novinky a aktuality

Otevřeně o revizi 7. 2. 2023 od 18h

Neměli jste možnost se připojit na neformální setkaní, kde Kamil Ubr, Katerina Lichtenberková a Jan Jiterský odpovídali na dotazy tykající se procesu tvorby revize RVP ZV?  Podívejte se na záznam nebo se připojte každé první úterý v měsíci a zeptejte se přímo na to, co vám zajímá.

Příští setkání se koná již 7. 3. 2023 od 18 hodin


další novinky a aktuality

Zadání pro NPI ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR projednalo, schválilo a předalo Národnímu pedagogickému institutu dokument Zadání pro NPI ČR, který navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Hlavní směry revize RVP ZV.  

NPI ČR a pracovní skupiny se s dokumentem nyní seznámí a budou jej společně s hlavními směry aplikovat ve svém dalším postupu při tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Otevřeně o revizi 24. 1. 2023 – setkání pro pracovní skupiny

Otevřeně o revizi je zpět! 24. ledna 2023 se členové tvůrčích i konzultačních pracovních skupin měli možnost otevřeně zeptat Kateřiny Lichtenberkové, Kamila Ubra a Jana Jiterského na to, co je zajímá.

Chcete vědět, jaké otázky byly kladeny? Podívejte se na záznam z tohoto setkání.

Znění Hlavních směrů revize RVP ZV

Národní pedagogický institut ČR spolu s MŠMT zveřejnil dokument Hlavní směry revize RVP ZV po jazykové a grafické úpravě. Jedná se o dokument, který byl předložen Expertním panelem ministerstvu, prošel vnitřním připomínkovým řízením a porada vedení tento dokument (se všemi připomínkami) vzala dne 24. 11. 2022 na vědomí. 

Poslední znění dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV z porady vedení MŠMT ze dne 24. 11. 2022.

Úvodní setkání pracovních skupin pro vzdělávací oblasti

21. a 22. září 2022 proběhla úvodní online setkání pracovních skupin pro vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Expertní panel dokončil a schválil Hlavní směry revize RVP ZV

Expertní panel předal 3. srpna 2022 Hlavní směry k projednání a následně ke schválení v poradě vedení MŠMT. V současné chvíli probíhá na MŠMT vnitřní připomínkové řízení.

Záznamy z workshopů a dílčí závěry

V roce 2021 jsme se setkávali nad věcným vymezením úprav kurikula. Pokud jste se těchto setkání nemohli zúčastnit, můžete je zhlédnout ze záznamu. K dipozici jsou i dílčí zjištění jednotlivých pracovních skupin.

Sběr podnětů k připravované revizi RVP ZŠS (do 13. 11. 2022)

Zajímá nás váš názor na otázku, zda obsah vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy speciální odpovídá současným potřebám žáků a aktuálním změnám ve společnosti.

Úvodní setkání koordinačních pracovních skupin revize RVP ZV

25. srpna 2022 proběhlo online setkání pracovních skupin revize RVP ZV, kde jsme představili základní výstupy Hlavních směrů revize, garanty a role jednotlivých koordinačních pracovních skupin.

Úvodní setkání koncepčních pracovních skupin revize RVP ZV

26. července 2022 proběhlo online setkání pracovních skupin revize RVP ZV, kde jsme představili základní výstupy Hlavních směrů revize, harmonogram, role a úkoly pracovních skupin.

Expertní panel předal ministrovi školství stručný výtah Hlavních směrů po vypořádání připomínek

Podněty, které vzešly z veřejného připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV, byly zapracovány a ve středu 15. června 2022 předal Expertní panel ministrovi školství stručný výtah Hlavních směrů k dalšímu internímu zpracování.

Konference a workshopy, kde se můžeme setkat

Průběžně aktualizovaný seznam akcí s účastí členů expertního panelu, na kterých budeme diskutovat probíhající práce na revizích.

Připomínkování Hlavních směrů revize RVP CZ

Připomínkování skončilo 21. dubna 2022.

Otevřeně o revizi – neformální setkávání

V době připomínkování návrhu Hlavních směrů revize RVP ZV se setkání nekonají. Budou znovu zahájena až po zapracování připomínek k dokumentu.

Sběr podnětů k Hlavním směrům

Sběr podnětů k Hlavním směrům revize RVP ZV byl ukončen v pátek 14. ledna 2022. Připravujeme sběr podnětů k dalším tématům.

Panelisté si rozdělili práce na tématech

Expertní panel je rozdělen do pracovních skupin. Jednotlivé pracovní skupiny mají své garanty, kteří za danou oblast v rámci panelu odpovídají.

Expertní panel

Na základě rozhodnutí ministra školství byl zřízen Expertní panel pro RVP ZV. Panel bude sbírat podněty k revizím kurikulárních dokumentů, vytvoří Hlavní směry revize RVP ZV a bude dohlížet na soulad tohoto dokumentu s tvorbou kurikula.