Medailonky garantů pracovních skupin

Skupiny pro vzdělávací oblasti

Český jazyk a literatura

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Absolvent FF UP v Olomouci, obor český jazyk – dějepis. Vyučoval na základních školách v Praze a 20 let působil na Katedře českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci. Byl řešitelem několika projektů, např. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Na NPI ČR pracuje od roku 2018, je také členem Národního kabinetu Český jazyk a literatura. 

Cizí jazyky

PhDr. Jitka Maříková Tůmová

Absolvovala PedF UK, působila ve Výzkumném ústavu pedagogickém a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Zabývá problematickou jazykového vzdělávání a metodickou podporou výuky cizích jazyků. Podílela se na tvorbě Národního plánu pro výuku cizích jazyků 2005–2008. Zastupuje Českou republiku na pozici The National Nominating authority v European Centre for Modern Languages of the Council of  Europe.  

Cizí jazyk, další cizí jazyk 

Mgr. Veronika Sováková 

Vystudovala učitelství francouzského jazyka a dějepisu na PedF UK. Učila na 2. stupni základní školy, v soukromé sféře. Od roku 2013 pracuje v NPI na pozici didaktika dalšího cizího jazyka. Věnuje se podpoře výuky cizích jazyků, problematice kvalitních učebních materiálů, zabývá se ověřováním funkčnosti moderních trendů ve vzdělávání v praxi. Je členkou několika odborných skupin a komisí.

Člověk a příroda

Mgr. Jakub Holec, Ph.D.

Vystudoval učitelství biologie a geologie na PřF UK. V rámci doktorského studia v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání se zabýval analýzami přírodovědného vzdělávání ve vybraných zemích. Aktuálně působí jako didaktik v NPI a zároveň učí na pražské Základní škole Kunratice. Je tvůrcem řady materiálů podporujících aktivní učení v přírodovědných předmětech. Chce přispět k tomu, aby pro žáky na českých školách bylo přírodovědné vzdělávání motivační a badatelské. 

Člověk a společnost

Mgr. Alena Nosková

Absolventka UJEP v Ústí nad Labem, učitelství pro střední školy – český jazyk a literatura a základy společenských věd. Ve školství působí od roku 2003. V NPI ČR se zaměřuje na vývoj kurikula pro společenské vědy, zabývá se kompetencí občanskou i občanským vzděláváním v širším slova smyslu a věnuje se také problematice průřezových témat, včetně globálního rozvojového vzdělávání. Zapojuje se do činnosti některých mezinárodních pracovních skupin k občanskému vzdělávání. Dříve působila jako učitelka českého jazyka a literatury a společenských věd na gymnáziu, kde byla také koordinátorkou tvorby ŠVP. 

Člověk a svět práce

Ing. Kateřina Lichtenberková 

Vystudovala VŠE v Praze a doplňkové pedagogické studium tamtéž. Pracovala v komerční i neziskové sféře. Ve vzdělávání se pohybuje od roku 2009 a zaměřuje se na oblast finanční gramotnosti, rozvoje podnikavosti a kariérového vzdělávání. Jejím oblíbeným tématem je projektová výuka, využívání her a gamifikace ve výuce. Pomohla vytvořit koncepce a vzdělávací programy, jako např. Finančně gramotná škola nebo Rozpočti si to!, spolupracuje na regionální úrovni, věnuje se vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ a je autorkou několika odborných publikací a metodických materiálů.

Dějepis

PhDr. Jitka Bílková 

Vystudovala PedF UK (učitelství Dějepis – Základy společenských věd) a ve studiu historie stále pokračuje v doktorském programu. Odborně se zabývá dějinami školství a edukací v paměťových institucích, s příspěvky na tato témata vystoupila i na mezinárodních konferencích. Před mateřskou dovolenou pracovala přes deset let v Archivu bezpečnostních složek v Praze, kde se kromě jiného věnovala edukaci, vedla exkurze pro žáky a studenty, participovala na projektu Příběhy našich sousedů, organizovala Dny otevřených dveří a spolupracovala s oddělením vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. S NPI ČR spolupracuje na revizích RVP ZV jako garantka oboru Dějepis. 

