Koordinační pracovní skupiny

Koordinační PS pro 1. stupeň ZV / PS pro 2. stupeň ZV  

Úkolem dvou koordinačních pracovních skupin pro první a druhý stupeň je koordinovat tvorbu RVP ZV jednotlivých stupňů vzdělání tak, aby vznikl konzistentní celek. Tyto skupiny pracují souběžně s tvůrčími skupinami oblastními/oborovými a řeší např. problematiku celkového rozvržení učebního plánu, otázky návaznosti a duplicit mezi oblastmi/obory, konzistenci formulací očekávaných výstupů, jejich vazby na strategie výuky, způsoby hodnocení, společné vzdělávání.  

Tyto skupiny bude úzce komunikovat a spolupracovat se zástupci pracovních skupin za jednotlivé vzdělávací oblasti (a daný stupeň vzdělávání).

Členové PS pro 1. stupeň ZV

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

Věnuje se přípravě pedagogů prvního stupně a mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V současné době učí na základní škole na 1. stupni informatiku. Je členkou Národního kabinetu pro Prvostupňové a Předškolní vzdělávání v rámci projektu SYPO. Působí jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení v předškolním a prvostupňovém vzdělávání. Je spoluautorkou metodických materiálů ve výše zmíněných oblastech.

PhDr. Šárka Mikesková

Vystudovala PgF MU v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a v rámci rigorózního řízení PgF UP v Olomouci. Působí jako ředitelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici. Tvorbě a koordinaci ŠVP se věnuje od roku 2005. V NPI ČR působí externě jako národní guru konzultant v rámci revize RVP ZV v ICT a jako lektor výuky nové informatiky na ZŠ. Vykonává recenzní činnost na Metodickém portálu RVP.CZ. Vytvořila učebnici finanční gramotnosti pro 1. stupeň, pracovní sešity pro přírodovědnou a čtenářskou gramotnost a další učební materiály. Je členkou Asociace ředitelů ZŠ. Rozsáhlé zkušenosti má v oblasti inspekčního hodnocení a kontroly průběhu a výsledků vzdělávání v ZŠ. Ve spolupráci s ČŠI vede semináře pro ZŠ v oblasti podpory čtenářské a přírodovědné gramotnosti.

Mgr. Dana Ticháčková

V současné době je učitelkou na 1. a 2. st. ZŠ a koordinátorkou ŠVP. Působila i jako učitelka v mateřské škole. Je členem Učitelské platformy, patří dále do pracovní skupiny SKAV pro revizi RVP ZV. Ve své výuce se zaměřuje na individuální přístup, aby každý žák mohl ve škole zažívat vlastní úspěch. Zajímá se o formativní přístup ve výuce a wellbeing. 

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Vystudovala PF UK v Praze – učitelství 1. stupně a specializační studium výchovného poradenství. Na téže fakultě absolvovala v roce 2012 doktorské studium. Přes dvacet let pracovala jako učitelka 1. stupně ZŠ, působila jako lektorka pro koordinátory RVP ZV, spolupracovala s ČŠI při kontrolách ŠVP ZV. Vyučuje didakticky zaměřené předměty na TU v Liberci – Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, kde od roku 2017 vede Katedru primárního vzdělávání. Jako lektorka se též věnuje vzdělávání učitelů. Je autorkou odborných textů, metodických materiálů pro studenty a spoluautorkou učebnic pro výuku vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Mgr. Lenka Peštálová

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na tělesnou výchovu na PedF MU Brno. Od roku 1991 učí na základní škole. V  NPI ČR působí v projektu SYPO – metodické kabinety. Je  členkou krajského a národního kabinetu předškolního a prvostupňového vzdělávání.

