kdo na tom pracuje

Jména a kontakty. Na koho se můžete obracet?


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT je zodpovědné za řízení procesu, schvalování a vydávání rozhodnutí o platnosti nového rámcového vzdělávacího programu, strategicky zadává kontext a směřování RVP.

Předseda Expertního panelu:
Mgr. Jan Jiterský
MŠMT, jan.jitersky@msmt.cz 

Od roku 2003 byl spoluzakladatelem a řídícím učitelem Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s. – soukromé vesnické školy. Od roku 2006 se věnuje překladům národního kurikula do srozumitelné řeči a vytváření funkčního školního vzdělávacího programu. Vedl komoru soukromých mateřských a základních škol. Nyní je zástupcem ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

Expertní panel

Expertní panel pro RVP ZV je zřízen na základě rozhodnutí ministra školství jako poradní orgán MŠMT a je hlavním konzultačním tělesem pro jednotlivé prvky kurikulárního systému a pro nastavení komunikační strategie. Jeho členy vybralo MŠMT tak, aby byli rovnoměrně zastoupeni odborníci i praktikové. Vybraní členové panelu vytvoří Hlavní směry revize RVP ZV, které postupně opřipomínkuje celý panel i široká veřejnost.

  • Expertní panel vytváří Hlavní směry revize RVP ZV, které slouží jako podklad pro realizaci RVP ZV Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
  • Expertní panel spolupracuje s NPI ČR na komunikaci revize RVP ZV směrem k veřejnosti a na komunikační strategii. 
  • Expertní panel sbírá podněty k revizím kurikulárních dokumentů od NPI ČR a dalších subjektů.
  • Expertní panel komentuje a dohlíží na soulad Hlavních směrů revize RVP ZV s jejich realizací NPI ČR a přijímá usnesení k průběhu a výsledkům revize a implementace RVP ZV. Doporučuje schválení revidovaných RVP ZV MŠMT ČR. 
  • Expertní panel vydává doporučení k implementaci a evaluaci RVP ZV. 

Kontaktní osoba:
PhDr. Martina Tóthová,
MŠMT, martina.tothova@msmt.cz

Absolventka Pedagogické fakulty UK. Působila jako učitelka chemie na střední odborné škole. V současnosti vyučuje na PedF UK předměty zaměřené na rozvoj profesního vidění budoucích učitelů. V doktorském studiu se věnuje výzkumu procesu učení, učebním materiálům a úlohám.

Mgr. Štěpánka Baierlová    
ZŠ Labyrinth

Vystudovala učitelství na MFF UK v aprobaci matematika a informatika. V současné době pracuje jako učitelka na Základní škole Labyrinth v Brně. Patří mezi průkopníky nových technologií a školní robotiky. V loňském roce získala 2. místo ceny Global Teacher Prize Czech Republic.

Mgr. Ing. Vít Beran    
ZŠ Kunratice 

Pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 a od února 1992 zastává pozici ředitele školy. Od roku 2007 je ředitel pražské Základní školy Kunratice. Je členem poradního týmu prof. Drahoše a členem Expertní rady programu Učitel naživo. Je dlouhodobě zapojen pro projektu Pomáháme školám k úspěchu a průvodcem v programu Ředitel naživo.

Mgr. Marie Čápová     
ZŠ Ústí nad Labem 

Vystudovala PF UJEP v Ústí nad Labem.  Působila jako učitelka v MŠ, učila společenské vědy a psychologii na SŠ, řadu let pracovala v soukromém sektoru. Od roku 2013 vede ZŠ Neštěmická v Ústí nad Labem. Podílí se na řešení problematiky vytvoření pracovních pozic sociálních pedagogů ve školách.

PaedDr. Michal Černý 
MŠMT   

Od roku 1993 do roku 2021 byl ředitelem Masarykovy základní školy v Praze-Klánovicích. Byl dlouholetým členem a v letech 2019–2021 prezidentem Asociace ředitelů základních škol. Od května 2021 je ředitelem Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT. V mládí vedl turistický oddíl a donedávna i dětský divadelní soubor.

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.    
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a Pedagogickou fakultu UK. Vyučoval fyziku, byl redaktorem učebnic pro různé typy škol. V současné době je výzkumníkem a výkonným redaktorem časopisu Orbis scholae. V panelu by rád přinášel výzkumná zjištění o reformách kurikula v různých zemích světa.

