Pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata

Pro každou vzdělávací oblast je ustanovena užší tvůrčí skupina, skupina oponentů a širší konzultační skupina. Skupiny jsou složeny ze zástupců jednotlivých vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti a jsou v nich zastoupeni jak učitelé a ředitelé z praxe, tak didaktici a další odborníci, členy mohou být zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, členové nestátních neziskových organizací. Ke spolupráci jsou přizváni rovněž specialisté na hodnocení a společné vzdělávání, učitelé vyššího gymnázia, středních odborných škol a předškolního vzdělávání. 

Proces práce pracovních skupin

Na základě podnětů od širší konzultační skupiny a v souladu s Hlavními směry revizí RVP ZV zpracuje nejdříve užší tvůrčí skupina dané vzdělávací oblasti koncept zamýšlených změn a u každého oboru stručný “příběh oboru”, vyjádření o změnách v pojetí oboru, ve výsledcích učení žáků, jež revizí kurikula sleduje. Koncept bude předložen k diskuzi veřejnosti a expertnímu panelu MŠMT.  

Po zapracování připomínek a finalizaci koncepce připraví užší tvůrčí skupina revidované oborové kurikulum, v němž budou očekávané výstupy označeny jako jádrové nebo rozvíjející a obsah bude splňovat další parametry zadání dle Hlavních směrů revizí RVP ZV a metodického vedení od koncepční skupiny. Pro jednotlivé výstupy bude také skupina vyhledávat stávající nebo vytvářet nové ověřovací nástroje a postupy a související metodickou podporu. Součástí práce těchto skupin bude také prezentace dílčích i finálních výstupů odborné i široké veřejnosti.   

Jednotlivé verze návrhů bude tvůrčí skupina průběžně konzultovat se širší konzultační skupinou, která jí bude v průběhu procesu podávat zpětnou vazbu, zejména z pohledu možnosti implementace v praxi. Součástí skupiny budou také oponenti, kteří budou zpracovávat oponentní posouzení ve vztahu k aktuálním trendům ve společnosti, vývoji technologií a oboru, naplňování Strategie 2030+ a Hlavních směrů revizí RVP ZV. 

Pracovní skupiny budou sdílet své výstupy mezi sebou a projednávat návaznosti, překryvy a duplicity mezi vzdělávacími obsahy daných vzdělávacích oblastí. Celkovou konzistenci revidovaného RVP ZV budou zajišťovat koncepční a koordinační pracovní skupiny. 

Pozn. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět nebude mít samostatnou pracovní skupinu, ale koncept a výstupy pro 1. stupeň budou vytvářeny v jednotlivých pracovních skupinách pro příslušné vzdělávací oblasti. Koordinační skupina pro 1. stupeň bude průběžně koordinovat integraci. 

Členové užších tvůrčích oborových PS

bude doplněno


Širší konzultační skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti

Širší konzultační skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti  jsou otevřenou platformou, do které se mohou zapojit: pedagogové a vedoucí pracovníci škol, didaktici z vysokých škol vzdělávající učitele, zástupci odborné veřejnosti,  zástupci „klientů“, tj. rodičů a žáků, zástupci expertního panelu, MŠMT, ČŠI, CZVV, zástupci příslušných oborových asociací a sdružení, nestátní neziskových organizací, zástupci odpovídajících resortů, zástupci zájmového vzdělávání a ZUŠ.  

Termín pro přihlášení je prodloužen do 31. 8. 2022.