Koncepční pracovní skupiny

Koncepční skupina  

Cílem hlavní koncepční skupiny je na základě Hlavních směrů RVP ZV vytvořit zadání ke konceptu vzdělávacích oblastí, jejich struktuře, formulovat kritéria pro určení jádrového obsahu. V průběhu revizí RVP ZV zajišťuje koncepční a metodické vedení ostatních pracovních skupin tak, aby byla zajištěna kvalita výsledků práce.  

Členové hlavní Koncepční PS

Mgr. Ing. Vít Beran 
Ředitel veřejné ZŠ v Praze, dlouhodobě působí v projektu Pomáháme školám k úspěchu a v programu Učitel/Ředitel naživo. Zaměřuje se na témata propojení a souvislostí klíčových kompetencí a gramotností. 

Ing. Tereza Štaubrová 
Ředitelka veřejné ZŠ v Praze, tématem, jemuž se dlouhodobě věnuje, je koncepce vzdělávání.  

Mgr. Radek Sárközi 
Působil jako učitel na ZŠ i SŠ (čeština, dějepis, informatika), je lektorem specializačního studia pro koordinátory tvorby ŠVP, napsal Elektronickou učebnici literatury, založil weby ke čtenářské gramotnosti, mediální výchově a tvůrčímu psaní. Absolvoval kurzy pedagogiky Montessori, Začít spolu a Čtením a psaním ke kritickému myšlení, je prezidentem spolku Pedagogická komora, z.s. 

Mgr. Milena Vlčková 
Ředitelka waldorfské školy v Č. Budějovicích, předsedkyně komory MŠ a ZŠ v radě Sdružení soukromých škol, členka představenstva AWŠ ČR, působí jako přizvaná osoba ČŠI. Jejími tématy jsou mj. metodické vedení pedagogů, inovativní pedagogické směry, soulad vzdělávání s vývojovou psychologií. 

Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. 
Spoluzakladatel a jednatel svobodné demokratické školy Donum Felix v Kladně, člen evropské vzdělávací komunity EUDEC. Má zkušenosti z kompetenčního demokratického vzdělávání v zahraničí i u nás a s tématem vzdělávání k proměnám trhu práce. 

Ing. Tomáš Kuba 
Spoluzakladatel soukromé waldorfské ZŠ a lycea, učitel technických a přírodovědných předmětů na 2. a 3. stupni. Koordinátor AWŠ ČR pro implementaci „malé“ revize RVP ve waldorfských školách. Vedoucí pracovní skupiny SKAV pro revizi RVP ZV. Člen Jednoty školských informatiků. Zaměřuje se především na celkovou koncepci RVP, kompetence a jejich ověřování, slovní hodnocení a na wellbeing. Dlouhodobě se snaží o to, aby školy byly příjemnějšími a radostnějšími místy pro všechny. 

Mgr. Petra Keprtová 
Učitelka na 2. st. soukromé ZŠ, působí v pracovní skupině iniciativy SKAV Úspěch pro každého žáka. Zaměřuje se na práci se vzdělávacími cíli, na formativní přístup ve vzdělávání a využívání kurikulárních dokumentů při kolegiálním sdílení a společném učení pedagogů. 

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 
Akademická pracovnice, působí na Institutu manažerských studií MÚVS ČVUT, na Institutu manažerských studií MÚVS ČVUT, v odborných meziresortních komisích a skupinách (MK a MŠMT, pro propojování formálního a neformálního vzdělávání), členka plánovací komise programů v rámci OP JAK. Zabývá se tématy kvality výuky, reflexe a zavádění inovativních metod do praxe. 

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 
Didaktička, akademická pracovnice. Spolupracuje s nevládními organizacemi v oblasti environmentálního vzdělávání, věnuje se tématu kompetencí, jejich role a možnosti ve vzdělávání a průřezovým tématům.  

Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 
Didaktik, akademický pracovník. Je členem České geografické společnosti. Orientuje se na koncepci geografie jako komplexního environmentálního předmětu syntetizujícího přírodovědné a společenskovědní poznatky. 

PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D. 
Akademická pracovnice, členka České pedagogické společnosti. Zabývá se tématy pedagogické diagnostiky, managementu a evaluace školy. Výzkumně publikuje v oblasti zapojení rodičů do domácí přípravy žáků na 1. stupni základní školy.  

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. 
Didaktička, akademická pracovnice, členka České pedagogické společnosti. Zabývá se problematikou přírodovědného vzdělávání a práce s talenty. 

Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D. 
Zabývá se tématy hodnocení, koncepce, metodiky a organizace ověřování vzdělávacích výstupů vč. gramotností a klíčových kompetencí. 

