Expertní panel dokončil a schválil Hlavní směry revize RVP ZV

Expertní panel dokončil a v pondělí 1. srpna 2022 schválil Hlavní směry revize RVP ZV. Ve středu 3. srpna předal tento dokument MŠMT k projednání a následně ke schválení v poradě vedení. V současné chvíli probíhá na MŠMT vnitřní připomínkové řízení. Po vypořádání bude dokument schvalován ve vedení MŠMT a vydán ministrem školství.

Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
(PDF ke stažení; 1,2 MB)

  • verze předkládaná Expertním panelem Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke schválení (dokument před grafickou úpravou)
Poděkování předsedy Expertního panelu Jana Jiterského

Rád bych poděkoval všem členům Expertního panelu za vysoce odbornou a často velmi náročnou práci, za otevřenou a mnohdy nesnadnou komunikaci při projednávání sporných bodů, za snahu o hledání konsenzuálních řešení a v neposlední řadě za ochotu vzít na sebe zodpovědnost za návrh změny, která bude mít jistě mnoho podporovatelů, ale i odpůrců.

Mé poděkování patří i všem ostatním kolegům a kolegyním, akademikům, učitelům, ředitelům, rodičům, studentům, zástupcům nejrůznějších profesních, odborných a střešních organizací, neziskového sektoru atd., prostě všem, kteří se zapojili do kterékoliv části procesu při vzniku tohoto dokumentu, a to jak ve fázi přípravy a tvorby, tak ve fázi oponování, připomínkování či prezentaci. Zvláště si vážím všech kritických hlasů, které nám nedovolily zapomenout, že žijeme v době, kdy je hledání konsenzuálních řešení stále složitější.

V neposlední řadě bych se rád omluvil za četná zpoždění celého procesu. Nemyslím si, že by byla způsobena liknavým přístupem kohokoliv z nás. Proces přípravy takové změny nelze uspěchat a věřím, že každé posunutí termínu mělo své opodstatněné důvody. Děkuji tedy jménem celého Expertního panelu za trpělivost, s jakou jste dali prostor naší práci.

Po vydání Hlavní směrů revize RVP ZV panem ministrem se naplno rozběhnou práce na samotné tvorbě RVP ZV. Tu přebírají pracovní skupiny při NPI ČR, které byly sestaveny na základě výběrových řízení a jejichž činnost bude pokračovat v duchu otevřenosti a transparentnosti, jak tomu bylo doposud. Role Expertního panelu MŠMT tím ale nekončí. Někteří jeho členové se přihlásili k práci v těchto pracovních skupinách, někteří budou nyní v roli supervizorů celého dalšího procesu.

Na první návrhy revidovaného RVP ZV se můžete těšit na jaře 2023. Sledujte naše webové stránky, kde o procesu tvorby po celou dobu informujeme a budeme tak činit i nadále. Budeme rádi, pokud se zapojíte do společné práce v kterékoliv z dalších fází.

Komentujte, připomínkujte, stojíme o to.

Za Expertní panel Jan Jiterský