Další FAQ

Otázky, odpovědi a prostor na další dotazy.

Proč vůbec probíhá revize RVP ZV?

Za uplynulých skoro dvacet let od vzniku RVP ZV se mnoho věcí kolem nás změnilo, objevily se nové příležitosti a nová nebezpečí. Přesto RVP ZV zatím procházel jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční. Máme řadu informací o tom, jak se (ne)změnila výuka ve školách po předchozí reformě, a o výsledcích našich žáků. Bezprostředním impulzem k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je S2030+, přijatá vládou v roce 2020. 

Co revize přinese žákům?

Vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Mezi dovednostmi žáků konci základního vzdělání by rovněž neměly být tak velké rozdíly jako nyní, zejména se sníží podíl těch, kdo nedosahují ani základní potřebné úrovně kompetencí. Kurikulum by také mělo umožnit více individualizovat učení. A konečně, chceme, aby byla ve školách větší celková pohoda.

Věříme, že tyto cíle se vzájemně podporují. Ale poučili jsme se a víme, že nelze očekávat 1. září 2024 zásadní změny v každé škole a třídě. Revize je jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Další kroky jsou součástí Strategie 2030+. 

Jak bude revize probíhat?

Revize bude probíhat ve dvou fázích.

Cílem Expertního panelu je vytvořit Hlavní směry revize (hodnotový rámec) RVP ZV. Partnerem Expertního panelu je Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR), který má v panelu svého zástupce. NPI ČR panelu poskytuje informace a materiály týkající se revize kurikula, na kterých pracovali odborníci v předchozích letech. Tyto materiály mohou být při tvorbě Hlavních směrů revize RVP ZV zohledněny.

NPI ČR na základě Hlavních směrů revize RVP ZV vytváří ve spolupráci s oborovými didaktiky a dalšími odborníky Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, jehož soulad s Hlavními směry revize RVP ZV Expertní panel superviduje.

Dílčí výstupy jednotlivých fází (jak tvorby Hlavních směrů, tak tvorby samotného RVP ZV) bude mít veřejnost možnost připomínkovat, bude tedy součástí celého procesu.

Mám možnost se zapojit?

Zapojení dalších aktérů do procesu revize je pro nás důležité. V této fázi procesu můžete dávat své podněty k revizi. Veřejnost bude mít možnost připomínkovat dílčí materiály v průběhu revize, a to přímo prostřednictvím webových stránek. 

Jak byli vybíráni členové expertního panelu?

Členové byli vybíráni MŠMT tak, aby byli zastoupeni odborníci na kurikulum i praktikové. Zastoupeni jsou jednak jednotlivci – dlouholetí ředitelé úspěšných škol, inovativní učitelé, akademici se specializací na vzdělávání, resp. kurikulum; jednak asociace či instituce (podle abecedního pořadí): Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace ředitelů gymnázií České republiky, Asociace ředitelů základních škol, Česká školní inspekce, Národní pedagogický institut České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, Učitelská platforma. Konkrétní složení najdete v sekci Kdo na tom pracuje.

Z jakých zdrojů se bude při revizi vycházet?

Při revizi vycházíme převážně ze Strategie 2030+. Aby byly jednotlivé kroky podložené, budeme využívat další zdroje, jejichž seznam se může postupně rozšiřovat.

Jaký vztah bude mít „malá revize“ k „velké revizi“?

Nový RVP ZV nebude vázán změnami učiva vzdělávacích oblastí, které přinesla „malá revize“, s výjimkou podoby vzdělávací oblasti Informatika, která je nově zpracována a u níž nepředpokládáme velké změny.

Co se bude v RVP ZV měnit?

Strategie 2030+ ukazuje kritická místa a změny, které jsou v dosavadním RVP ZV potřeba. Tyto změny se týkají např. úpravy kompetencí a gramotností, při zachování kompetenčního pojetí kurikula; zaměření na hlubší porozumění menšího objemu učiva, výběr jádrového a rozšiřujícího učiva nebo zavedení dalších uzlových bodů. Co se o jednotlivých částech ve Strategii 2030+ píše, se můžete dočíst zde.

Budou školy muset vytvářet nové ŠVP?

Odvrácenou tváří toho, že školy dostaly svobodu při výběru učiva, byla značná administrativní zátěž spojená s tvorbou a kontrolou školních vzdělávacích programů. Nyní bude mít každá škola volbu, zda si vytvoří své vlastní ŠVP (nebo přepracuje), nebo si pro některé či všechny předměty převezme části ŠVP z modelového vzdělávacího programu.

Kdy začnou školy podle revidovaného RVP ZV pracovat?

Podle stávajícího harmonogramu by první školy mohly začít vzdělávat podle upraveného RVP ZV ve školním roce 2024/2025. Povinný náběh je plánován od školního roku 2025/2026 minimálně v 1. a 6. ročníku (školy se však mohou rozhodnout o zahájení například na celém prvním stupni + v 6. ročníku). Vše bude záviset na tom, kdy se podaří vytvořit RVP ZV a připravit podporu pro školy.