Medailonky garantů pracovních skupin

Skupiny pro vzdělávací oblasti

Český jazyk a literatura

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

Absolvent FF UP v Olomouci, obor český jazyk – dějepis. Vyučoval na základních školách v Praze a 20 let působil na Katedře českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci. Byl řešitelem několika projektů, např. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Na NPI ČR pracuje od roku 2018, je také členem Národního kabinetu Český jazyk a literatura. 

Cizí jazyky

PhDr. Jitka Maříková Tůmová

Absolvovala  PedF UK, působila ve Výzkumném ústavu pedagogickém a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Zabývá problematickou jazykového vzdělávání a metodickou podporou výuky cizích jazyků. Podílela se na tvorbě Národního plánu pro výuku cizích jazyků 2005–2008. Zastupuje Českou republiku na pozici The National Nominating authority v European Centre for Modern Languages of the Council of  Europe.  

Matematika

Mgr. Václav Bendl

Vystudoval učitelství matematiky a geografie na Technické univerzitě v Liberci. Zkušenosti s výukou matematiky aktivně sbíral na školách v Čechách i zahraničí. Od roku 2018 působí v NPI ČR, kde se z pozice garanta oblasti Matematika a její aplikace věnuje rozvoji matematického vzdělávání a matematické gramotnosti. 

Informatika

Mgr. Daniela Růžičková

Vystudovala PedF UK a od té doby se zajímá o využití počítačů a ICT ve výuce. Učila na základní škole matematiku a ICT a pracovala jako zástupkyně ředitelky školy. Od roku 2009 pracuje v NPI, byla spoluautorkou Strategie digitálního vzdělávání 2020, věnuje se rozvoji ICT kurikula a jeho formulaci v rámcových vzdělávacích programech. V letech 2016-2021 vedla skupinu, která připravila nový obsah RVP ZV a gymnazialních RVP v digitální oblasti. Je členkou týmu, který navrhuje a realizuje aktivity na pomoc základním školám a gymnáziím s proměnou školního kurikula podle nových RVP. 

Člověk a příroda

Mgr. Jakub Holec, Ph.D.

Vystudoval učitelství biologie a geologie na PřF UK. V rámci doktorského studia v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání se zabýval analýzami přírodovědného vzdělávání ve vybraných zemích. Aktuálně působí jako didaktik v NPI a zároveň učí na pražské Základní škole Kunratice. Je tvůrcem řady materiálů podporujících aktivní učení v přírodovědných předmětech. Chce přispět k tomu, aby pro žáky na českých školách bylo přírodovědné vzdělávání motivační a badatelské. 

Člověk a společnost

Mgr. Alena Nosková

Absolventka UJEP v Ústí nad Labem, učitelství pro střední školy – český jazyk a literatura a základy společenských věd. Ve školství působí od roku 2003. V NPI ČR se zaměřuje na vývoj kurikula pro společenské vědy, zabývá se kompetencí občanskou i občanským vzděláváním v širším slova smyslu a věnuje se také problematice průřezových témat, včetně globálního rozvojového vzdělávání. Zapojuje se do činnosti některých mezinárodních pracovních skupin k občanskému vzdělávání. Dříve působila jako učitelka českého jazyka a literatury a společenských věd na gymnáziu, kde byla také koordinátorkou tvorby ŠVP. 

Člověk a zdraví

Mgr. Petr Chaluš

Vystudoval FFUK v Praze, obor pedagogika. Pracoval jako pedagogický a poradenský pracovník na ZŠ Londýnská v Praze. Byl lektorem v rámci metodické podpory při zavádění RVP a autorem příkladu dobré praxe z pilotních škol. Koordinoval Národní středisko pro eTwinning, a pracoval pro další evropské vzdělávací programy a sítě. V současnosti je v doktorském studiu pedagogiky na ÚVRV. V NPI se podílí na evropské spolupráci v oblasti kariérového vzdělávání a kariérového poradenství v síti Euroguidance. Pracuje v oblasti metodické podpory RVP se zaměřením na osobnostní, sociální a kariérový rozvoj.

Člověk a svět práce

Ing. Kateřina Lichtenberková 

Vystudovala VŠE v Praze a doplňkové pedagogické studium tamtéž. Pracovala v komerční i neziskové sféře. Ve vzdělávání se pohybuje od roku 2009 a zaměřuje se na oblast finanční gramotnosti, rozvoje podnikavosti a kariérového vzdělávání. Jejím oblíbeným tématem je projektová výuka, využívání her a gamifikace ve výuce. Pomohla vytvořit koncepce a vzdělávací programy, jako např. Finančně gramotná škola nebo Rozpočti si to!, spolupracuje na regionální úrovni, věnuje se vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ a je autorkou několika odborných publikací a metodických materiálů.

Umění a kultura

PaedDr. Markěta Pastorová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, působila jako učitelka na 1. a 2. stupni základní školy. Garantovala umělecké obory v institucích pro další vzdělávání učitelů, koncipovala a vedla tvůrčí dílny uměleckých oborů. Od roku 1996, kdy nastoupila do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, se v rámci činnosti NPI dlouhodobě věnuje tvorbě rámcových vzdělávacích programů. Zabývá se zejména koncepcí vzdělávací oblasti Umění a kultura a s průřezových témat. Je autorkou odborných statí a metodických materiálů a členkou odborných rad a komisí.  


Skupina pro průřezová témata

PaedDr. Markěta Pastorová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, působila jako učitelka na základní škole a v institucích pro další vzdělávání. Od roku 1996, kdy nastoupila do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, se v rámci činnosti NPI dlouhodobě věnuje tvorbě rámcových vzdělávacích programů. Kromě oblasti Umění a kultura se od roku 2003 zabývá koncepcí průřezových témat a návrhů na jejich aktualizace. Vedla úkoly zaměžené na metodickou podporu PT.  

Koordinační skupina pro 1. stupeň 

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK a od roku 1991 na 1. stupni vyučovala. Absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol. V doktorském studiu se věnovala tématu počáteční čtenářské gramotnosti. Od roku 2017 působí v NPI ČR na pozici garantky primárního vzdělávání. V projektu PPUČ garantovala rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. V roce 2020 obsahově garantovala projekt UčíTelka (realizovaný Českou televizí a MŠMT) a vedla tým zapojených učitelů. Pracuje na metodické podpoře implementace digitální kompetence do výuky a vede projekt Pedagogická diagnostika v MŠ. 

Koordinační skupina pro 2. stupeň 

Bude doplněno

Koncepční skupina

Bude doplněno

PS Klíčové kompetence a gramotnosti 

Bude doplněno

PS Společné vzdělávání 

PhDr. Renata Votavová

Vystudovala speciální pedagogiku a management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jako speciální pedagog na základní i střední škole zřízené podle §16 odst. 9, působila zároveň ve speciálně pedagogickém centru. K učitelské profesi se pravidelně vrací.  

V NPI ČR působí od roku 2012 jako garantka společného vzdělávání pro oblast kurikula. Je součástí týmů, které vytvářejí metodickou podporu učitelů znevýhodněných žáků při implementaci rámcového vzdělávacího programu. V současné době vede v NPI ČR spolupracovníky, kteří jsou do řešení společného vzdělávání zapojeni.