Harmonogram velkých revizí RVP ZV

Proces krok po kroku. Vize, tvorba, implementace, start a metodická podpora.

Harmonogram hlavních činností

Plán pro nejbližší období

1 | VERZE 1 OV: Identifikace společného základu
  • Workshopy vzdělávacích oblastí s konzultační skupinou a oponenty ​
  • První verze očekávaných výstupů – velmi hrubá verze, důraz na obsah (stěžejní kompetence a gramotnosti, které si odnáší žák – „profil“ žáka; neklade se důraz na formulační správnost, OV mohou být seskupeny do „okruhů“.

2 | Posouzení společného základu jako celku
3 | VERZE 2 OV: Tvorba (revize) očekávaných výstupů
OV jsou zpracované formulačně a je zpracována pracovní verze těsné podpory (konkretizace, zdůvodnění, ilustrace očekávaného výkonu, postupné kroky, vazby mezi výstupy v rámci VO) - v informačním systému 
4 | Posouzení 2. verze OV z pohledu celku
5 | Očekávané výstupy VERZE 3
6 | Veřejné připomínkové řízení
7 | Finální verze RVP ZV k předání MŠMT

S ministrem školství o revizi

„V současné době jsou před nás kladeny úplně nové výzvy. Abychom se s nimi byli schopni vypořádat, je nezbytné k tomu mít adekvátní vzdělání,“ říká prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Pracovní skupiny a plány do budoucna

Proč je nutné revidovat současné RVP? V jaké fázi revidované RVP v této chvíli je a co bude následovat? Jakým výzvám bude zapotřebí čelit? Na tyto a další otázky odpovídá Kamil Ubr, ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání, NPI ČR.