Panelisté si rozdělili práce na tématech

V expertním panelu sestavujeme Hlavní směry revize RVP ZV. Při své práci vycházíme z vládou schváleného dokumentu Strategie 2030+. Z dokumentu vyplývají některá témata, která je třeba při psaní Hlavních směrů revize obsáhnout. Tato témata jsme identifikovali ze Strategie 2030+ na setkání expertního panelu, a jsou to: struktura/architektura RVP, kompetence a gramotnosti, jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah, uzlové body a jejich ověřování, průřezová témata, učební plán a modelový ŠVP.

Na tom, jak by tyto oblasti měly být přesně řešeny, nepanovala v expertním panelu shoda, i proto se panel rozdělil do jednotlivých pracovních skupin. Pracovní skupiny mají své garanty, kteří za danou oblast v rámci panelu odpovídají. Prvním krokem všech skupin je sestavování otázek, které si musíme položit, a možných variant jejich zodpovězení, což bychom rádi projednali s odbornou veřejností.

Kromě výše uvedených témat pracujeme paralelně na dalších bodech vycházejících ze Strategie 2030+, patří sem například propojení formálního a neformálního vzdělávání a do budoucna otázka formativního hodnocení v RVP, vzdělávání žáků se SVP.

Struktura RVP ZV
Garant: Jan Jiterský
Činnost naší skupiny do značné míry závisí na výsledcích, ke kterým dospějí ostatní pracovní skupiny. Pro konečný návrh struktury RVP ZV bude určující, jak budou např. zapracována průřezová témata, jaký obsahový vztah k RVP ZV bude mít ŠVP, jak budou definovány jádrové a rozvíjející očekávané výstupy. Nyní naše pracovní skupina definuje otázky pro veřejnou diskuzi o možné struktuře a formálním pojetí kurikula (včetně jeho analogové i digitální podoby), nabídku možných řešení a identifikaci případných rizik těchto řešení.

Kompetence a gramotnosti
Garant: Arnošt Veselý
Skupina se zabývá možnou úpravou klíčových kompetencí v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Hlavním tématem diskusí je to, jak kompetence a gramotnosti ukotvit v systému kurikulárních dokumentů tak, aby se jejich rozvoj stal přirozenou součástí každodenní výuky.

Jádrový a rozvíjející obsah vzdělávání
Garant: Dominik Dvořák
Cíle a obsahy jednotlivých vzdělávacích oblastí je třeba modernizovat (případně i redukovat) a rozdělit na jádrové a rozvíjející. Skupina proto rozpracovává zejména tyto otázky: Kde je potřeba aktualizace RVP ZV a jak ji provést? Co zcela vypustit, na co klást menší důraz? Podle jakých principů má dojít k rozdělení JVO/RVO vzdělávání v rámci předmětů? Co bude znamenat rozdělení na jádrový a rozvíjející obsah pro organizaci práce v jednotlivých školách a jak ovlivní přijímací zkoušky a přechod do vyššího stupně vzdělávání? Jak využít revizi k tomu, aby výuka žáky víc bavila a aby byla ve škole větší pohoda? Jak podpořit školy a učitele, aby změna vzdělávacího obsahu RVP nezůstala jen na papíře, ale promítla se do všech škol?

Uzlové body a jejich ověřování
Garant: Pavel Mentlík
Uzlové body, jejich význam a charakter je úzce spojen s problematikou obsahu kurikula. S definováním jádrového a rozvíjejícího učiva. Jejich stanovení bude možné po vyjasnění principu, jak bude vyučovaný obsah redukován.

Průřezová témata
Garant: Martina Tóthová
Skupina se zabývá možným zařazením průřezových témat v RVP. Způsob jejich pojetí souvisí se strukturou celého RVP a také vzdělávacích oblastí. Aktuálně pracovní skupina promýšlí otázky, které jsou pro rozhodnutí o způsobu zařazení do RVP, tak, aby bylo skutečně funkční a projevilo se v reálné výuce, nezbytné. Tyto otázky se zatím týkají: a) způsobu zařazení PT do RVP (což souvisí jak s učebním plánem, tak s jádrovým rozvíjejícím vzdělávacím obsahem); b) aktualizace PT (souvisí např. s jejich zaměřením i počtem).

Učební plán
Garant: Michal Černý
Tato skupina chce navázat na výsledky jiných skupin, především na jádrové učivo (resp. očekávané výstupy), průřezová témata a další. Zatím pouze sbíráme podklady. Máme k dispozici návrh učebního plánu, který vypracoval NPI, ve kterém jsou zachovány všechny stávající oblasti a obory a přibývá nová oblast Člověk a technika; obsahuje i konkrétní počty hodin, ale pro nás je to pouze jeden z podkladů. Umíme si představit i podstatně volnější rámcový UP, doplněný velmi konkrétním modelovým UP. Budeme připravovat 3–4 varianty k diskusi.

Modelové ŠVP a související podpora
Garant: Tomáš Pavlas
Skupina se zabývá třemi základními okruhy témat: 

  • Okruhem témat promítajících se do strukturace, formulací a textu RVP. Stručně shrnuto: Jak má vypadat/fungovat ŠVP, resp. co má RVP v této oblasti vydefinovat a co podpořit? 
  • Okruhem témat spojených s pochopením fungování ŠVP ve škole a ve výuce. Stručně shrnuto: Jak se pracuje s dokumentem ŠVP, jak se vyhodnocuje, upravuje, edituje atp.?
  • Okruhem témat spojených s podobou a rozsahem podpory pro realizaci revidovaného RVP ve škole. Stručně shrnuto: Co by škole pomohlo, ale zároveň neomezilo pedagogickou autonomii?