Mgr. Jovanka Rybová

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na MU v Brně a 6semestrové studium specializace Speciální pedagogika. Od roku 1992 pracovala jako učitelka 1. stupně na ZŠ Újezd Kyjov. V roce 2010 absolvovala specializační studium pro ředitele škol a od roku 2012 je ředitelkou malotřídní školy ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice. Od roku 2011 působí jako lektor DVPP, lektoruje workshopy na témata rozvoje čtenářské, matematické gramotnosti a motivaci a aktivizaci žáků v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Je autorkou a spoluautorkou řady učebnic a pracovních sešitů vydavatelství Taktik. Od roku 2017 spolupracuje s NPI ČR v projektu PPUČ na pozici regionálního koordinátora gramotností. 

Členové PS pro 2. stupeň ZV

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková

Absolvovala obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace matematika – biologie na Přírodovědecké fakultě UK v roce 1994. V roce 2005 dokončila obor Management ve školství v Centru školského managementu Pedagogické fakulty UK. Působila jako učitelka, metodik prevence, vedoucí školního klubu, vedoucí učitelka a zástupkyně ředitele na základních školách v Praze a České Lípě. Ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Kořenského v Praze 5 je od roku 2011. Spolu s kolegy aplikuje přístup „Hledáme v každém to nejlepší“ nejen k žákům, ale také k zaměstnancům školy.

Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková

Na FF UK v Praze vystudovala studijní obory Pedagogika a Učitelství pro střední školy/Pedagogika. Absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol, a dále na Katedře psychologie FF UK Studium pro výchovné poradce a na UJEP Ústí nad Labem Speciální pedagogiku. Od roku 2002 pracuje na základní škole jako učitelka, v roce 2007 se stala zástupkyní ředitele školy pro druhý stupeň a o rok později i výchovnou poradkyní. Od roku 2019 pracuje jako ředitelka na stejné škole. Má zkušenosti s vytvářením a úpravami školního vzdělávacího programu, byla jeho koordinátorkou a garantkou předmětu fyzika. Jako výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze nastavovala pravidla pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr. Karin Petrželková

Vystudovala jsem učitelství matematiky a zeměpisu na PřF UK v Bratislavě, absolvovala jsem didaktické studium cizího jazyka (AJ) a studium koordinátora ŠVP. Vyučovala jsem na střední, základní i malotřídní škole. Od roku 2012 působím jako ředitelka na ZŠ  Velké Opatovice. Zajímám se o různé metody a formy vzdělávání, zúčastnila jsem se stáží ve Finsku a několika zahraničních studijních pobytů.

Mgr. Pavel Růžička

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství pro 2. stupeň - český jazyk a literatura, výchova ke zdraví. V základním školství působí od roku 2008, devátým rokem je zástupcem ředitele na ZŠ Křiby ve Zlíně. Aktivně se zapojil do projektů Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, SYPO - podpora vedení školy začínajícím učitelům, osm let působil v komisi pro výchovu a vzdělávání statutárního města Zlín. Zajímá se o literaturu, historii a sport.

Mgr Jakub Velecký

Od roku 2001 je učitelem na druhém stupni základní školy. Jeho aprobací je informatika, chemie a přírodopis. Úspěšně působil jako lektor DVPP, autor příruček, učebnic a jako garant modernizačních projektů ve školství. Od roku 2017 je ředitelem základní školy s rozšířenou výukou informatiky. Je vedoucím pracovní skupiny Polytechnika a předseda organizačního výboru MAP, externí člen Programové rady Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU Brno.

Mgr. Bc. Jaroslav Volf

Vystudoval Pedagogickou fakultu JU obor český jazyk – dějepis. Po 20 letech praxe na různých typech škol přijal v roce 2014 výzvu stát se ředitelem ZŠ Tomáše Šobra v Písku, kde působí dodnes. V tomto období si také rozšířil obzory studiem na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání na Pedagogické fakultě UK. Pracoval v řadě projektů pro NIDV a později NPI (SYPO, SRP), provedl svoji školu, jako tzv. modelovou školu, pětiletou podporou od projektu Pomáháme školám k úspěchu (The Kellner Family Foundation). Angažuje se i v místním akčním plánování, je vedoucím dvou pracovních skupin a předsedou řídícího výboru v MAP Písecko.

Mgr. Lucie Zezulová

Absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je spoluzakladatelka a ředitelka soukromé základní školy, ale především učitelka na 2. st. ZŠ a koordinátorka domácího vzdělávání. 

