřejnosti panelem reflektovány a zapracovávány do představovaného dokumentu. Považujeme za důležité poznamenat, že podněty byly často protichůdné, i proto byla práce na Hlavních směrech revize RVP ZV velice náročná. Zapojení veřejnosti po celou dobu revize ovšem nadále vnímáme jako důležitou součást procesu.

Odpovědnost za vytvoření revidovaného RVP ZV nese Národní pedagogický institut České republiky. Konkrétní obsah revidovaného RVP ZV budou vytvářet pracovní skupiny, které budou sestaveny NPI ČR.

Kdo dokument Hlavní směry napsal?

Dokument je výstupem práce Expertního panelu ustanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako poradního orgánu pro revizi RVP ZV.

Expertní panel je složen z odborníků na kurikulum, učitelů i zástupců institucí působících ve školství. 

Více o složení Expertního panelu čtěte zde

Proč je třeba, aby byl dokument komentován?

Je nesmírně důležité, aby se k dokumentu vyjádřilo co nejvíce pedagogických pracovníků, protože se jedná o materiál, který zásadním způsobem ovlivní způsob, jakým budeme v dalších letech v Česku vzdělávat naše děti.

Pokud máte připomínky a poznámky k chystaným změnám v RVP ZV, dejte nám o nich vědět. Děkujeme.

Jak se v dokumentu orientovat a jak připomínkovat?

Dokument je rozdělen do tematických kapitol. Pro usnadnění vaší orientace je dokument opatřen srozumitelným navigačním systémem, díky kterému ve formuláři pro sběr připomínek jednoduše zadáte číslo kapitoly, stránky a řádku, a můžete tak reagovat na konkrétní formulace a teze.

Všechny vaše připomínky se propíšou do databáze, kde se jich po ukončení připomínkování ujmou členové expertního panelu.

Každá připomínka bude individuálně posouzena a o jejím zapracování bude rozhodnuto s ohledem na kontext celé revize a v souladu se Strategií 2030+.

Kdy připomínkování končí a kdo připomínky vypořádá?

Proces připomínkování dokumentu začíná 21. března a potrvá měsíc, do 21. dubna. Vašimi připomínkami se bude zabývat Expertní panel, finální verzi dokumentu se zohledněnými připomínkami představíme v červnu letošního roku. 

„Svět se mění a musí se změnit i vzdělávání našich dětí,“ říká Mgr. Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Podívejte se na rozhovor o nutnosti změn ve vzdělávání a proč je k tomu potřeba zapojit všechny.


Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Verze pro připomínkování

Připomínkování skončilo 21. dubna 2022. Předpokládaný termín vydání schválených Hlavních směrů revize RVP ZV je 31. července 2022.


Otázky a odpovědi k připomínkovacímu procesu

Připomínky odeslány. Co se bude dít dál?
  • Veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV končí 21. 4. 2022.
  • 25. 4. 2022 začne vypořádávání relevantních připomínek Expertním panelem.
  • V květnu 2022 se bude konat mezirezortní a vnitřní připomínkovací řízení, budou zapracovány relevantní připomínky.
  • V červnu 2022 bude představena finální podoba dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV

A co se bude dít dál?

  • NPI ČR sestaví ve shodě s Expertním panelem oborové pracovní skupiny, které pod supervizí Expertního panelu připraví návrh nového RVP ZV k veřejné diskuzi. V průběhu procesu tvorby budou dílčí výsledky komunikovány s veřejností.
  • Návrh nového RVP ZV by měl být hotov na začátku roku 2023. Po zapracování relevantních připomínek projde nový RVP ZV schvalovacím řízením na MŠMT a v září 2023 plánujeme jeho oficiální vydání.
  • První školy budou podle nového RVP ZV moci začít učit v září 2024. Povinný náběh minimálně v 1. a 6. ročníku je plánován na září 2025. Otázku organizace a načasování povinného náběhu budeme ještě řešit.
  • Souběžně s tímto náběhovým obdobím je již nyní připravována masivní podpora škol, ředitelů i celých pedagogických sborů. Tato podpora míří nejen k práci na tvorbě nových ŠVP, ale i k jejich smysluplnému používání a vyhodnocování jejich efektivity.
  • Další podpora je plánována pro místní učící se komunity, které budou sdílet dobrou praxi napříč vzdělávacími oblastmi s akcentem na čtenářskou gramotnost. Ihned po vydání Hlavních směrů bude zahájena komunikace s vydavateli učebních materiálů.
Kdo se bude mými připomínkami zabývat?

Všechny vaše připomínky se propíšou do databáze, kde se jich po ukončení připomínkování ujmou členové Expertního panelu. 

Více o Expertním panelu a jeho složení naleznete zde.

Jak budou připomínky zohledňovány?
Každá připomínka bude individuálně posouzena a o jejím zapracování bude rozhodnuto s ohledem na kontext celé revize a v souladu se Strategií 2030+.

Další důležité odkazy k tvorbě revize RVP ZV


K čemu jsou revize RVP ZV? A proč to bez vás nepůjde? Členové expertního panelu odpovídají