Představujeme pracovní skupiny revize RVP ZV

Pracovní skupiny působící při Národním pedagogickém institutu ČR pracují na základě zadání, které vychází z dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, zpracovaného Expertním panelem a schváleného MŠMT. Revidovaný RVP ZV budou postupně připravovat (od řešení koncepčních otázek, tvorby metodik a textů jednotlivých kapitol, až po předání k připomínkovému řízení a tvorbu finální verze RVP ZV) do podzimu 2023. Expertní panel bude i nadále plnit supervizní roli nad dalším procesem. 

Garanty pracovních skupin jsou kmenoví odborní pracovníci NPI ČR. Didaktici a další odborníci NPI ČR se zapojují i do pracovních skupin, jejich základem jsou však odborníci z praxe. Garantkou procesu revize RVP ZV v Národním pedagogickém institutu ČR je Kateřina Lichtenberková.


Video: Rozdělení pracovních skupin

Kateřina Lichtenberková, odborná garantka a projektová manažerka NPI ČR, představuje nejen jednotlivé typy pracovních skupin a jejich význam v rámci revize RVP, ale i co je největší výzvou tohoto obsáhlého systému či jaká je vize školy v roce 2030.

#myjsmenpi #revizervp #fandimeceskemuskolstvi


Schéma pracovních skupin

Schéma pracovních skupin

Úkolem skupin (užších tvůrčích a širších konzultačních) zaměřených na vzdělávací oblasti bude nejprve vytvořit koncept zamýšlených změn v dané vzdělávací oblasti a následně upravit text oborových kurikul v souladu s Hlavními směry revize RVP ZV.  

Koordinační skupiny pro 1. a 2. stupeň mají zajistit konzistenci kurikula na úrovni vzdělávacích oblastí (oborů) na daném stupni a provázanost obou stupňů.

Koncepční skupina bude zajišťovat koncepční a metodické vedení ostatních skupin v souladu s Hlavními směry revize RVP ZV a bude revidovat obecné kapitoly RVP ZV.

Úkolem skupiny klíčové kompetence a gramotnosti bude vytvořit mapu rozvoje (učebního pokroku) u každé z definovaných klíčových kompetencí.  

Skupina pro společné vzdělávání bude zajišťovat vytvoření minimálních doporučených výstupů pro žáky s SVP a hlídat směřování ke strategickému cíli SC2 Strategie 2030+: Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.


Podrobnější informace k jednotlivým pracovním skupinám

Koncepční pracovní skupina, Klíčové kompetence a gramotnosti, Průřezová témata

Koordinační pracovní skupiny pro 1. a 2. stupeň a společné vzdělávání

Pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti


Pokud máte dotaz či připomínku, kontaktujte nás na stránce FAQ.