Mgr. Tereza Mrhálková, DiS. 
Učitelka na 1. a 2. st. ZŠ, členka Asociace svobodných demokratických škol ČR. Zaměřuje se na témata hodnocení a učebního plánu. 

PaedDr. Jan Tupý 
Odborný spolupracovník NPI ČR, spoluautor Bílé knihy a RVP pro všeobecné vzdělávání, autor publikace Tvorba kurikulárních dokumentů v ČR, podkladové studie ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, analýz RVP a ŠVP pro základní vzdělávání.  

PhDr. Renata Votavová 
Speciální pedagožka, odborná pracovnice NPI ČR na oblast společného vzdělávání a kurikula. Zabývá se metodickou podporou učitelů znevýhodněných žáků při implementaci RVP.  

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D. 
Odborná pracovnice NPI ČR v tématech kurikula všeobecného a odborného vzdělávání a jeho revize, je garantkou revize RVP SOV v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů.

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D. 
V NPI ČR působí jako garantka primárního vzdělávání, zabývá se mj. metodickou podporou pedagogů při zavádění digitální kompetence do výuky a pedagogickou diagnostikou, garantovala projekt UčíTelka (ve spolupráci ČT a MŠMT).   

Mgr. Václav Bendl 
Odborný pracovník NPI ČR s pedagogickou prací, věnuje se rozvoji matematického vzdělávání a matematické gramotnosti.   

Mgr. Daniela Růžičková 
Odborná pracovnice NPI ČR, pedagožka, spoluautorka Strategie digitálního vzdělávání 2020, věnuje se rozvoji ICT kurikula a jeho formulaci v rámcových vzdělávacích programech.

Pracovní skupina pro Klíčové kompetence a gramotnosti 

Klíčové kompetence a základní gramotnosti (dále KK) jsou významnými cíli vzdělávání a součásti kurikula. Cílem skupiny je formulace charakteristiky a významu jednotlivých KK, základních strategií jejich rozvoje a popis zapracování KK a gramotností do konceptu vzdělávacích oblastí. Úkolem pro tuto skupinu jsou rovněž mapy učebního pokroku, resp. vývojové kontinuum, a ve spolupráci se zástupci oborových skupin promítnutí KK do jednotlivých vzdělávacích oborů a oblastí.  

Členové PS Klíčové kompetence a gramotnosti

Mgr. Tomáš Hazlbauer 
Ředitel vzdělávací organizace Centrum pro demokratické učení, o. p. s. Má zkušenosti z práce ve skupině pro společenskovědní vzdělávání v odborné organizaci řízení MŠMT. Zabývá se cíli a prioritami ve vzdělávání, tématy občanského vzdělávání, kompetencí k občanství.  

PhDr. František Rozum 
Zástupce ředitele, ZŠ a VŠ pedagog, je aktivní ve vzdělávacích projektech SYPO (NPI ČR) a JSNS (Člověk v tísni). Zajímá se o tematiku klíčových kompetencí. 

Mgr. Luba Stojanova-Stojčeva, Ph.D. 
Učitelka na gymnáziu. Působí jako ambasadorka eTwinningu při Domě zahraniční spolupráce, zabývá se tématy klíčových kompetencí, čtenářské a digitální gramotnosti.  

PhDr. Kristina Březinová 
Psycholožka působící ve vzdělávání, je členkou Platformy kariérových poradců ČR, zabývá se tématy osobnostní a sociální výchovy, kompetencí sociální a personální, komunikační a společným vzděláváním. 

Mgr. Bc. Kateřina Parvonič 
Ředitelka ZŠ, pedagožka, je členkou Jednoty školských matematiků, působila v projektu SYPO (NPI ČR).  Zabývá se komplexním pojetím klíčových kompetencí, mapami učebního pokroku směrem k jednotlivým klíčovým kompetencím.  

Mgr. Marián Klapka 
Učitel na gymnáziu, autor metodik rozvoje schopnosti kritického myšlení žáků v občanské výchově a základech společenských věd, orientuje se na možnosti kompetenčně orientované výuky ve vyučovacích hodinách. 

RNDr. Dáša Zouharová 
Učitelka, lektorka a metodička, v Jihomoravském kraji členka Regionální rady podnikavosti. Orientuje se na klíčové kompetence, zejména k řešení problémů, podnikavosti. 

Mgr. Šárka Koflerová 
Vedoucí Katechetického a pedagogického centra, lektorka, mentorka, věnuje se mj. dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Zabývá se tématy kompetencí a osobnostně sociální výchovou. 

