Do připomínkování návrhu revize se zapojily i metodické kabinety

Metodické kabinety se aktivně zapojily do připomínkování návrhu revidovaných rámcových vzdělávacích programů pro mateřské a základní školy. Zpětná vazba je důležitá pro členy pracovních skupin, kteří budou během léta pracovat na finálních úpravách navržených revizí RVP. Zároveň bude sloužit jako inspirace pro metodickou podporu a nabídku vzdělávaní projektu Podpora kurikulární práce škol.

Členové Národního metodického kabinetu i územních metodických kabinetů poskytli podrobnou zpětnou vazbu k jednotlivým částem návrhu RVP, včetně klíčových kompetencí, základních gramotností a průřezových témat. Měli jako jediná větší skupina učitelů příležitost vyjádřit se k návrhu jednotlivých očekávaných výsledků učení (OVU) a související metodické podpory. Okomentovali srozumitelnost formulací očekávaných výsledků učení, jejich návodnost pro plánování výuky a realizovatelnost v praxi.

Účast učitelů a učitelek v připomínkování má na dlouhodobý směr vzdělávání významný vliv a je nezbytná v tomto důležitém dialogu a spolupráci na tvorbě vzdělávacího systému, který bude vyhovovat potřebám žáků a pedagogů, pokračovat,“ říká Jiří Nekola, hlavní manažer projektu Kurikulum, a dodává: „Děkujeme za čas, úsilí a přínos všech, kteří se do připomínkování zapojili.


Jak připomínkování probíhalo?

Územní metodické kabinety

Učitelé a učitelky z mateřských škol vyjádřili své názory na revidovaný rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání prostřednictvím focus groups, kterých se účastnili také členové pracovních skupin připravujících návrh revize RVP PV.

Učitelé a učitelky ze základních škol připomínkovali RVP ZV za jednotlivé vzdělávací obory/oblasti, a to v rámci krajů, ve dvou fázích. Nejprve si návrh revidovaných RVP individuálně prostudovali a vyplnili zpětnou vazbu. Následně během skupinových setkání diskutovali o svých postřezích s kolegy z metodických kabinetů a připravili společná stanoviska za jednotlivé vzdělávací obory a oblasti. Tento postup zajistil důkladnou a reprezentativní zpětnou vazbu, která je nyní v procesu sběru a vyhodnocování.

Národní metodický kabinet

Členové Národního metodického kabinetu, mezi než patří mimo jiné zástupci vysokých škol, ČŠI, CERMATu, asociací a dalších organizací nebo územních metodických kabinetů, se vyjádřili k obecné části RVP ZV a zaměřili se také na strukturu a vnitřní členění jednotlivých kategorií. Zároveň měli možnost uvést témata či okruhy vzdělávání, které je podle nich vhodné zařadit do nabídky vzdělávání učitelů či školních týmů v rámci DVPP, tak aby mohli RVP úspěšně promítnout do plánování výuky a práce učitelů ve třídách.