Práce na přeměně rámcových vzdělávacích programů se dostaly do další fáze

Společným cílem pro revize všech rámcových vzdělávacích programů (RVP) a jejich implementaci je připravit mladou generaci na environmentální, technologické a sociální výzvy, aby mohla aktivně a odpovědně spoluvytvářet budoucnost, uplatnit se na trhu práce a prožívat naplněné a spokojené životy. Vzdělávací obsah je třeba nastavit tak, aby odpovídal požadavkům současné společnosti a efektivní přípravě na budoucnost.

Kde se teď nacházíme a co nás čeká v nejbližších měsících v procesu tvorby

V RVP pro základní školy byly v předchozí fázi tvorby v jednotlivých pracovních skupinách připraveny návrhy očekávaných výstupů za jednotlivé obory, tzn. to, co by si měl žák z učiva jednotlivých oborů odnést. Nyní bude probíhat práce s vytvořenými očekávanými výstupy s důrazem na propojení klíčových kompetencí, základních gramotností, zohlednění adekvátnosti výstupů vzhledem k vývojovým etapám dětí/žáků, zohlednění časových dispozic jednotlivých vzdělávacích oblastí v plánovaných modelových školních vzdělávacích programech, apod.  

„V případě předškolního vzdělávání máme kompletně připravenou první verzi rámcového vzdělávacího programu. Nyní je třeba zajistit provazbu – kontinuitu s rámcovými vzdělávacími programy pro základní školy“, upřesňuje Matěj Bulant. U středních škol by mělo být zahájeno projednávání nové oborové struktury a zahájeny přípravy na tvorbu nových RVP pro střední školy.

„V říjnu plánujeme ve spolupráci s našimi partnery zahájení informační kampaně Měníme osnovy a zahájena bude též příprava metodické podpory pro zavádění nových RVP do škol“, doplňuje Matěj Bulant.

Na konci roku předloží NPI ČR první verzi RVP pro základní školy MŠMT k připomínkám. Na jaře se plánuje veřejné připomínkové řízení a po zapracování připomínek schválení RVP pro základní školy MŠMT, a to ve druhé polovině roku 2024.

Spolupráce v rámci procesu tvorby RVP

V rámci přípravy zejména RVP ZV se zapojilo více než 600 odborníků, ať už v rámci pracovních, konzultačních, oponentských, nebo koordinačních skupin. Díky tomu se podařilo připravit přes 600 podkladů pro popis očekávaných výstupů pro jednotlivé obory. Každý proces má své fáze, které vyžadují různou míru zapojení. „Aktuálně přecházíme z fáze extenzivní přípravy podkladů do fáze intenzivní, kdy budou probíhat výše popsané úpravy očekávaných výstupů v menších skupinách. Zhruba v půlce listopadu počítáme se znovuzapojením všech doposud spolupracujících partnerů“, popisuje současnou situaci v procesu tvorby Matěj Bulant.