RNDr. Jiří Kulich 
Biolog, pedagog, metodik, orientuje se na udržitelnost a GRV. Je členem SKAV, Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, Výboru pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Zabývá se tematikou kompetenčního rámce, vývojového kontinua, vzdělávání a kompetencí pro udržitelnost. 

Mgr. Andrej Novik 
Učitel na ZŠ, metodik vzdělávacích projektů v organizacích Scio a Postbellum, člen předsednictva Evropské Asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (AEA-Europe), člen SKAV a Učitelské platformy. 

Mgr. Bc. Marie Chlápek 
Učitelka na 1. st. ZŠ, speciální pedagožka, členka Asociace speciálních pedagogů, Asociace školních metodiků prevence. Zabývá se well-beingem, prevencí sociálně patologických jevů a tématy spojenými s třídami zřízenými podle § 16/9 školského zákona. 

Mgr. David Ryška 
Didaktik působící na VŠ, člen České asociace pedagogického výzkumu. Zabývá se specifikací a realizací vybraných kompetencí ve výuce cizích jazyků (komunikační, digitální, pracovní). 

Mgr. Klára Koubská 
Ředitelka ZŠ. Orientuje se na komplexní pojetí klíčových kompetencí a OSV s důrazem na kompetence v oblasti komunikace, práce s informacemi a kritickým myšlením. 

Mgr. Miroslava Paličková 
Koordinátorka pedagogické koncepce školy, učitelka a speciální pedagožka, členka Asociace malých inovativních škol (AMIŠ). Zabývá se koordinací vzniku a realizace koncepce školy ve vazbě na komplexně pojaté klíčové kompetence a gramotnosti. 

Mgr. Dominika Balatková 
Koordinátorka a metodička školního vzdělávacího programu, učitelka na základní škole, manažerka ve vzdělávání. Orientuje se na zařazení  komplexně pojatých klíčových kompetencí a gramotností do výuky a předávání příkladů dobré praxe. Je členkou Učitelské platformy.

Mgr. Monika Vrbová 
Lektorka měkkých dovedností pro děti i dospělé, facilitátorka, mentorka, členka Institutu živé filosofie, zakladatelka projektu Etika hrou, zaměřeného na rozvoj soft skills u dětí. Dále se zabývá tématy čtenářské, mediální a finanční gramotnosti. 

Ing. Petra Antlová 
Učitelka na 2. st. ZŠ, je členkou H-mat, spolupracuje s projektem SYPO (NPI ČR). Orientuje se na rozvoj kompetencí žáků ve výuce (zejm. matematika 1., 2. st., chemie) prostřednictvím tzv. responzivní výuky. 

Mgr. Zuzana Žaloudková, MBA 
Ředitelka ZŠ a MŠ, pedagožka, členka Učitelské platformy, členka správní rady Step by Step. Zaměřuje se na rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. stupně ZŠ a jejich hodnocení. 

Mgr. et Mgr. Martin Polách 
Učitel dvou ZŠ, externí pedagogický pracovník v oblasti pregraduální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ, člen České společnosti učitelů TV. Zabývá se tématy kompetence učitele, propojení výstupů vzdělávání na 1. a 2. stupni, koncepce efektivního vzdělávání a komplexně pojaté klíčové kompetence.

Mgr. Klára Šindelková 
Odborná pracovnice NPI ČR, orientuje se na propojování formálního a neformálního vzdělávání, wellbeing a jejich souvislosti s rozvíjením klíčových kompetencí.  

Mgr. Daniela Havlíčková 
Metodička pro vzdělávání v NPI ČR, orientuje se na oblast neformálního vzdělávání a jeho uznávání a NSK, je členkou Místní akční skupiny Šipka a Hodina, z. s. v Kraji Vysočina. 

Ing. Bc. Eva Fanfulová 
Odborná pracovnice NPI ČR, pedagožka, působila mj. v projektech metodické podpory učitelů SYPO a PPUČ, specializuje se na oblast ICT a digitálních kompetencí i v rámci „malých“ revizí RVP v informatické a digitální oblasti.

PaedDr. Karel Tomek 
Odborný pracovník NPI ČR, pedagog, lektor, mentor a kouč. Zabývá se kromě jiného tématy: rámcové vzdělávací programy a jejich implementace do ŠVP, pedagogické kompetence, hodnocení a sebehodnocení žáků a škol.

Skupina pro Průřezová témata 

Cílem skupiny je formulovat role průřezových témat (PT) ve vzdělávání a kurikulu (RVP) a v duchu Hlavních směrů RVP ZV stanovení obsahových okruhů, které budou zapracovány do tří oblastí průřezových témat směřujících „k žákovi“, „ke společnosti“ a ke světu“ tak, aby byl i v budoucnu prostor pro případné včlenění nových témat.