Jak to bude probíhat

Proces krok po kroku. Vize, tvorba, implementace, start a metodická podpora.

S ministrem školství o revizi

„V současné době jsou před nás kladeny úplně nové výzvy. Abychom se s nimi byli schopni vypořádat, je nezbytné k tomu mít adekvátní vzdělání,“ říká prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Pracovní skupiny a plány do budoucna

Proč je nutné revidovat současné RVP? V jaké fázi revidované RVP v této chvíli je a co bude následovat? Jakým výzvám bude zapotřebí čelit? Na tyto a další otázky odpovídá Kamil Ubr, ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání, NPI ČR.

#myjsmenpi #revizervp #fandimeceskemuskolstvi


pět kroků k novým RVP ZV

1. ustanovení expertního panelu (09/2021)

Pro posílení legitimity a transparentnosti přípravy hlavních směrů jmenovalo MŠMT v září 2021 Panel pro revizi RVP. Členové svými zkušenostmi pokrývají široké spektrum zkušeností od kurikulárních odborníků po praktikující učitele. Panel je hlavním konzultačním tělesem pro jednotlivé prvky kurikulárního systému a pro nastavení komunikační strategie.

2. tvorba hlavních směrů budoucího RVP ZV (04/2022)

Jedním ze základních cílů panelu je připravit za podpory a ve spolupráci s týmy MŠMT a Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR) tzv. hlavní směry revize RVP ZV. Tento dokument bude rámcem a zadáním pro NPI ČR při realizaci vlastní změny rámcového vzdělávacího programu.

V přípravných měsících roku 2021 připraví panel společně s týmy z MŠMT a NPI ČR rámec východisek a úvah, který bude obsahovat jednak základní výchozí témata pro věcné vymezení úprav kurikula, jednak postup a proces, jak a jakými mechanismy se budeme při tvorbě hlavních směrů domlouvat, jak bude zajištěn přístup všech dalších relevantních aktérů, jak bude probíhat veřejné projednávání. Na podzim 2021 bude pracovní návrh rámce východisek a úvah předložen k veřejné diskusi.

Po prodiskutování zahájíme práce na hlavních směrech revize RVP ZV, předpokládané dokončení je v březnu či dubnu 2022. I v tomto případě počítáme se zapojením odborníků do diskuse a informováním zejména školské veřejnosti o postupu prací a dílčích výstupech.

3. tvorba samotného RVP ZV (2022–2023)

Na základě vytyčených hlavních směrů začne pracovat NPI ČR společně s externími týmy odborníků na vlastní revizi kurikula pro základní vzdělávání. I v tomto případě předpokládáme zapojení dalších odborníků v rámci konzultačních skupin, diskusních setkání i připomínkového řízení. Odhadovaná délka zpracování bude záviset na délce projednávání a může činit až 12 měsíců.

Po dobu zpracování RVP ZV budou členové panelu poskytovat supervizi a odbornou podporu.

Závěrečným právním aktem bude opatření MŠMT, kterým bude upravený RVP ZV schválen.

4. příprava implementace a modelového ŠVP (2024)

Jedním ze základních předpokladů pro úspěšnou akceptaci a zavedení principů upraveného RVP do výuky žáků je rozsáhlá a mnohostranná podpora školních týmů při úpravách školních vzdělávacích programů a jejich promítnutí do každodenní praktické činnosti pedagogů.

Vzniknou podpůrné metodické materiály, a to jak pro zpracování školního vzdělávacího programu, tak pro vlastní výuku. Počítáme se semináři i konzultacemi pro školní týmy. Novým specifickým podpůrným nástrojem bude modelový školní vzdělávací program. Bude sloužit jako inspirace a pomůže těm školám, pro něž by bylo obtížné sestavit ŠVP pouze vlastními silami.

K zajištění financování podpůrných materiálů počítá MŠMT s využitím prostředků z OP JAK.

5. start implementace ve školách a metodická podpora škol (09/2025)

Podle předběžných odhadů by mohly první základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií začít výuku podle upraveného RVP od září 2024 v prvních a šestých ročnících.

Předpokládáme, že stejně jako v případě malých revizí bude stanoveno náběhové období. Jsme si vědomi toho, že podstatné snížení intenzity podpory školám krátce po uzákonění RVP ZV z roku 2005 mohlo být jedním z rozhodujících faktorů pro omezené naplňování cílů tehdejšího kurikula.

Proto bude i po schválení upraveného RVP ZV i v dalších letech pokračovat podpora škol s využitím prostředků OP JAK a bude kladen důraz na výměnu zkušeností mezi školami.

časová osa jak budeme postupovat?