Člověk a zdraví

Mgr. Petr Chaluš

Vystudoval FFUK v Praze, obor pedagogika. Pracoval jako pedagogický a poradenský pracovník na ZŠ Londýnská v Praze. Byl lektorem v rámci metodické podpory při zavádění RVP a autorem příkladu dobré praxe z pilotních škol. Koordinoval Národní středisko pro eTwinning, a pracoval pro další evropské vzdělávací programy a sítě. V současnosti je v doktorském studiu pedagogiky na ÚVRV. V NPI se podílí na evropské spolupráci v oblasti kariérového vzdělávání a kariérového poradenství v síti Euroguidance. Pracuje v oblasti metodické podpory RVP se zaměřením na osobnostní, sociální a kariérový rozvoj.

Informatika

Mgr. Daniela Růžičková

Vystudovala PedF UK a od té doby se zajímá o využití počítačů a ICT ve výuce. Učila na základní škole matematiku a ICT a pracovala jako zástupkyně ředitelky školy. Od roku 2009 pracuje v NPI, byla spoluautorkou Strategie digitálního vzdělávání 2020, věnuje se rozvoji ICT kurikula a jeho formulaci v rámcových vzdělávacích programech. V letech 2016-2021 vedla skupinu, která připravila nový obsah RVP ZV a gymnazialních RVP v digitální oblasti. Je členkou týmu, který navrhuje a realizuje aktivity na pomoc základním školám a gymnáziím s proměnou školního kurikula podle nových RVP. 

Dramatická výchova, Taneční a pohybová výchova

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.

Působí v NPI ČR jako oborový didaktik (externí spolupracovník) pro Dramatickou a Taneční a pohybovou výchovu. Je pedagožka, tanečnice a choreografka. Vyučovala Historický tanec na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy, je lektorkou edukačních programů České filharmonie, organizuje a vede taneční semináře a workshopy v ČR i zahraničí. Je zaměstnána v NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), kde se věnuje projektovému managementu, výzkumné činnosti a tvorbě koncepčních a metodických materiálů v oblasti kulturní participace a uměleckého vzdělávání.

Filmová/audiovizuální výchova 

Mgr. Pavel Bednařík  

Vystudoval filmovou vědu a filozofii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Od roku 2007 působí jako lektor, metodik, dramaturg, pedagog a konzultant. V minulosti pracoval jako umělecký ředitel Letní filmové školy, pedagog na FF UP v Olomouci, FAMU nebo FMK UTB ve Zlíně. Odborně se zabývá přístupy k filmové výchově v Evropských zemích. Od roku 2019 je předsedou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. V současnosti pracuje jako hlavní lektor a metodik společnosti Wikimedia CZ, externě spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR jako oborový didaktik a s NIPOS-ARTAMA. 

Fyzika 

RNDr. Miroslav Bartošek  

Absolvent MFF UK v Praze, postgraduální studium a doktorát získal na Přírodovědecké fakultě UPOL. Dálkově studoval na FSI VUT Brno, absolvovat doplňkové studium k výuce fyziky na ZŠ. Působil jako středoškolský učitel matematiky a fyziky v ČR a v Sasku, od 90. let jako ředitel školy, krátce jako poslanec, byl náměstkem ministra školství. Spoluzakládal a vedl Institut pedagogicko-psychologického poradenství. Je členem Národních kabinetů Matematika a její aplikace a Přírodovědné vzdělávání, je aktivní v dalším vzdělávání učitelů fyziky. V NPI ČR pracoval mj. v oblasti modernizaci středního školství, aktuálně se podílí na revizi RVP ZV vzdělávací oblasti fyzika. Je autorem odborných publikací a metodických materiálů.  

Hudební výchova 

PhDr. Alexandros Charalambidis 

Absolvent PedFUK oboru učitelství (RJ-HV). Začínal jako učitel hudební výchovy na základní škole a jako učitel zde stále působí. V letech 1996–2008 pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. V letech 2006–2008 se jako člen koordinačního týmu podílel na přípravě reformy v základním uměleckém vzdělávání. V roce 2013–2014 působil na MŠMT v oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání, kde měl na starosti problematiku konzervatoří. V letech 2016–2020 vyučoval na Pražské konzervatoři didaktiku hudební výchovy. Nadále spolupracuje s Národním pedagogickým institutem České republiky NPI ČR, v rámci revizí RVP ZV je garantem pracovní skupiny pro vzdělávací oblast hudební výchova. 