Mgr. František Halada, MBA    
HALADA – školící a poradenská činnost, zástupce rady AŘZŠ

Absolvent Pedagogické fakulty ZČU, od roku 1984 vyučuje český jazyk a občanskou výchovu na základních školách. Po roce 1990 téměř 20 let působil ve funkci ředitele ZŠ, lektoruje pro NPI ČR a v oblasti vzdělávání dospělých ve firmách. Pracuje v Asociaci ředitelů základních škol.

Mgr. Milena Jabůrková, MA    
Svaz průmyslu a dopravy

Viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro digitální ekonomiku a vzdělávání, členka vedení IBM Central Region. Specializuje se na oblast lidských zdrojů, vzdělávání a technologického rozvoje. Vystudovala sociální politiku na Univerzitě Karlově, postgraduální studium na Victoria University Manchester.

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Asociace děkanů přírodovědných fakult.

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK, doktorát získal tamtéž v oboru Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika. Habilitoval se v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Z pozice předsedy Ústřední komise Fyzikální olympiády pracuje s nadanými žáky.

RNDr. Kamil Ubr    
Národní pedagogický institut České republiky

Ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání Národního pedagogického institutu České republiky.

RNDr. Jiří Kuhn    
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce

Absolvent MFF UK v Praze, obor učitelství pro střední školy – matematika a fyzika. Od roku 1993 je ředitelem Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. V minulosti spolupracoval s týmem VÚP na přípravě RVP G. Je spoluautor projektu MONITOR, zaměřeného na monitorování kompetenčního rozvoje žáků. 

Mgr. Ondřej Lněnička    
ZŠ profesora Švejcara v Praze 12

Vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě UK a do školství nastoupil v roce 2008. Aktuálně vede Základní školu profesora Švejcara v Praze 12. Jeho ambicí je vnést do panelu pohled obyčejného ředitele základní školy, především však zastupuje Učitelskou platformu a všechny její členy.

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.    
Západočeská univerzita v Plzni

Vystudoval učitelství biologie a zeměpisu pro základní školy na FPE ZČU v Plzni. Věnuje se analýze kurikula z pohledu kritických a bezproblémových míst, substantivních a klíčových konceptů. Je autorem konceptu dynamických míst kurikula. Od roku 2019 je děkanem FPE ZČU v Plzni. 

Mgr. Tomáš Pavlas   
Česká školní inspekce

Vystudoval učitelství na pedagogické fakultě UJEP. Vyučoval na základní a střední škole. Spolupracoval na výzkumu kurikulární reformy na gymnáziích. Spoluvytvářel model cyklických revizí kurikula. V ČŠI se věnuje i podpoře kurikulární práce škol prostřednictvím systému InspIS ŠVP a hodnocení klíčových kompetencí. 

Mgr. Daniel Pražák    
učitel ZŠ Strossmayerovo náměstí

Vystudoval učitelství biologie a dějepisu na PedF UK, v současné době učí na ZŠ Praha 7. Působí v hnutí Otevřeno, je doktorandem v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, kde se zabývá inovacemi ve vzdělávání a síťováním škol. Autor podcastu o vzdělávání Hovory z kabinetu.

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.    
Fakulta sociálních věd UK

Vystudoval FSV UK, zabývá se analýzou vzdělávací politiky, veřejné správy a sociálně-vědní metodologií. Je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie. Chce přinášet zkušenost z tvorby Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, na jejíž přípravě se podílel jako vedoucí tzv. externí expertní skupiny.

Mgr. Blanka Žánová     
ZŠ Sadská

Vystudovala PF UK, následně i školský management na stejné fakultě. Od roku 2006 je ředitelkou ZŠ Sadská, která byla vybrána ČŠI jako příklad dobré praxe v oblasti klimatu školy a socializační práce v ní. Do roku 2020 působila jako poradce premiéra pro oblast školství, nyní působí v expertní skupině ministra školství.

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.     
Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin – KOMPAS

Stálý host Expertního panelu. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Zabývá se didaktikou chemie a přípravou učitelů. Je vedoucím katedry chemie a didaktiky chemie PedF UK.

Expertní panel komunikuje se zástupci zastřešujících organizací, profesních sdružení a asociací, s ostatními rezorty. Na svá jednání zve odborníky na aktuálně řešená témata.

Národní pedagogický institut České republiky

NPI ČR je kurikulární ústav tvořící obsah RVP na základě hlavních směrů zadaných MŠMT a připravených Expertním panelem ve spolupráci s dalšími partnery. Vlastní tvorbu RVP provádí NPI ČR společně s odbornými pracovními skupinami a dalšími externími odborníky.

Užší skupina pro přípravu komplexní revize RVP ZV