Mgr. Gabriela Boček Ježková

Narodila se v Brně, kde vystudovala gymnázium a následně učitelství českého a francouzského jazyka a speciální pedagogiku na PdF MU. Nyní působí jako zřizovatelka a ředitelka na brněnské Základní škole a gymnáziu Ježek bez klece, kde s žáky a kolegy podporuje myšlenku sebeřízeného vzdělávání.

Ing. Silvie Böhmová Dubová, MSc.

Vystudovala  MENDELU v Brně, a ENSAR v Rennes. Postgraduální studium absolvovala na BSB v Dijonu. Pracovala v komerční sféře (projektový management, mezinárodní obchod), ve vzdělávání se však pohybuje od absolutoria v rámci volnočasových aktivit. Intenzivněji od roku 2019 v rámci neziskového sektoru. Zaměřuje se na vzdělávání nadaných dětí, environmentálně kulturní výchovu, badatelské aktivity počítačovou gramotnost a jejich využití v praxi. V současné době působí na pozici učitele ZŠ v Nejdku, nadále se věnuje vzdělávacím aktivitám v rámci neziskového sektoru.

Mgr. Jan Chaluš

Vystudoval SPgŠ v Berouně. Absolvoval v letech 2003-2006 na SU v Opavě bakalářské studium oboru Český jazyk a literatura, v letech 2014-2016 pak bakalářské studium na FF UK v Praze oboru Učitelství pedagogiky, na ně navazující magisterské studium v současnosti dokončuje. Pracuje v Praze jako učitel českého jazyka a estetické výchovy na základní škole Londýnská, kde rovněž zaujímá po 10 let pozici třídního učitele a garanta ročníku. Profesně ho zajímá především projektové učení a mezipředmětové propojování učiva. V roce 2019 získal společně se svým týmem Národní cenu kariérového poradenství za celoroční autorský projekt Labyrintem povolání.


Koordinační PS pro společné vzdělávání 

Pracovní skupina pro společné vzdělávání zajištuje vytvoření minimálních doporučených výstupů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).  V této skupině se setkávají odborníci na společné vzdělávání zařazení do jednotlivých skupin ke vzdělávacím oblastem. Zástupci této skupiny spolupracují s ostatními pracovními skupinami a účastní se některých jejich setkání, aby byly výstupy skupin koordinované.   

Členové PS Společné vzdělávání

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Vystudovala psychologii na FF UK, kde také bezmála šestnáct let pracovala jako odborná asistentka. Věnuje se pedagogické psychologii, školní psychologii a poradenství ve školství. V současné době pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha, z. ú., a jako školní psycholožka v ZŠ Poznávání, s. r. o., jejíž je spoluzakladatelkou. Dlouhodobě se zabývá problematikou specifických poruch učení a chování. Podílela se na lokalizaci několika diagnostických metod v českém prostředí, je propagátorkou dynamické diagnostiky. Publikovala několik desítek odborných článků a knih.

Mgr. Marie Šimová

Absolvovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor přírodopis – občanská výchova. Vyučovala na základní škole a posléze působila na pozici zástupce ředitele základní a mateřské školy. Po doplnění studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UHK pracovala od roku 2013 jako učitelka speciální školy pro žáky s mentálním postižením a autismem.  V současné době působí na stejné škole jako zástupce ředitele. Věnuje se také práci metodika prevence (kvalifikace doplněna na Pdf UK 2020) a koordinátora tvorby ŠVP (Infra Třebíč 2013). Dlouhodobě se věnuje spolupráci v MAS Královedvorsko. z. s., kde pracuje ve skupinách Rovné příležitosti ve vzdělávání a Metodici prevence.

PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.