Klíčové kompetence a gramotnosti, hodnocení žáků 

Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. 

Je kvalifikována v oboru pedagogika. Studovala na Masarykově univerzitě na Pedagogické a na Filozofické fakultě. Vedle oblasti hodnocení se její vášní se staly i oblasti jako metodologie výzkumu, příprava učitelů (pojetí učitelů, identita učitelů v učitelské přípravě), kurikulum a jeho aspekty, inovace ve vzdělávání a jejich transfer do praxe. Na NPI ČR je na koncepční úrovni garantem oblastí hodnocení žáků, inovace ve vzdělávání a klíčové kompetence a gramotnosti. Vedle NPI působí také na PdF MU, PřF UK jako vyučující či vědecký pracovník. 

Matematika

Mgr. Václav Bendl

Vystudoval učitelství matematiky a geografie na Technické univerzitě v Liberci. Zkušenosti s výukou matematiky aktivně sbíral na školách v Čechách i zahraničí. Od roku 2018 působí v NPI ČR, kde se z pozice garanta oblasti Matematika a její aplikace věnuje rozvoji matematického vzdělávání a matematické gramotnosti. 

Přírodopis 

Mgr. Kateřina Čiháková 

Vystudovala ochranu životního prostředí a doplňující studium didaktiky biologie na PřF UK. V rámci doktorského studia se zabývá profesním rozvojem učitelů v badatelsky orientovaném vyučování. Aktuálně působí také jako metodička pro vzdělávání pedagogů v Muzeu Říčany, učí na Základní škole Světice, v NPI ČR působí jako didaktička a garantka oboru Přírodopis/Biologie. Věnuje se badatelské výuce venku a místně zakotvenému učení. Chce přispět k tomu, aby žáci při výuce pozorovali přírodu, získávali k ní vztah a měli prostor k aktivnímu jednání. Proměnu vzdělávání v kontextu změn klimatu a ztráty biodiverzity považuje za zásadní výzvu současnosti.

Tělesná výchova 

PaedDr. Jan Tupý 

Absolvent FTVS UK Praha (TV – ČJ). Učitel na ZŠ, SOŠ a G. Od roku 1980 se zabýval tvorbou učebních osnov v institucích, které předcházely NPI ČR. Podílel se na tvorbě vzdělávacích programů Občanská a Základní škola a dokumentů pro gymnázia. Spolupracoval na koncepci a obsahu Bílé knihy a RVP pro všeobecné vzdělávání. Je autorem řady článků i metodických textů pro TV a spoluřešitelem výzkumných šetření. Je dlouholetým členem redakce časopisu TVSM. Zpracoval podkladovou studii Člověk a zdraví (2018), analýzu RVP ZV (2021) a ŠVP (2022). Stěžejní publikace – Tvorba kurikulárních dokumentů v ČR (2018). V současnosti spolupracuje s NPI ČR jako garant oboru Tělesná výchova. PaedDr. Jan Tupý 

Umění a kultura

PaedDr. Markéta Pastorová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, působila jako učitelka na 1. a 2. stupni základní školy. Garantovala umělecké obory v institucích pro další vzdělávání učitelů, koncipovala a vedla tvůrčí dílny uměleckých oborů. Od roku 1996, kdy nastoupila do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, se v rámci činnosti NPI dlouhodobě věnuje tvorbě rámcových vzdělávacích programů. Zabývá se zejména koncepcí vzdělávací oblasti Umění a kultura a s průřezových témat. Je autorkou odborných statí a metodických materiálů a členkou odborných rad a komisí.  

Výchova ke zdraví 

PaedDr. Eva Marádová, CSc.  

Absolvovala studium učitelství a vědeckou přípravu na PedF UK v Praze, vyučovala na ZŠ a na G. Od r. 1986 působí na PedF UK.  Vytvořila koncept vzdělávání učitelů pro obor výchova ke zdraví. Zabývá se tvorbou kurikula v oblasti Člověk a zdraví, v  projektech a odborných monografiích rozvíjí oborovou didaktiku výchovy ke zdraví. Je autorkou učebnic a metodických podpor pro výuku výchovy ke zdraví na ZŠ. V rámci dlouhodobé spolupráce s MŠMT a NPI ČR se podílela se na tvorbě vzdělávacích programů (ZŠ, OŠ, RVP ZV) a Standardů pro ZV. V současnosti působí v NPI ČR jako garant oboru Výchova ke zdraví. 

