Jak probíhá komplexní revize RVP základního vzdělávání

Základním východiskem pro revizi rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání (RVP ZV) jsou Hlavní směry revize RVP ZV, které formuloval Expertní panel, zřízený při ministerstvu školství. Po schválení Hlavních směrů revize RVP ZV ministerstvem školství začíná tvorba vlastního revidovaného rámcového vzdělávacího programu.

Aby byl zajištěn kvalitní proces „velké revize“ RVP ZV, jsou ustaveny pracovní skupiny jako odborná platforma spolupracovníků a konzultantů Národního pedagogického institutu České republiky. Členové jednotlivých tvůrčích skupin jsou oficiálně jmenováni na základě výběrového řízení a jejich seznam bude zveřejněn. Jedná se o pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a pracovní skupiny koordinační a koncepční. 

Řízení a koordinace tvorby RVP

Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.

Absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a Filozofickou fakultu UK.

Působil jako manažer několika projektů v oblasti vzdělávání. V NPI ČR zastává funkci ředitele Odboru kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání a nově pod něj nově spadá také téma revizí RVP.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Po studiu učitelství matematiky a fyziky působil v letech 1983 – 1992 jako učitel a výchovný poradce na základní škole a středním odborném učilišti. Od roku 1992 působil jako zástupce ředitele a od roku 1997 do roku 2014 jako ředitel gymnázia. V letech 2014 – 2018 působil ve funkci náměstka ministra na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 2018 – 2021 pracoval ve funkci náměstka Sekce všeobecného vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, následně v nástupnické organizaci - v Národním pedagogickém institutu ve funkci ředitele Odboru všeobecného vzdělávání. Do jeho gesce patřilo především kurikulum pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Od března 2022 spolupracuje s NPI ČR v roli externího specialisty.

Kateřina Lichtenberková

Manažerka projektového úkolu

Lýdie Valešová

Podpora pracovních skupin

Veronika Lucká Loosová

PR / komunikace

Expertní panel a pracovní skupiny

Podívejte se blíže, jak jsou sestaveny a jak fungují další orgány pro práci na revizi RVP ZV.