Je speciální pedagožka. Celou svou profesní kariéru se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je i lektorkou dalšího vzdělávání pedagogů v této oblasti. Působila jako učitelka u žáků s mentálním, tělesným a zrakovým postižením, jako speciální pedagog v SPC, ředitelka speciální školy a školní isnpektorka. V současné době pracuje jako odborný asistent Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc. Je zakládající členkou Asociace pracovníků SPC ČR, 8 let zastávala pozici předsedkyně. Je spoluautorkou Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Katalogu podpůrných opatření a dalších odborných textů. Zabývá se též problematikou kariérového poradenství pro žáky se SVP.

PhDr. Kristýna Titěrová

bude doplněno

Mgr. Dana Špičková

Vystudovala PedF UK, obor učitelství pro speciální školy. Absolvovala mj. studium pro třídní učitele waldorfských škol, speciální léčebnou pedagogiku pro české učitele, specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a studium pro koordinátory ŠVP. Od roku 1993 pracuje na Základní škole a střední škole waldorfské v Praze nyní jako zástupce ředitele. Učí žáky se speciálními vzdělávacími potřebami chemii, matematiku, fyziku a výtvarnou výchovu. Od roku 2014 pracuje též jako učitelka odborných předmětů na Waldorfském lyceu v Praze a jako lektorka a garant semináře Podpůrná pedagogika v Akademii waldorfské pedagogiky.

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze.  Po získání osvědčení pro práci ve zdravotnictví pracovala jako klinický logoped s dětskými i dospělými klienty se širokou škálou logopedických a speciálně pedagogických diagnóz. Po patnácti letech ze zdravotnictví odešla do školství jako speciální pedagog a učitelka na 1. stupni.

Posledních dvanáct let se intenzivně věnuje vzdělávání mimořádně nadaných žáků, je pedagogem a koordinátorem péče o skupiny nadaných žáků ZŠ Curieových v Praze.  Byla a je členem různých odborných skupin, usilujících o rozvoj vzdělávání nadaných žáků v ČR.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) https://cosiv.cz/ a působí na Katedře speciální pedagogiky PedF UK. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálně pedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na MŠMT ČR v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Mgr. Zuzana Ramajzlová

Vystudovala sociologii a sociální politiku na FSV UK. Od roku 2001 se věnuje tématům, která se týkají nerovností ve společnosti a zejména ve vzdělávání. Pracuje v organizaci Člověk v tísni, kde v současné době vede program SOS Ukrajina v České republice. Předtím zde řídila vzdělávací služby pro sociálně znevýhodněné děti, koordinovala projekt pomoci romským obětem druhé světové války, řídila vzdělávací program Varianty a byla metodičkou vzdělávacích kurzů pro učitele. V období pandemie covid-19 se soustředila na pomoc dětem, které se neúčastnily distanční výuky. V minulosti působila také jako ředitelka Centra pro integraci cizinců. Dlouhodobě spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi a institucemi. S NPI spolupracovala v rámci odborné platformy společného vzdělávání APIV B. 

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Působí jako profesor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Její vědecko-výzkumná a pedagogická činnost je zacílena na rozvoj speciální a inkluzivní pedagogiky. Profiluje se v oblasti edukace, intervence k žákům v inkluzivním prostředí základní a střední školy s akcentem na žáky se specifickými poruchami učení a žáky s mentálním postižením. Své dlouholeté zkušenosti a získané empirické poznatky z praxe implementuje do výuky studentů. Publikováním, spoluprací se zahraničím a přednáškovou činností na tuzemských a zahraničních konferencích podporuje šíření získaných poznatků z vědecko-výzkumné činnosti směrem k odborné veřejnosti. Je autorkou nebo spoluautorkou několika monografií, vysokoškolských učebnic s tématy inkluze.

Mgr. Helena Hegarová

Absolovovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství prvního stupně a speciální pedagogiky. Pracovala jako učitelka, člen školního poradenského pracoviště a později zástupce ředitele v běžných třídách i ve třídách, zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a zabývala se integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Na různých typech škol byla koordinátorem a garantem tvorby nových školních vzdělávacích programů. V současné době je ředitelkou ZŠ, ZUŠ a MŠ v Lomnici a členkou pracovní skupiny Rovné příležitosti, v rámci MAP, která se aktivně zabývá tématy společného vzdělávání.