Výchova ke zdraví 

Doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.  

Působí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Oborem jejího profesního zaměření je pedagogická psychologie a didaktika psychologie. Zabývá se také užitím exprese ve výuce. Je místopředsedkyní odborné sekce pro výuku psychologie při Českomoravské psychologické společnosti. Zastupuje Českou republiku v European Federation of Psychology Teachers’ Associations. V rámci revizí RVP je garantkou vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

Zeměpis (Geografie) 

Mgr. Veronika Korvasová 

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ale momentálně působí na Katedře geografie Pedagogické fakulty MU, kde dokončuje doktorské studium v oboru Didaktiky geografie. V Národním pedagogickém institutu ČR působí od dubna 2021 a od roku 2022 je garantkou vzdělávacího oboru Geografie (Zeměpis). Kromě toho je aktivní členkou České geografické společnosti a European Geography Association (EGEA), odkud má četné zkušenosti s organizací vzdělávacích geografických akcí. Absolvovala i stáže ve Slovinsku, Norsku nebo Německu. 


Skupina pro průřezová témata

PaedDr. Markéta Pastorová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, působila jako učitelka na základní škole a v institucích pro další vzdělávání. Od roku 1996, kdy nastoupila do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, se v rámci činnosti NPI dlouhodobě věnuje tvorbě rámcových vzdělávacích programů. Kromě oblasti Umění a kultura se od roku 2003 zabývá koncepcí průřezových témat a návrhů na jejich aktualizace. Vedla úkoly zaměžené na metodickou podporu PT.  

Koordinační skupina pro 1. stupeň 

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK a od roku 1991 na 1. stupni vyučovala. Absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol. V doktorském studiu se věnovala tématu počáteční čtenářské gramotnosti. Od roku 2017 působí v NPI ČR na pozici garantky primárního vzdělávání. V projektu PPUČ garantovala rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. V roce 2020 obsahově garantovala projekt UčíTelka (realizovaný Českou televizí a MŠMT) a vedla tým zapojených učitelů. Pracuje na metodické podpoře implementace digitální kompetence do výuky a vede projekt Pedagogická diagnostika v MŠ. 

Koordinační skupina pro 2. stupeň 

Mgr. Václav Bendl

Vystudoval učitelství matematiky a geografie na Technické univerzitě v Liberci. Zkušenosti s výukou matematiky aktivně sbíral na školách v Čechách i zahraničí. Od roku 2018 působí v NPI ČR, kde se z pozice garanta oblasti Matematika a její aplikace věnuje rozvoji matematického vzdělávání a matematické gramotnosti. 

Koncepční skupina

Kamil Ubr

PS Klíčové kompetence a gramotnosti 

Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Je kvalifikovaná v oboru pedagogika. Studovala na Masarykově univerzitě na Pedagogické a na Filozofické fakultě. Vedle oblasti hodnocení se její vášní se staly i oblasti jako metodologie výzkumu, příprava učitelů (pojetí učitelů, identita učitelů v učitelské přípravě), kurikulum a jeho aspekty, inovace ve vzdělávání a jejich transfer do praxe. 

V NPI ČR je na koncepční úrovni garantem oblastí hodnocení žáků, inovace ve vzdělávání a klíčové kompetence a gramotnosti. Vedle NPI ČR působí také na PdF MU, PřF UK jako vyučující či vědecký pracovník.

PS Společné vzdělávání

PhDr. Renata Votavová

Vystudovala speciální pedagogiku a management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jako speciální pedagog na základní i střední škole zřízené podle §16 odst. 9, působila zároveň ve speciálně pedagogickém centru. K učitelské profesi se pravidelně vrací.  

V NPI ČR působí od roku 2012 jako garantka společného vzdělávání pro oblast kurikula. Je součástí týmů, které vytvářejí metodickou podporu učitelů znevýhodněných žáků při implementaci rámcového vzdělávacího programu. V současné době vede v NPI ČR spolupracovníky, kteří jsou do řešení společného vzdělávání zapojeni.